Hotărârea nr. 1022/2017

Hotărârea 1022/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și amenajare Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca – etapa 2”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

"Modernizare și amenajare Piața Unirii din municipiul CIuj-Napoca - etapa 2”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și amenajare Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca - etapa 2” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 555701/441/04 12 2017 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizare și amenajare Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca - etapa 2”, conținând principalele caracteristici și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Modernizare și amenajare Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca - etapa 2”, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 1022 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca       ANEXĂ LAHOTĂRÂREANR.1022/2017

Direcția Tehnică

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

"Modernizare și amenajare Piața Unirii din municipiul Cluj-Napoca - etapa 2”

TITULAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

• Capacități:

Lungimea totală a celor 4 laturi 725 ml în suprafață totală de 12000 mp:

  • - Latura vestică pietonalizată în lungime de 196 ml______________________

  • - Latura nordică în lungime de 183 ml

  • - Latura estică în lungime de 216 ml

  • - Latura sudică a pieței în lungime de 130 ml.

• Valoarea totală a investiției: 8.744,59449 mii lei fără TVA din care, construcții-montaj (C+M): 7.372,73154 mii lei fără TVA.

Durata de execuție pe laturi:

  • - Latura vestică 3 luni

  • - Latura nordică 3 luni

  • - Latura estică 3 luni

  • - Latura sudică 1 lună.


    FINANȚAREA INVESTIȚIEI:


Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii,’