Hotărârea nr. 1030/2017

Hotărârea 1030/2017 - Actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 569903/426/12.12.2017 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activități nonprofit de interes general, ale Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive și ale Legii nr. 52/2003 privind consultarea publică și transparența decizională;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (2) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă din fonduri publice a structurilor sportive, a Cererii de finanțare (tip) și a Contractului de finanțare (tip), aprobate prin Hotărârea nr. 521/2016, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 1030 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 1030/2017

REGULAMENT

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a programelor sportive

Dispoziții generale

 • 1. Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive se face în acord cu principiile stabilite prin strategia de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, în temeiul:

 • - Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 350/2005 republicată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

 • - Ordinului Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive;

 • - Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 631/2017 al Ministerului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă și hotărârii Consiliului local nr. 1030/2017.

 • 2. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele categorii de proiecte:

 • a) susținerea financiară (parțială) a acțiunilor/activităților interne și internaționale a structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca;

 • b) susținerea sportului pentru toți-evenimentelor sportive de interes local, regional, național și internațional organizate în municipiul Cluj-Napoca;

 • 3. în înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică;

 • b) autoritate finanțatoare - Municipiul Cluj-Napoca;

 • c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă;

 • e) contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între o autoritate publică, denumită în continuare autoritate finanțatoare și un beneficiar;

 • f) finanțare nerambursabilă - alocare financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public general, regional sau local;


 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local al Municipiului Cluj-

  atfăi'ăișcop lucrativ


 • h) solicitant - persoană juridică fără scop patrimonial - structura sportiv^' Se dr

și asociația pe ramură de sport - sau instituția de drept public care dep

 • 4. Programe sportive

 • (1) Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanța proiecte din fonduri publice sunt:

Promovarea sportului de performanță și

Sportul pentru toți-evenimente.

 • (2) Scopul și obiectivele programelor menționate:

Promovarea sportului de per formantă

Scop:

-selecția, pregătirea, performanța și participarea la competiții în vederea obținerii de rezultate deosebite pe plan intern și internațional;

-organizarea de evenimente publice de interes național și internațional.

Obiective:

 • a) reprezentarea și promovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca, atât în țară, cât și în străinătate;

 • b) susținerea jocurilor sportive se face astfel:

 • - pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, grupa valorică I-IV, participante la competițiile interne și internaționale;

 • - pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria: juniori I (U 18), juniori II (U 17) și juniori III (U 16), participante la competițiile interne și internaționale;

 • - prin premierea categoriilor de seniori și juniori I (U 18), care participă la competițiile oficiale, interne și internaționale.

 • c) susținerea sporturilor individuale se face astfel:

 • - pentru secțiile structurilor sportive de seniori, pe ramură de sport, participante la competițiile interne șimtemaționale;

 • - pentru secțiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria: juniori I (U 18), juniori II (U 17) și juniori III (U 16), participante la competițiile interne și internaționale;

 • - prin premierea categoriilor de seniori și juniori I (U 18), clasate pe locurile I - III la competițiile interne și internaționale.

 • d) susținerea organizării, în colaborare cu federațiile de specialitate, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Cluj, structuri sportive de drept privat și asociații județene pe ramură de sport, a unor acțiuni/activități sportive de masă-evenimente sportive de nivel local, regional, național și internațional.

Sportul pentru toți - evenimente sportive

Scop:

 • - organizarea de acțiuni/activități sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber și a educației pentru mișcare a întregii colectivități;

 • - selecția și promovarea tinerilor cu calități deosebite de către cluburile de juniori;

 • - organizarea de evenimente sportive de interes local, regional, național și internațional.

Obiectiv:

 • - atragerea și educarea cât mai multor cetățeni, din toate categoriile sociale și de vârstă, pentru practicarea mișcării în aer liber.

 • 5. Domeniul de aplicare

 • (1) Finanțarea nerambursabilă nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.

 • (2) Potrivit dispozițiilor prezentului Regulament, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.

 • 6. Principii de atribuire a contractelor de finanțare:

 • a) libera concurentă, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condițiile legii și ale criteriilor stabilite de finanțator;

bf transparenta, prin punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la finanțarea nerambursabilă;

cj cofinanțarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • d) anualitatea contractului, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanțarea nerambursabilă din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • e) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • f) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • g) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • h) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare, cu excepția fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanțare prevăzut la lit. c;

gj_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • 7. Procedura de selecție a proiectelor

 • (1) Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanțare. Rezultatele evaluării în urma selecției publice de proiecte vor fi supuse aprobării Consiliului local.

 • (2) Anual va exista una sau mai multe sesiuni de selecție a proiectelor, în funcție de fondurile publice alocate anual în bugetul autorității finanțatoare.

 • (3) Procedura de selecție de proiecte cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare;

 • c) înscrierea candidaților;

 • d) transmiterea documentației;

 • e) prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • g) evaluarea propunerilor de proiecte și selecția proiectelor structurilor sportive;

 • h) comunicarea rezultatelor;

 • i) încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă.

 • 8. Depunerea documentației

(1) Documentația de solicitare a sprijinului financiar se depune într-un exemplar (set), îndosariat și cuprinde:

- documentele enumerate la capitolul CONDIȚII ȘI CRITERII DE FINANȚARE;

 • - solicitanții trebuie să păstreze un exemplar (set) complet din Cererea de finanțare depusă;

 • - toate documentele se înaintează la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, sau Online, la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro, în atenția Serviciului Management proiecte sociale, culturale și sportive.

Cererea de finanțare se poate obține de la Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 1-3, cam. 51, tel. 0264.596.030/1006 sau 5192, site-ul w'ww.primariaclujnapoca. ro (Finanțări - Regulament privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca a proiectelor structurilor sportive);

 • 9. Desfășurarea procedurii de selecție

 • (1) Anunțul public privind sesiunile de selecție este comunicat pe site-ul autorității finanțatoare, în mass-media locală și în Monitorul Oficial cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea proiectelor sportive.

 • (2) Autoritatea finanțatoare are obligația de a verifica îndeplinirea de către solicitanți a condițiilor de participare la selecție.

 • (3) Selecția proiectelor structurilor sportive se realizează de către o comisie constituită la nivelul autorității finanțatoare. Comisia de analiză și selecție este alcătuită din consilierii locali membri ai Comisiei pentru sport, tineret, mediu și turism, numiți prin hotărâre a Consiliului local, doi reprezentanți ai executivului cu drept de vot, un jurist și un reprezentant al Direcției economice, (care va asigura secretariatul), fără drept de vot. Comisia este legal întrunită în prezența a cinci membri cu drept de vot.

 • (4) Solicitanții au dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției și să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de maximum trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința acestora a rezultatului selecției.

 • (5) Contestațiile pot fi depuse în maxim trei zile lucrătoare de la data publicării propunerilor Comisiei de analiză și selecție pe site-ul www.primariacluinapoca.ro/anunturi. Aceste contestații se depun la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, str. Moților nr. 7, sau online, la adresa registratura@primariaclujnapoca.ro.

 • (6) Contestațiile se soluționează în termen de maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor. în vederea soluționării contestațiilor depuse de candidați, la nivelul autorității finanțatoare, se va înființa Comisia de soluționare a contestațiilor aprobată prin hotărâre a Consiliului local, formată din trei consilieri (doi membri și un președinte) din cadrul Consiliului local și doi reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziția primarului.

Comisia de soluționare a contestațiilor analizează motivele respingerii și înaintează Comisiei de analiză și selecție a proiectelor propunerea de aprobare/respingere a contestației.

 • 10. Condițiile și criteriile de finanțare

(1) Condițiile de finanțare a structurilor sportive de drept public/privat sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii având sediul în raza teritorial-administrativă a Municipiului Cluj-Napoca. Vor fi acceptate si proiectele depuse de federațiile de specialitate, cu sediul în alte localități, dacă implementarea proiectului se desfășoară pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca;

 • b) dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile va cuprinde următoarele documente:

 • - cererea de finanțare, tip (anexa 1 din regulament);

 • - declarație de imparțialitate (tip);

 • - declarație (tip);

 • - raport de activitate pentru anul anterior, cuprinzând date relevante privind realizarea obiectivelor sportive (lit. A, alin. 11-din cerere) și financiare (lit. A, pct. 12, alin 2.1-din cerere), însoțit de anexele nr. 1.1 și 1.2, cu toate rubricile completate;

 • - raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare: -obiective sportive (lit. B, alin. 11-din cerere) și financiare (lit. A, pct. 12, alin 2.2-din cerere) propuse, în funcție de calendarul competițional și programul activităților/acțiunilor sportive, însoțit de anexele nr. 1.3 și 1.4, cu toate rubricile completate;

 • - dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate și/sau la asociația sportivă pe ramură de sport a județului Cluj;

 • - certificatul de înmatriculare sportivă(CIS);

 • - certificat (cod) fiscal;

 • - încheiere civilă de acordare a personalității juridice, în copie legalizată de judecătoria la care a fost pronunțată;

 • - situațiile financiare la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice (bilanț prescurtat, contul prescurtat al rezultatului exercițiului). în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se va depune balanța de verificare la data de 31 decembrie;

 • - certificat fiscal care atestă că nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat (certificat de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice);

 • - certificat fiscal care atestă că nu are obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicita atribuirea unui contract de finanțare (certificat de atestare fiscală eliberat de Direcția Impozite și taxe locale a municipiului Cluj-Napoca).

Federațiile vor depune și certificate de atestare fiscală din care să rezulte că nu au datorii către instituția administrativă pe raza căreia își au sediul;

 • - dovada că participă cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării, la depunerea proiectului);

(2) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil, solicitantul care se află în oricare din următoarele situații:

 • - dosarul de solicitare a finanțării este incomplet și/sau nu respectă prevederile art. 10 alin 1, lit. b;

 • - nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, precum și contribuțiile pentru asigurările sociale de stat;

 • - furnizează informații false în documentele prezentate;

 • - a comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • - face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • - nu depune toate declarațiile;

 • - dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile a fost înregistrat după termenul limită de depunere;

 • - dosarul de solicitare a finanțării nerambursabile având documente nesemnate;

 • - proiectul nu respectă condițiile și criteriile de finanțare;

 • - structura sportivă nu a depus raportul final până la 31 decembrie.

 • 3) Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sportive din municipiul Cluj-Napoca este aprobată anual în bugetul local.

 • a) Autoritatea finanțatoare va asigura cheltuielile eligibile, conform regulamentului, Ia valorile prevăzute în HG nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile/activitățile sportive interne și internaționale.

 • b)  Autoritatea finanțatoare și beneficiarul pot stabili în contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în avans, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

 • c) Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape următoare a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranșei anterioare prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

 • d) Finanțările nerambursabile se acordă în tranșe, prin virament bancar, din bugetul autorității finanțatoare în contul beneficiarului, pe bază de factură emisă de acesta pentru fiecare tranșă;

 • - Cuantumul și eșalonarea tranșelor se fac în baza unui grafic de finanțare, în funcție de etapele de realizare, raportate la costurile organizatorice și/sau durata și evoluția în timp a activităților/acțiunilor sportive și se prevăd în contractul de finanțare.

 • - Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul autorității finanțatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității.

 • -     - Tranșa solicitată nu poate depăși valoarea de maxim 30 % din valoarea finanțării nerambursabile din partea autorității finanțatoare.

 • -     Ultima tranșă nu poate fi mai mică de 15% din totalul finanțării, aceasta virându-se beneficiarului doar după prezentarea documentelor justificative.

 • - Justificarea fiecărei tranșe acordate în baza unui contract de finanțare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile și au fost efectuate în perioada executării contractului.

 • -     - Graficul de finanțare va fi întocmit de către autoritatea finanțatoare în urma unei cereri a beneficiarului fundamentate pe etape de desfășurare. Acest grafic va conține datele de identificare a contractului de finanțare, etapele, tranșele și suma pe fiecare tranșă. Graficul va fi semnat de către beneficiar.

 • e) In cazul nejustificării de către beneficiar a cheltuielilor pentru o tranșă acordată, beneficiarul este obligat să restituie autorității finanțatoare, în termen de 15 zile de la data solicitării, suma acordată precum și dobânda legală aferentă sumei acordate până la data plății efective.

Criterii de finanțare a programelor sportive

Promovarea sportului de performanță:

 • 1. specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în care activează;

 • 2. numărul de sportivi legitimați;

 • 3. performanțele structurii sportive pe plan național;

 • 4. performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Evenimente-sportul pentru toți:

 • 1. nevoia și relevanța proiectului;

 • 2. capacitatea organizațională;

 • 3. calitatea și fezabilitatea proiectului;

 • 4. buget și eficacitatea distribuirii costurilor.

 • 4) Nu vor beneficia de finanțare:

Jocuri sportive:

 • - secțiile de juniori I(U 18), juniori II (U 17) și juniori III (U 16), care participă la competiții

inferioare Campionatului regional (zonal);

Sporturi individuale:

- secțiile pe ramură de sport care participă numai la competiții inferioare Campionatului regional (zonal).

 • 5) PUNCTAJ

 • I. Promovarea sportului de performanță

(la).specificul secțiilor sportive active de seniori și nivelul campionatelor în care activează

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportului(olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează(național /internațional)

Eșalonul campionatului

național

(eșalon: I-IV)

sport individual

neolimpic

național

-

20

nr. secții active de

seniori

punctaj xnr. secții

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric: II-IV

30-10

nr. secții active de

seniori

punctajxnr. secții

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

60

nr. secții active de

seniori

punctajxnr. secții

sport individual

olimpic

național

-

50

nr. secții active de

punctajxnr. secții

seniori

joc sportiv

olimpic

național

eșalon valoric: II-

IV

200-100

nr. secții active de

seniori

punctajxnr. secții

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

400

nr. secții active de

seniori

punctaj x nr. secții

(2a) numărul de sportivi legitimați

Subscripții

Punctaj/ secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportuluițolimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează(național /internațional)

Eșalonul campionatului național (primul eșalon/al doilea eșalon)

sport individual

neolimpic

național

-

20

nr. sportivi legitimați - seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric: II-IV

30-10

nr. sportivi legitimați - seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

60

nr. sportivi legitimați - seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

sport individual

olimpic

național

50

nr. ssportivi legitimați - seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

olimpic

național

e/al^îvetl l H

x 200^00 \ * \

nr. ssportivi legitimați - seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

olimpic

național

? priAiul

400 ș

nr. sportivi legitimați - seniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

(3a) performanțele structurii sportive pe plan național

Subscripții

Punctaj /secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campionatulu i național (eșalon: I-IV)

Competiții naționale (Campionat Național/Cupa

României)

Loc ocupat în competiții naționale

sport individual

neolimpic

național

Campionatul Național

I

9

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

neolimpic

național

Campionatul

Național

II

7

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

neolimpic

național

-

Campionatul

Național

III

5

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

neolimpic

național

-

Campionatul Național

IV-VI

3-1

nr. sportivi legitimați -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

olimpic

național

Campionatul Național

I

27

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

olimpic

național

Campionatul Național

II

21

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

olimpic

național

Campionatul Național

III

15

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

olimpic

național

Campionatul

Național

IV-VI

9-3

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric II-IV

Campionatul

Național

I

25-15

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon

valoric: II-IV

Campionatul

Național

II

20-10

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric: II-IV

Campionatul

Național

III

15-5

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric: II-IV

Campionatul

Național

IV

13-3

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

eșalon valoric: II-IV

Campionatul

Național

1

nr. de locuri ocupate -

> svniori

punctaj x nr. de locuri

r.

ojj

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

I

50

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

II

40

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

III

30

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

IV

26

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

N-XIV

22-4

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

eșalon

valoric: II-IV

Campionatul

Național

I

625-525

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

eșalon

valoric: II-IV

Campionatul

Național

II

500-400

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

eșalon

valoric: II-IV

Campionatul

Național

III

375-275

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

eșalon

valoric: II-IV

Campionatul

Național

IV

325-225

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

eșalon

valoric: II-IV

Campionatul

Național

V-+

250-50

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

I

1.250

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

II

1.000

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

III

750

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

IV

650

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

primul eșalon valoric

Campionatul

Național

v->

550-100

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport

individual

național

*

Cupa

României

I

18

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

*

național

Cupa

României

II

14

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

*

național

Cupa

României

III

10

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

național

Cupa

României

IV-VI

6-2

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

*

național

Cupa

României

I

625

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

național

*

Cupa României

II

500

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

*

național

*

Cupa României

III

375

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

*

național

Cupa

României

IV

325

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

*

național

-

Cupa

României./

7*

M

250-50

nr. de locuri ocupate -seniori

punctaj x nr. de locuri

Subscripții


Punctaj/ sportiv sau tehnician selecționat în echipa națională


Date raportate de structurile sportive


Calcul punctaj


Sport individual/joc sportiv


sport

individual


Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic) neolimpic


Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

național


sport individual


olimpic


național


joc sportiv


neolimpic


național


joc sportiv


olimpic


național


sport individual


neolimpic


național


sport individual


olimpic


național


joc sportiv


neolimpic


național


joc sportiv


olimpic


naționalpunctaj x nr. sportivi selecționați

punctaj x nr. sportivi selecționați


punctaj x nr. sportivi selecționați


punctaj x nr. sportivi selecționați


punctaj x nr. sportivi selecționați punctaj x nr.

sportivi selecționați


punctaj x nr. sportivi selecționați

punctaj x nr. sportivi selecționați


(lb).specificul secțiilor sportive active de juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în care activează

Subscripții

Punctaj/secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportului(olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activeazățnațional/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

5

nr. secții active de

juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

neolimpic

național

10

nr. secții active de

juniori

punctaj x nr. secții

sport individual

olimpic

național

5

nr. secții active de

juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

olimpic

național

50

nr. secții active de juniori

punctajxnr. secții

(2b) numărul de sportivi legitimați

Subscripții

Punctaj/secție

Date raportate de structurile «nnrtivp

Calcul punctaj

Sport individual/joc sportiv

Nivelul sportuluițolimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activeazățnațional/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

5

nr. sportivi legitimați - juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

joc sportiv

neolimpic

național

7

nr. sportivi legitimați - juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

sport individual

olimpic

național

12

nr. sportivi legitimați - juniori

punctaj x nr. secții

joc sportiv

olimpic

național

50

nr. ssportivi legitimați - juniori

punctaj x nr. de sportivi legitimați

(3b) performanțele structurii sportive pe plan național

Subscripții

Punctaj /secție

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(național/ internațional)

Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa României)

Loc ocupat în competiții naționale

sport individual

neolimpic

național

Campionatul Național

I

3

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

neolimpic

național

Campionatul Național

II

2

nr. sportivi legitimați - juniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

neolimpic

național

Campionatul Național

III

1

nr. sportivi legitimați - juniori

punctaj x nr. de locuri

sport

individual

olimpic

național

Campionatul Național

I

7

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

sport individual

olimpic

național

Campionatul Național

II

4

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

sport

individual

olimpic

național

Campionatul Național

III

2

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

Campionatul Național

I

6

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

J 7        •

joc sportiv

neolimpic

național

Campionatul Național

fii. de lu^Uri ucLipule

- juniori

punctaj a fit. de locuri

joc sportiv

neolimpic

național

Campionatul Național

III

2

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

Campionatul Național

I

170

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

Campionatul Național

II

100

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

joc sportiv

olimpic

național

Campionatul Național

III

75

nr. de locuri ocupate

- juniori

punctaj x nr. de locuri

(4b) performanțele structurii sportive pe plan internațional;

Subscripții

Punctaj/ sportiv sau tehnician selecționat în echipa națională

Date raportate de structurile sportive

Calcul punctaj

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

sport individual

neolimpic

național

1

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

olimpic

național

4

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

neolimpic

național

2

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

olimpic

național

7

nr. sportivi selecționați în echipa națională - juniori

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

neolimpic

național

1

nr. de tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. sportivi selecționați

sport individual

olimpic

național

3

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

neolimpic

național

3

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. sportivi selecționați

joc sportiv

olimpic

național

9

nr. tehnicieni selecționați în echipa națională

punctaj x nr. sportivi selecționați

II: Sportul pentru toți-evenimente

 • a) Seniori

  Categorii evaluare

  Punctaj maxim

  1. Nevoia și relevanța proiectului

  25

  1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare

  15

  1.2. Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală.

  10

  2. Capacitatea organizațională

  15

  2.1. Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și financiară

  5

  2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului

  5

  2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect

  5

  3. Calitatea și fezabilitatea proiectului

  45

  3.1. Coerența concepției generale a proiectului (coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-rezultate-impact)

  5

  3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor

  5

  3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare al beneficiarilor

  5

  3.4. Claritatea și pragmatismul planului de acțiune. Relevanța activitățilorla realizarea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută

  5

  3.5. Rezultate și impact

  5

  3.6. Metode de evaluare și monitorizare

  5

  3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare

  5

  3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu

  5

  3.9. Sustenibilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri de gestionare a riscurilor inteme/exteme

  5

  4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor

  15

  4.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient necesitățile proiectului

  5

  4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse

  5

  4.3. Măsura în care solicitantul asigură si alte surse de venit pentru finanțarea proiectului

  5

  TOTAL

  100

b) Juniori

Categorii evaluare

Punctaj maxim

1. Nevoia și relevanța proiectului

12,5

1.1. Relevanța proiectului pentru prioritățile apelului de finanțare

7,5

1.2. Măsura în care proiectul identifică o nevoie/oportunitate clară, importantă, urgentă/actuală.

5

2. Capacitatea organizațională

7,5

2.1. Experiența solicitantului în managementul proiectelor și capacitatea administrativă și financiară

2,5

2.2. Experiența structurii în domeniul proiectului

2,5

2.3. Nivelul și relevanța implicării partenerilor în proiect

2,5

3. Calitatea și fezabilitatea proiectului

22,5

3.1. Coerența concepției generale a proiectului (coerență=problemă/nevoi-scop-obiective-rezultate-impact)

2,5

3.2. Relevanța obiectivelor pentru atingerea scopului, claritatea și realismul obiectivelor

2,5

3.3. Măsura în care grupurile țintă sunt corect identificate și clar definite. Nivelul de implicare al beneficiarilor

2,5

3.4. Claritatea și pragmatismul planului de acțiune. Relevanța activitățilorla realizarea obiectivelor și îndeplinirea rezultatelor în perioada prevăzută

2,5

3.5. Rezultate și impact

2,5

3.6. Metode de evaluare și monitorizare

2,5

3.7. Vizibilitatea proiectului, metodele de promovare și diseminare

2,5

3.8. Valoare adăugată, responsabilitate socială și de mediu

2,5

3.9. Sustenibilitatea proiectului. Măsura în care proiectul are efecte durabile și prevede măsuri de gestionare a riscurilor inteme/exteme

2,5

4. Buget și eficacitatea distribuirii costurilor

7,5

4.1. Măsura în care bugetul este întocmit realist, corect și acoperă în mod cost-eficient necesitățile proiectului

2,5

4.2. Măsura în care cheltuielile prevăzute sunt corelate cu activitățile propuse

2,5

4.3. Măsura în care solicitantul asigură și alte surse de venit pentru finanțarea proiectului

2,5

TOTAL

50

* Pentru a putea primi finanțare, solicitantul trebuie să întrunească minim 50 de puncte la seniori și minim 25 de puncte la juniori.

 • 11. Informații referitoare la acordarea finanțării

 • (1) Criteriul de acordare a finanțării este în funcție de punctajul obținut, precum și de strategia de dezvoltare a activității sportive în municipiul Cluj-Napoca.

 • (2) Programele și activitățile/acțiunile structurilor sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul autorității finanțatoare cu această destinație.

 • (3) Numărul de participanți Ia procedura de selecție de proiecte nu este limitat.

Autoritatea finanțatoare trebuie să repete procedura de selecție de proiecte în cazul în care există un singur participant.

în cazul în care în urma repetării procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finanțatoare are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.

 • (4) în termen de 15 zile de la data încheierii lucrărilor, comisia de evaluare și selecționare anunță, pe site-ul primăriei, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

 • (5) Structura sportivă are obligația de a încheia contractul de finanțare în maxim 30 de zile de la data comunicării, pe site-ul primăriei, a hotărârii Consiliului local de alocare a sumelor. în cazul când o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta Consiliului local nu a fost acceptată, iar proiectul în cauză se elimină de la finanțare.

 • (6) Procedurile de planificare și executare a plafoanelor fondurilor destinate finanțării nerambursabile, procedurile de alocare de sume privind finanțarea nerambursabilă, contractele de finanțare încheiate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii, precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

 • 12. Forme de comunicare

 • (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de document scris.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii și al primirii.

 • (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepția documentelor care confirmă primirea.

 • (4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme:

 • a) scrisoare prin poștă;

 • b) telegramă;

 • c) telefax;

 • d) electronică.

  h-:


Autoritatea finanțatoare sau, după caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele de comunicare de la literele b),c) are obligația de a retransmite documentele respective în cel mult 24 de ore și sub formă de scrisoare prin poșta.

în cazul în care documentele sunt transmise în formă electronică, acestora le sunt aplicate prevederile legale referitoare la semnătura electronică.

 • 13. Cheltuieli eligibile

 • (l)Categoriile de cheltuieli și cuantumul acestora pentru activitățile sportive ce vor fi decontate din fonduri nerambursabile, în conformitate cu prevederile HG nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

Activităti/acțiuni sportive intemețdetaliate în cererea și contractul de finanțare):

-i ! B j


Nr. crt.

Categorii de cheltuieli eligibile

Promovarea sportului de performanță

Sportul pentru toți

Evenimente sportive

1.

Echipament pentru pregătire și competiții

X

X

-

2.

Taxe-vize anuale-legitimări

X

-

3.

Taxe competiții

X

-

4.

Cazare

X

X

5.

Masă

X

X

6.

Transport

X

X

7.

Chirii baze sportive

X

X

X

8.

Cheltuieli arbitraj

X

X

X

9.

Dulciuri/răcoritoare

X

X

X

10

V

y

y

11.

Asigurări medicale

X

-

-

12.

Ordine/pază

X

X

X

13.

Promovare și reclamă

X

X

X

14.

Medicamente/susținătoare/încălzitoare

X

-

-

15.

Recuperare/refacere

X

-

-

16.

Indemnizații de efort

X

«•

-

17.

Premii

X

X

X

18.

Hrana zilnică pentru sportivi

X

-

19.

Drepturi salariale izvorâte din contractele sportive

X

-

-

X - reprezintă cheltuielile acceptate.


II. Activităti/acțiuni sportive internationalețdetaliate în cererea și contractul de finanțare):

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli eligibile

Promovarea sportului de performanță

Evenimente sportive

1.

Taxe competiții

X

-

2.

Cazare

X

X

3.

Masă

X

X

4.

Transport

X

X

5.

Chirii baze sportive

X

X

6.

Cheltuieli arbitraj

X

X

7.

Dulciuri/răcoritoare

X

X

8.

Asistență medicală

X

X

9.

Asigurări medicale

X

-

10.

Ordine/pază

X

X

11.

Promovare și reclamă

X

X

12.

Medicamente/susținătoare/încălzitoare

X

-

13.

Premii

X

X

* X - reprezintă cheltuielile acceptate.

Limita maximă decontabilă din alocarea financiară a autorității finanțatoare per contract de activitate sportivă/contract de muncă per lună este de 10 salarii minime pe economie (brut), limită prevăzută conform cerințelor OUG nr. 38/2017, art. 11.

 • (2) Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

-dezvoltarea infrastructurii solicitantului;

-activități generatoare de profit;

-nu se vor finanța achiziții de terenuri, clădiri, dobânzi, obiecte de inventar, mijloace fixe;

-băuturi alcoolice, țigări;

-alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice.

 • 14, încheierea contractului de finanțare

 • (1) Finanțarea se acordă în baza unui contract încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament.

Decontarea sumelor alocate va începe numai după semnarea contractului de finanțare cu Municipiul Cluj-Napoca.

Modelul contractului de finanțare nerambursabilă se regăsește în anexa 2 la prezentul regulament.

 • (2) Contractul de finanțare se va încheia cu Municipiul Cluj-Napoca, în termen de maxim 30 de zile de la data comunicării Hotărârii Consiliului local privind alocările de sume pentru finanțarea activităților/acțiunilor sportive, publicate pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro.

 • (3) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri

publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este, după caz, cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau cea prevăzută-în Anexa 2.4 la contractul încheiat potrivit prezentului regulament.______________________________

 • (4) Autoritatea finanțatoare dispune efectuarea plății către structura sportivă, prin virament în contul bancar al acesteia.

 • (5) Structurile sportive care au beneficiat de finanțare în baza prezentului regulament, au obligația să întocmească și să transmită autorității finanțatoare o raportare intermediară și o raportare finală, după caz.

 • (6) Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate, prin solicitare scrisă, numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (7) Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin solicitare scrisă justificată, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele proiectului și nici valoarea contractului.

 • 15. Raportare si control

 • (1) Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au primit finanțare au obligația să prezinte Municipiului Cluj-Napoca următoarele raportări:

 • - raport intermediar: care va cuprinde obiectivele sportive și financiare realizate în primul semestru;

 • - raport final: care va fi depus în termen de 60 de zile de la încheierea activității, dar nu mai târziu de 31 decembrie și va cuprinde obiectivele sportive și financiare realizate la nivelul întregului proiect; plata drepturilor salariate se va face în termen de 60 de zile de Ia data plății acestora prevăzută în contractul sportiv;

 • - raportul după încheierea unui eveniment sportiv va fi depus odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de 31 decembrie;

 • - raportul va fi depus la Centrul de informare pentru cetățeni a municipiului Cluj Napoca, transmis prin poștă sau electronic si va fi însoțit de copii după documentele care atestă contribuția beneficiarului, la finalul primului semestru, la finalul anului calendaristic si/sau la finalul evenimentului;

 • - structura sportivă care nu va depune raportul la finalul primului semestru nu va primi altă tranșă de finanțare până când acesta nu va fi depus/înregistrat;

- structura sportivă care nu va depune raportul final, la proiectul finanțat, nu va fi admisă la sesiunea de selecție a proiectelor pentru anul următor;

 • (2) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • - documentele solicitate conform anexei 2.4 la contract;

 • - pentru cheltuielile ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factură fiscală, însoțită de chitanță/ordin de plată/bon fiscal, cu evidențierea tipurilor de produse;

 • - pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată.

Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii/activității sportive.

Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux și alcool.

 • (3) Contractele de finanțare nerambursabilă vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Serviciului Audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Cluj Napoca și a Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • (4) Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenți/comisii de evaluare. Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

 • 16. Sancțiuni

 • (1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1) în următoarele cazuri:

 • —  neutilizarea sumei prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1 la contract, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 la contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • —  nerealizarea acțiunilor/activităților sportive prevăzute la art. 1 al contractului de finanțare nerambursabilă, obiectivele și scopurile prevăzute în Anexa 2.3 la contract;

 • nepromovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca prin neexpunerea stemei Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca și siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) și banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);

 • —  nepermiterea persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă;

 • —  necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare;

 • —  nerespectarea prevederilor actului constitutiv și/sau ale statutului propriu ori statutul și/sau regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • —  neîntocmirea și netransmiterea autorității finanțatoare, în termen de 60 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie a.c., de la data încheierii acțiunilor/activităților sportive, a decontului însoțit de documentele justificative de cheltuieli conform modalităților de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare;

 • —  nepermiterea utilizării, în scop necomercial, de către autoritatea finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile/activitățile sportive finanțate;

 • —  nepromovarea spiritului de fair-play, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului regulament;

 • —  netransmiterea unui raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract, a raportului intermediar și a raportului final;

 • —  nerespectarea condițiilor și criteriilor de finanțare stabilite de finanțator.

 • (3) In cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

 • (5) Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

 • (6) Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • 17. încetarea contractului prin acordul părților

(1) Contractul de finanțare nerambursabilă poate înceta prin acordul părților.

 • 18. (1) Prevederile prezentului Regulament vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate structurilor sportive din bugetul local începând cu anul bugetar 2018.

 • 19. (1) Anexele următoare fac parte din prezentul Regulament:

 • -  Anexa 1;

---Declarația de imparțialitate;-----------------------------------------------------------------------

 • -  Declarația pe propria răspundere;

 • -  Anexa 1.1 la Raportul de activitate;

 • -  Anexa 1.2 la Raportul de activitate;


 • -  Anexa 1.3 la Raportul

 • -  Anexa 1.4 la Raportul


Structura sportivă______________________

Anexa 1 la Regulament


Nr.___________din__________________

Cerere de finanțare pentru anul________

A. Structura sportivă:

 • 1. Ramura de sport:

 • 2. Adresa:

 • 3. Numărul certificatului de identitate sportivă:

 • 4. Numărul contului:__________________________, deschis la

 • 5. Codul fiscal:

 • 6. încheiere civilă nr.

 • 7. Telefon:___________________; Fax:

 • 8. E-mail:_________________________________________; Web:

 • 9. Persoana de contact:

  Obiective realizate/ secție/grupă

  Campionat

  Național

  Cupa

  României

  Campionat

  Balcanic

  Campionat/ Cupă Europeană

  Campionat/

  Cupă

  Mondială

  Olimpiadă

  seniori

  juniori I(U18)

  juniori II(U17)

  juniori III(U16)

  z

  J.O mT>

  Sportul pentru toți:

  Evenimente sportive:10. Echipa responsabilă de derularea proiectului:

Nr.

X T        1       •                   1

a 1    /.ir  /r

crt.

Numele și prenumele

Funcția

Adresa/telefon/fax

1.

2.

3.

4.

5.

 • 10.1. Coordonator:____________________________________________

 • 10.2. Responsabil financiar:______________________________________

 • 10.3. Responsabil cu probleme tehnice:_________________________

11. Rezultate obținute în anul_____________________

12. Resurse umane și financiare ale structurii sportive, pentru anul solicitării sprijinului financiar

 • 1.    Resurse umane:

  • 1.1.   Număr de personal salariat_________________, din care antrenori

  • 1.2.   Număr de grupe pe categorii de vârstă:

  • 1.3.   Număr de sportivi legitimați:

 • 2.     Resurse financiare:

  • 2.1.    Venituri realizate, în anul (anterior)__________- total______________________________lei, din care:

 • - alocări: Consiliul local

 • - alte surse: - donații, sponsorizări:

 • - cotizații, taxe, penalități etc.:

 • * - venituri din activități economice (închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii,

încasări bilete etc.):

 • * se va sublinia activitatea economică din care s-a obținut venit.

 • 2.2.   Venituri estimate a se realiza, în anul solicitării sprijinului financiar__________- total__________

________________lei, din care:

 • - alocări de la Consiliul local:

 • - alte surse: - donații, sponsorizări:

 • - cotizații, taxe, penalități etc.:

 • * - venituri din activități economice (închirieri, reclamă, publicitate, prestări servicii,

încasări bilete etc.):

 • * se va sublinia activitatea economică din care se estimează a se obține venit.

B. Date privind proiectul, pentru anul solicitării sprijinului financiar

 • 1. Denumirea proiectului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente;

 • 2. Scopul proiectului: Finanțarea activităților/acțiunilor sportive de performanță și/sau Sportul pentru toți-evenimente;

 • 3. Activități din cadrul proiectului:_______________________________________________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

 • 4. Acțiuni din cadrul proiectului:______________________________________________________________________

 • 5. Perioada de derulare a activității:

 • 6. Perioada de derulare a acțiunii:

 • 7. Locul de desfășurare a activității:

 • 8. Locul de desfășurare a acțiunilor:

 • 9. Numărul de sportivi participanți la activitate:

 • 10. Numărul de sportivi participanți la o acțiune:

 • 11. Obiective sportive propuse pentru anul în care se solicită sprijinul financiar______________________

  Secție/ grupă

  Campionat

  Național

  Cupa

  României

  Campionat Balcanic

  Campionat/ Cupă Europeană

  Campionat/ Cupă Mondială

  Olimpiadă

  seniori

  juniori I(U18)

  juniori II(U17)

  juniori III(U16)

Sportul pentru toți:

Evenimente sportive:

 • 12. Costurile estimative ale proiectului Promovarea sportului de performanță și/sau Sportul pentru toți-evenimente sportive, conform tabelului de mai jos:


Natura cheltuielilor


De la Consiliul local


Alte surse


TOTAL BUGET
Promovarea sportului de performanță Activități/acțiuni sportive interne:

Sportul pentru toți-evenimente:

3.
6.


Data


TOTAL


Promovarea sportului de performanță Activități/acțiuni internaționale:

Evenimente sportive:


TOTAL GENERAI:


DIRECTOR/PREȘEDINTE,Structura sportivă

Secția __________DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

.....

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației solicitante în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita _____________orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Data____________________

Numele și prenumele:_________________________________________.

Funcția:___________________________________

Semnătura:_____________________________

DECLARAȚIE

Subsemnații,____________________________________________________, reprezentanți legali ai structurii sportive

________________________________________________, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii: CIS nr._________________________________, CIF nr

______________________________și Autorizația de funcționare nr.___________________________________j

 • b) a publicat în extras, în termenul prevăzut de lege, rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale

în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.______________, precum și în registrul național al

persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. __________________(în cazul structurilor sportive de

utilitate publică) sau, după caz, a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr.__________din_____________;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanțării;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

i) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la instituția ________________________________, în sumă de_______________________lei.

Data____________________

Numele și prenumele:_________________________________________.

Funcția:___________________________________

Semnătura:_____________________________

Raportul de activitate, pentru anul___________________

Promovarea sportului de performantă:

 • 1. specificul secțiilor sportive active de seniori, juniori I-III (U18-U16) și nivelul campionatelor în care au activat, în anul___________

  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/joc sportiv

  Nivelul sportului(olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează(național /internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul eșalon/al doilea eșalon)

  nr. de secții active

 • 2. numărul de sportivi legitimați, în anul___________

  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/joc sportiv

  Nivelul sportului(olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activeazățnațional

  Eșalonul campionatului național (primul eșalon/al doilea eșalon)

  /internațional)

  nr. de sportivi legitimați

 • 3. performanțele sportive realizate pe plan național, în anul___________________

  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/ joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul eșalon/al doilea eșalon)

  Competiții naționale (Campionat Național/Cupa

  României)

  Loc ocupat în competiții naționale

  nr. de locuri ocupate

 • 4. performanțele sportive realizate pe plan internațional, în anul___________________

  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/joc sportiv

  Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  nr. de locuri ocupate

Raportul de activitate, pentru anul___________________

Sportul pentru toti-evenimente

 • 1. Nevoia și relevanța proiectului:

 • 2. Capacitatea organizațională:

Raportul de activitate pentru susținerea cererii de finanțare, în anul______________

Promovarea sportului de performantă

 • 1. specificul secțiilor sportive de seniori, juniori I-III (U18-U16), propuse a fi active și nivelul campionatelor în care vor activa, în anul___________

  Subscripții

  Date raportate de structurile sportive

  Sport individual/joc sportiv

  Nivelul sportului(olimpic/ neolimpic)

  Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

  Eșalonul campionatului național (primul eșalon/al doilea eșalon)

  nr. de secții propuse a fi active

2. numărul de sportivi propuși a fi legitimați, în anul___________

Subscripții

Date raportate de structurile sportive

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/

Eșalonul campionatului național (primul eșalon/

internațional)

al doilea eșalon)

nr. de sportivi propuși a fi legitimați

3. performanțele sportive propuse a fi realizate pe plan național, în anul_________________

Subscripții

Date raportate de structurile sportive

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează (național/ internațional)

Eșalonul campionatului național (primul eșalon/ al doilea eșalon)

Competiții naționale (Campionat Național/ Cupa

României)

Loc ocupat în competiții naționale

nr. de locuri propuse a fi ocupate

4. performanțele sportive propuse a fi realizate pe plan internațional, în anul__________________

Subscripții

Date raportate de structurile sportive

Sport individual/ joc sportiv

Nivelul sportului (olimpic/ neolimpic)

Nivelul campionatelor în care activează

(națiopal/-------...

interfi^țional)/y (V"'

nt. (ie sportivi propuși a fi selecționați în echipa națională

/ * /

i Jfia1

nr. de tehnicieni propuși a fi selecționați în echipa națională & -d


ANEXA 1.4

la

Raportul de activitate pentru susținerea cererii de finanțare, în anul______________

Sportul pentru toți-evenimente

 • 1. Nevoia și relevanța proiectului:

 • 2. Capacitatea organizațională:

 • 3. Calitatea și fezabilitatea proiectului

 • 4. Buget și eficacitatea repartizării/o^tp^iAnexa 2 la Regulament

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILA a acțiunilor/activităților sportive din cadrul programelor Promovarea sportului de performantă si Sportul pentru toți-evenimente sportive., în anul_________

Nr.__________________din________________________

CAP. 1

Părțile contractante

Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat prin primar, domnul Emil BOC, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3, județul Cluj, cod fiscal 4305857, cont ___________________________________, deschis la

Trezoreria Cluj-Napoca, denumit în continuare autoritatea finanțatoare,

Și

structura sportivă:__________________________________________secția de____________________________ cu sediul

în localitatea Cluj-Napoca, str._____________________________________nr.____________, județul Cluj, telefon:

_________________________________fax:___________________________, certificat de identitate sportivă nr._________ ________________, cod fiscal nr._______________________________cont nr.__, deschis la____________________________________________, reprezentată prin _______________________________________ și

_, denumită în continuare structură sportivă, în baza dispozițiilor Legii nr. 350/2005 actualizată, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 130/2006, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 pentru aprobarea Normelor financiare în activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 631/2017 al Ministerului Tineretului și Sportului comun cu Ordinul nr. 890/2017 al Ministerului Muncii și Justiției Sociale privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă și ale Hotărârii Consiliului local nr.________________, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP. 2

Obiectul și valoarea contractului

ART. 1.

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente sportive, prevăzute în Anexa 1.

ART. 2.

Autoritatea finanțatoare repartizează structurii sportive suma de________________________lei         pentru

finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1.

CAP. 3

Durata contractului


ART. 3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de______________________________.

CAP. 4

Drepturile și obligațiile părților

ART. 4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a)  să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile sportive prevăzute la art. 1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în Anexa 2.3, în cuprinsul anului bugetar în care s-a acordat finanțarea;

 • c) să promoveze imaginea Municipiului Cluj-Napoca prin expunerea stemei Primăriei si Consiliului local Cluj-Napoca și siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) și banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);

 • d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;

 • e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare;

 • f) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • g) să întocmească și să transmită autorității finanțatoare, în termen de 60 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie a.c„ de la data încheierii acțiunilor/activităților sportive, decontul însoțit de documentele justificative de cheltuieli conform modalităților de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare;

 • h) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • i) să permită utilizarea, în scop necomercial, de către autoritatea finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile/activitățile sportive finanțate;

 • j) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • k) să transmită un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract:

 • - raport intermediar: care va cuprinde obiectivele sportive și financiare realizate în primul semestru;

 • - raport final: care va fi depus la încheierea acțiunii/activității, dar nu mai târziu de 31 decembrie și va cuprinde obiectivele sportive și financiare realizate la nivelul întregului proiect; plata drepturilor salariale se va face în termen de 60 de zile de la data plății acestora prevăzută în contractul sportiv;

 • - raportul după încheierea unui eveniment sportiv va fi depus odată cu ultimul decont, dar nu mai târziu de 31 decembrie.

 • - raportul va fi depus la Centrul de Informare pentru Cetățeni sau online si va fi însoțit de copii după documentele care atestă contribuția beneficiarului, la finalul primului semestru și la finalul anului;

 • l) să respecte Condițiile și criteriile de finanțare stabilite de finanțator;

ART. 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei alocate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale;

 • b) să plătească suma prevăzută la art. 2, după depunerea documentelor prevăzute la art. 4 lit. g, excepție făcând plățile în avans, caz în care se aplică prevederile literei c) a prezentului articol;

 • c) să vireze sumele alocate, în avans, către structura sportivă beneficiară a contractului de finanțare nerambursabilă în conformitate cu reglementările din Regulament, punctul 10, alineat (3);

 • d) să asigure cheltuielile eligibile, din regulament, la valorile prevăzute în HG nr. 1447/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru acțiunile/ activitățile sportive interne și internaționale.

 • e) să analizeze și să dispună diminuarea valorii contractului în cazul nerealizării prevederilor prezentului contract;

 • f) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, autoritatea finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate.

CAP. 5

Răspunderea contractuală

ART. 6

 • 1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

 • 2. Pentru nedepunerea la termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art. 4 lit. g, instituția finanțatoare va refuza decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia desfășurării acțiunilor/activităților respective.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP. 6_______________________________________________________________________________

Litigii

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. In situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

ART. 9

 • —  (1) Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință faptul că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • —  (2) Contractul poate fi reziliat conform prevederilor alin. (1) în următoarele cazuri:

 • —  neutilizarea sumei prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților sportive prevăzute în Anexa 2.1 la contract, potrivit destinației stabilite prin contract în Anexa 2.2 la contract și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • —  nerealizarea acțiunilor/activităților sportive prevăzute la art. 1 al contractului de finanțare nerambursabilă, obiectivele și scopurile prevăzute în Anexa 2.3 la contract;

 • nepromovarea imaginii Municipiului Cluj-Napoca prin neexpunerea stemei Primăriei si Consiliului local Cluj-Napoca si siglei Visit Cluj pe echipamentul sportiv, pe afișe, pliante, machetele ziarelor, pe panourile publicitare, pe spider, roll-up (panou pentru interviuri) și banner pe marginea terenului (lângă cel al sponsorului principal);

 • —  nepermiterea persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2 din contractul de finanțare nerambursabilă;

 • —  necontribuirea cu minimum 10% din valoarea totală de finanțare acordată de autoritatea finanțatoare;

 • —  nerespectarea prevederilor actului constitutiv și/sau ale statutului propriu ori statutul și/sau regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • —  neîntocmirea și netransmiterea autorității finanțatoare, în termen de 60 de zile calendaristice, dar nu mai târziu de 31 decembrie a.c., de la data încheierii acțiunilor/activităților sportive, a decontului însoțit de documentele justificative de cheltuieli conform modalităților de decontare stabilite de autoritatea finanțatoare;

 • —  nepermiterea utilizării, în scop necomercial, de către autoritatea finanțatoare, a imaginii de grup sau individuale, statică sau în mișcare, a sportivilor care participă la acțiunile/activitățile sportive finanțate;

 • —  nepromovarea spiritului de fair-play, neluarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului regulament;

 • —  netransmiterea unui raport cu privire la realizarea obiectivelor prevăzute în contract, a raportului intermediar și a raportului final;

 • —  nerespectarea condițiilor și criteriilor de finanțare stabilite de finanțator.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțării datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

 • (5) Nerespectarea termenelor și a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru obținerea finanțării pe viitor.

 • (6) Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • (7) Prezentul contract poate înceta prin acordul părților.

CAP. 7

Modificarea contractului

ART. 10

 • (1) Prevederile contractului pot fi modificate și/sau completate, prin solicitare scrisă, numai prin acte adiționale semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora.

 • (2) Pe parcursul derulării proiectului, beneficiarul poate solicita modificarea contractului, prin solicitare scrisă justificată, privind durata de derulare, structura bugetului proiectului și/sau alte elemente, cu condiția ca acestea să nu schimbe scopul și obiectivele proiectului și nici valoarea contractului prevăzută la art.2.

CAP. 8

Modalități de plată

ART. 11

Autoritatea finanțatoare efectuează plățile în cadrul prezentului contract direct în contul structurii sportive indicat în cererea de finanțare.

ART. 12

Toate plățile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare.

ART. 13

Nu sunt admise plăți între autoritatea finanțatoare și structura sportivă în numerar.

CAP. 9

Dispoziții finale

ART. 14

Regimul de gestionare a sumelor alocate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 15

Serviciul Audit public intern din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și Curtea de Conturi pot exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fonduri publice.

Art. 16

Prevederile contractului au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 17

Anexele nr. 2.1, 2.2, 2.3 și 2.4 fac parte integrantă din prezentul contract.

ART. 18

Prezentul contract se încheie în trei exemplare, dintre care două exemplare pentru autoritatea finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

Municipiul Cluj-Napoca

Primar,

Structura Sportivă_________________________

Secția de__________________________________

Președinte/Director, ______________________

Direcția Economică

________________________2___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Director Executiv

Direcția Juridică, Director Executiv

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte Director General

Șef serviciu,

Consilier juridic,

Consilier,

Structura sportivă: ______________________________________________;

Secția de____________________________________________.

Activitățile/acțiunile din cadrul:

1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive;

 • 2. Programului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente sportive;

  Nr. crt.

  Denumirea acțiunii/ activității

  Locul    de

  desfășurare a acțiunii/ activității

  Perioada acțiunii/ activității

  Număr de participanți la acțiune/ activitate

  Costul acțiunii/ activității

  - lei -

  1.

  Promovarea sportului de performantă: Activități/acțiuni sportive interne:

  Cluj-Napoca si în tară

  2.

  Sportul pentru toti-evenimente: 1.

  Cluj-Napoca

  2.

  3.

  3.

  TOTAL:

  4.

  Promovarea sportului de performantă: Activități/acțiuni sportive Internationale:

  Cluj-Napoca și străinătate

  5.

  Evenimente:

  1.

  Cluj-Napoca

  2.

  3.

  6.

  TOTAL:

  7.

  TOTAL GENERAL:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

c'i

Structura sportivă:__________________________________________;

Secția de____________________________________________.

Bugetul acțiunilor/activităților din cadrul

1 Proiectului: Finanțarea acțiunilor/activităților structurilor sportive;

 • 2. Programului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente sportive;

- lei -

Nr. crt.

Repartizarea      cheltuielilor      pentru

acțiunea/ activitatea

Valoarea totală

din care

din fonduri publice

din venituri proprii

1.

„Promovarea sportului de performanță”:

Total                      din care:

a) acțiuni/activităti sportive interne:

bt actiuni/activităti sportive internaționale:

*

2.

„Sportul pentru toți-evenimente sportive":

1.

2.

3.

Total                       din care:

 • a) actiuni/activități sportive interne:

 • b) actiuni/activităti sportive internaționale:

Structura sportivă:_________________________________________;

Secția de_________________________________________

Scopul și obiectivele activităților/acțiunilor din cadrul:

1 Proiectului: Finanțarea actiunilor/activităților structurilor sportive;

2. Programului: Promovarea sportului de performanță/Sportul pentru toți-evenimente sportive;

 • A. Scopul:

 • B. Obiective: - generale:___________________________________________________________________________

- specifice:____________________________________________________________________________________

Secție/ grupă

Campionat Național

Cupa

României

Campionat Balcanic

Campionat/

Cupă

Campionat/

Cupă

Olimpiadă

Europeană

Mondială

seniori

juniori I (UI8)

juniori II (UI7)

juniori III (U16)

Sportul pentru toți:

Evenimente sportive:

DIRECTOR/PREȘEDINTE,

Modalități de decontare a sumelor obținute prin hotărâri ale Consiliului local

în vederea înaintării la plată a documentației, structura sportivă finanțată este obligată să prezinte:

 • 1. Factura structurii sportive personalizată către Municipiul Cluj-Napoca, având datele de identificare: str. Moților nr. 3, CIF 4305857 - Trezoreria, în care se va specifica denumirea acțiunii/activității sportive și nr. hotărârii.

 • 2. Centralizator, cu privire la cheltuielile efectuate la activitatea/acțiunea sportivă:

 • - în cazul în care se solicită decontarea sumelor pentru mai multe activități/acțiuni sportive, documentele doveditoare vor fi grupate și ordonate pentru fiecare activitate/acțiune sportivă în parte;

 • -  centralizatorul va cuprinde: 1. nr. crt.; 2. denumirea activității/acțiunii sportive, locul,

perioada/data de desfășurare (în ordinea datelor de desfășurare); 3. denumirea serviciului; 4. nr. și data facturii fiscale; 5. valoarea facturii.-------------------------------------------------------------------------------

 • 3. Documentele doveditoare, în următoarea ordine:

 • - copie după documentul oficial al programului competițional sau de pregătire (din planul anual de pregătire), pentru fiecare acțiune/activitate sportivă în parte. Orice modificare se semnează;

 • - copie după referatul de necesitate, pentru fiecare acțiune/activitate sportivă, în parte (la referat va fi atașat tabelul cu delegația de sportivi care participă la acțiunea/activitatea sportivă);

 • - copii după facturile fiscale însoțite, obligatoriu, de dovada plății, de chitanțe, bonuri emise de furnizori către structura sportivă sau ordine de plată (documentele doveditoare, emise în străinătate, vor fi traduse, iar sumele vor fi convertite în lei la valorile de schimb valutar din perioada pregătirii și desfășurării activităților/acțiunilor sportive. Traducerea și schimbul valutar vor fi înaintate pe propria răspundere a beneficiarului, cu semnătură), extrase de cont emise de bancă.

NOTĂ:

 • * copiile documentelor care nu se pot citi vor fi scrise de mână, în conformitate cu originalul și semnate;

 • * pentru procurarea de echipament sportiv, tipărituri, inscripționări etc., sunt necesare minimum trei oferte, sau documentele SEAP, precum și dovada de recepție în magazia structurii și bonul de consum;

 • * pe factura fiscală emisă de furnizor, pentru serviciile de cazare si masă, va fi specificată perioada (cazare-ziua intrării și ieșirii, iar pentru masă:-ziua și masa de început - ziua și masa de final) $i numărul de persoane care beneficiază de aceste servicii;

 • * structurile sportive care beneficiază de masă pentru mai multe secții, vor depune o singură factură, la sfârșit de lună pentru toate secțiile unei structuri sportive, specificând consumul fiecărei secții;

 • * la transportul cu: - autoturismul personal, se vor depune factura și bonul fiscal, sau bonul fiscal, dar, cu CF-ul structurii sportive, respectând prevederile legale privind consumul de carburant;

 • - trenul sau avionul se vor depune spre decontare factura, dovada plății, și tichetele care dovedesc efectuarea călătoriei/îmbarcarea;

 • - auto închiriat se vor depune factura, dovada plății, copie a foii de parcurs și tabelul nominal cu persoanele transportate;

 • - auto care deservește strucura sportivă, se vor depune o copie a foii de parcurs și tabelul nominal cu persoanele transportate;

 • * la decontarea carburantului se vor urmări normele legale în vigoare, iar pe pagina pe care sunt copiate bonurile fiscale, va fi specificat: 1. tipul mijloacelor de transport și cu câte s-a efectuat deplasarea și nr. de înmatriculare al acestora; 2. ruta; 3. kilometri parcurși (distanța cea mai scurtă). Pentru mijloacele de transport, altele decât autoturismul, va fi atașată copia după documentul doveditor al consumului;

 • * pe statul de plată pentru premiere, care va fi înregistrat în contabilitate, va fi indicată competiția la care a participat sportivul, categoria, data, localitatea, rezultatul/locul obținut și va cuprinde: 1. nr. curent; 2. numele și prenumele; 3. CNP; 4. funcția; 5. valoarea premiului; 6. semnătura sau dovada plății;

 • * pe statul de plată pentru indemnizația de efort în numerar, care va fi înregistrat în contabilitate, va fi indicată luna pentru care se beneficiază de indemnizație, categoria și va cuprinde: 1. nr. curent; 2. numele și prenumele; 3. CNP; 4. funcția; 5. valoarea indemnizației; 6. semnătura sau dovada plății;

 • * pentru decontarea serviciilor se va prezenta și contractul încheiat între furnizor și beneficiar;

* pe fiecare copie a documentelor doveditoare va fi menționată conformitatea cu originalul și va fi semnată;

 • * documentația cu toate cheltuielile aferente unei acțiuni/activități sportive se depune, în totalitate, o singură dată;


 • * documentația care nu respectă prevederile contractuale v

Data

Director/Președinte,