Hotărârea nr. 1034/2017

Hotărârea 1034/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului

Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Cluj

Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima

convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 575.059/44.10, din 15.12.2017, al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 3 alin. 2 lit. a, 47 alin. 1A1 și 48 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 și 30 din Statutul Cluj IimovatiuirPark‘S:AT;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 20 decembrie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 21 decembrie 2017, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Cluj Innovation Park S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin Gliga, Cluj Innovation Park S.A. și Direcția Tehnică.

Nr. 1034 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)