Hotărârea nr. 1036/2017

Hotărârea 1036/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


■"            T ț„

V             ■ -s

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

■      ■ '4!i

HOTĂRÂRE

privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 564880/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se pKppuhS'majorarea CLl 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru apartamentele nr. 1,'2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghitfț.Cornelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr. 983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

.\-: v!vi'if) ’       1

ncingi’ii

HOTĂRĂȘTE:


■ •                                                                I

ptoptiirc iȚ

1. 2, ' Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru âp&irtatnentclc nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, proprietatea d-nei Ghita Cornelia.

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 34-36, se încadrează în categoria clădirilor neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză


Contra

Secretam


npărrrd ■■

Ni:;’I O3'6 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)