Hotărârea nr. 1038/2017

Hotărârea 1038/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. I,

  • 2, 3/1,3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, ca urmare a constatării stării

    tehnice de clădire neîngrijită


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564599/49/11.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. Ct2V3/l, 3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

•în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 172016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire; al criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr.983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Alt. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3/1, 3/2 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TlĂG'LAițtf 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, se încadrează în categoria clădii'ilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

șir.ibLit Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


ațnu’tfti k ; ' proprii; ti lot

Nr? 1.0318 dm 19 decembrie 2017

(Hotărârea* fost adoptată cu 24 voturi)

< ’U'T "Ț '•HnfeîiK ..     ■>

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ANEXĂ LA H.C.L. NR. 1038/2017

iiȚ/ȚfiU K

-fiL’. LL'Â SJJ

■ Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 112, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %


  • 1. Gârbovan Ioan Titus, Gârbovan Adriana

  • 2. Fundația Diaconica Agape - ap.2

  • 3. lancu Gabriel Dinu-ap. 3/1

  • 4. Pop Anca Andreea - ap.3/2