Hotărârea nr. 1026/2017

Hotărârea 1026/2017 - Aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 570620/46/41 din 13.12.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi și al Direcția Economică prin care se propune modificarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, ale Ordinului A.N.R.S.C nr. 109/2007, ale Ordinului A.N.R.S.C nr. 82/2015, precum și ale H.G. nr.1/2017;

Văzând avizul Comisiei de prețuri și tarifedin data de 12.12.2017;

_______Reținând avizul comisiei de specialitate;___________________________________________________ Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 alin 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă tarifele pentru activitatea de salubrizare menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, prestată de către S.C. ROSAL GRUP S.A. și COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A., conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data intrării în vigoare a noilor tarife, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 352/2015.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Ecologie urbană și spații verzi, Direcția Economică, S.C. ROSAL GRUP S.A. și COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A.
Nr. 1026 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca

Direcția Ecologie urbană și spații verzi

Direcția EconomicăAnexă la Hotărârea nr. 1026 /2017


Tabel cuprinzând tarifele aprobate pentru activitatea de salubrizare menajeră pentru S.C. ROSAL GRUP S.A. și COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A.


Nr. crt

Activitatea prestată

T

arif aprobat fără TVA

Tarif aprobat inclusiv TVA

1

Precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale - sortate

persoane fizice lei/persoană/lună

6.03

7.18

agenți economici/instituții publice lei/mc

37.91

45.11

2

Colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase de mobilier

persoane fizice lei/mc

11.88

14.14

agenți economici/instituții publice lei/mc

22.26

26.49

3

Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări

persoane fizice lei/mc

21.29

25.34

agenți economici/instituții publice lei/mc

30.96  .

36.84

4

Colectarea deșeurilor de echipamente electrice, electronice (DEEE)

persoane fizice lei/mc

0

0.00

agenți economici/instituții publice lei/mc

0

0.00

5

Colectarea cadavrelor animalelor și predarea acestora unităților de ^■•'^ariSBS's.

persoane fizice lei/kg

0.1

0.1

agenți economici/instituții publice lei/kg

0.1

0.1