Hotărârea nr. 1033/2017

Hotărârea 1033/2017 - Modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017

(vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 575609/451/15.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe;

_______—Reținând prevederile- LegiLnr.-l 5 2/-L998, - actualizată și republicată,-cu completările-și. modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale H.G nr. 962 din 27 septembrie 2001 (*actualizatâ*), privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedura de vânzare a locuințelor A.N.L., precum și ale Ordinului 3776/25.07.2017, pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017, respectiv poziția 60, în sensul corectării prețului de vânzare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, bloc M2, Mansardă, ap. 35, din 12.226 lei, în 120.226 lei.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 1033 din 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)