Hotărârea nr. 1035/2017

Hotărârea 1035/2017 - Majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

.(.j

=sUNLN;t‘i,?I’,îl

i|^țȘmd


'CLUJ-NAPOCA

i

A       A      HOTĂRÂRE

majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în A -ĂTSÎlîjSNâpoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene 1, ca urmare a constatării stării -r> O                                     tehnice de clădire neîngrijită

W'

2 ■■1         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei A 1 Unitariene 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită - proiect din inițiativa . primarului;

Analizând Referatul nr. 567944/49/12.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în -' - -'Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene 1, ca urmare a.constatării stării ?rA'y:^hiYi'Ce?de clădire neîngrijită;

aajn Conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr.

■ 227/20! 5 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. q’y-2() 16 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, etLîhddificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de A' ■ stfedire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul hninicipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 din Hotărârea nr.

■     983/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul

2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

• ’î

r •   '■

HOTĂRĂȘTE:


■ ..•

a

T'Ț- ■  !:

i.Niî-P ; - Art. 1. Se aprobă majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2018, pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, proprietatea Parohiei Unitariene 1.


■L

Art. 2. Clădirea, situată în Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel nr. 15, se încadrează în categoria ’■ ■ ‘ ■ clădîfilor țieîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de :i: - rd^illârrțentul aprobat prin H.C.L. nr. 343/2016.

L'<i2 -.Aj;>!hA4iîAi-it. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale. -'-24^'1


'.' Y'                 •

A;.

Jr. Auro


\ -

•• .

> Nr, ,1035 din 19 decembrie 2017

■ .(Hotărârea ;! fost adoptată cu 24 voturi) A T-

- / -                        rie