Hotărârea nr. 1037/2017

Hotărârea 1037/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, .2, 3 A, 313 și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

K â : -

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cp,anul 201 8, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 313 și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primând ui;

Analizând Referatul nr. 572346/49/13.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,2, 3A, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de șț|bil.ire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul rrtUjjffiipjulpi Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018; .

Reținând prevederile Hotărârii nr. 697/2016 si Hotărârii nr. 193/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

ș;ț;.a4'i Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,2, 3 A, 3B și 4 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, aparținând proprietarilor identificați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Dțr\cția impozite și taxe locale.

.!•


iwrbț fĂRT 20i r?:‘dinte de ședință, Ștefan Tarcea

Nr. 1037 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA IMPOZITE Șl TAXE LOCALE ANEXĂ LAH.C.L.NR. 1037/2017Lista cu proprietarii clădirii situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 3, cărora li se aplică majorarea impozitului cu 500 %


1 ,:SC JEUNESSE SALON DE COSMETICĂ S

  • 2. SC MEU X CONF SRL-ap.2

  • 3. SC TRANSILVANIA MANAGEMENT SRf: -/a

  • 4. SC PLATINUM CSV SRL -ap.3B

  • 5. SC MELUX CONF SRL - ap.4

’•   ? J ? H- ■