Hotărârea nr. 1027/2017

Hotărârea 1027/2017 - Aprobarea încheierii acordului-cadru cu S.C. Rosal Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca, (Sector I).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii acordului - cadru cu S.C. ROSAL Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca (Sector I)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului-cadru cu S.C. ROSAL Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca (Sector I) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 576643/15.12.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul Ecologie urbană, prin care se propune aprobarea încheierii acordului-cadru cu S.C. ROSAL Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca (Sector I);

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006, Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale;

Reținând prevederile Hotărârii nr. 975/2017 și Raportului procedurii nr. 576513/15.12.2017;-------------------------------------------------------------------

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 13 alin. 1 lit. b și alin. 2 din Legea nr. 101/2006 și art. 104 lit. a) din Legea nr. 98/2016, art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a, 39 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea și încheierea acordului-cadru cu S.C. ROSAL Grup S.A., având ca obiect gestiunea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a municipiului Cluj-Napoca (Sector I), cu durata de valabilitate până la încheierea acordului-cadru în baza procedurii de licitație deschisă, dar nu mai mult de 4 ani de la data intrării în vigoare a acestuia, acordul-cadru cu .S.C. ROSAL Grup S.A. nu va fi mai mare de patru ani de la data intrării în vigoare.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbana și spații verzi și Direcția Economică.


Nr. 1027 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)