Hotărârea nr. 1018/2017

Hotărârea 1018/2017 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe str. Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 547729/27.11.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 pentru obiectivul de investiții

„Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală și având în vedere O.M.D.R.A.P.F.E nr. 1851/2013 și O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/18.08.2017, Adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Primăria muncipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1/26.07.2017, precum și Adresa înregistrată sub nr. 529779/1/20.11.2017, pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 846/2017 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”, reprezentând valoarea totală a investiției, potrivit devizului general întocmit cu respectarea standardelor de cost și defalcarea costurilor suportate din bugetul de stat, respectiv bugetul local, cu T.V.A. inclus și cu respectarea O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/2017, conform Anexei și Devizului general care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform devizului general, în prețuri septembrie 2017

este                7.165.181,55 LEI cu T.V.A.

din care, C+M     6.280.046,20  LEI cu T.V.A.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.


Nr. 1018 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ROMÂNIA

Anexă la Hotărârea nr. 1018./2017


JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

. DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului in municipiul Cluj Napoca (Podul

Porțelanului)”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Porțelanului

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

 • •  Valoarea totală a investiției, conform devizului general cu TVA, în prețuri septembrie 2017

este                 7.165.181,55 LEI (cu T.V.A.)

Din care, C+M     6.280.046,20 LEI (cu T.V.A.)

Construcții:

 • •   Capacități:

 • •  lungime totală a suprastructurii este 62 m;

 • •  lățime totală secțiune transversală este de 10,8m;

 • •  lățime totală a părții carosabile este de 7,8m;

• trotuare acces 2x1,20m.

Soluție constructivă:

 • •  Realizarea unui pod nou în amonte cu amenajarea a două benzi de circulație;

  Ă

  p și


 • •  Reabilitarea podului existent;

 • •  Recalibrarea albiei în zona podurilor;

Durata de realizare a investiției: 12 luni.


 • •  Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu parte integrantă din prezenta hotărâre.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA

Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenție

“POD PESTE RÂUL SOMESUL MIC SITUAT PE STRADA PORȚELANULUI ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”

TOTAL CAPITOL 2


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00


0.00    | buget de stat


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare      (inclusiv TVA)

Decontat

Rest de decontat

Buget de stat

Bugetul local

Defalcare pe surse de finanțare

TOTAL Valoare (inclusiv

T.V.A.)

din care

din fonduri de la bugetul de stat

din finanțare de la bugetul local

LEI

LEI

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

Capitolul 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea

14 648 90

0 00

14 648 QO

n no

14,648.90

0.00

14.648.90

buaet local

inițială

TOTAL CAPITOL 1

14,648.90

0.00

14,648.90

0.00

14,648.90

0.00

14,648.90

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

13,923.00

0.00

13,923.00

0.00

13,923.00

0.00

13,923.00

buget local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, (autorizație de construcție 0,5% * Cap. 4)

Aviz OCPI

35,700.00

0.00

35,700.00

1,930.52

33,769.48

0.00

33,769.48

buget local

3.3

Proiectare si Inginerie

68,460.20

0.00

68,460.20

30,975.20

37,485.00

0.00

37,485.00

buget local

3.3.1

Studiu de fezabilitate

30,975.20

0.00

30,975.20

30,975.20

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.2

Proiect tehnic

19,635.00

0.00

19,635.00

0.00

19,635.00

0.00

19,635.00

buget local

3.3.3

Detalii de execuție

17,850.00

0.00

17,850.00

0.00

17,850.00

0.00

17,850.00

buget local

3.3.4

Verificare tehnica a proiectării

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

3.3.5

Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DTAC)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

3,153.50

0.00

3,153.50

0.00

3,153.50

0.00

3,153.50

buget local

3.5

Consultanță (1%*Cap.4)

61,684.80

0.00

61,684.80

0.00

61,684.80

0.00

61,684.80

buget local

3.6

Asistență tehnică

9,520.00

0.00

9,520.00

0.00

9,520.00

0.00

9,520.00

buget local

TOTAL CAPITOL 3

192,441.50

0.00

192,441.50

32,905.72

159,535.78

0.00

159,535.78

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,117,064.10

498,233.47

0.00

6,117,064.10

498,233.47

buget local

5,618,830.63

0.00

5,618,830.63

buget de stat

4.1.1

Obiect nr. 1 - Lucrări poduri

5,182,866.50

498,233.47

0.00

5,182,866.50

498,233.47

buget local

4,684,633.03

0.00

4,684,633.03

0.00

buget de stat

4.1.2

Obiect nr. 2 - Lucrări rampe

297,309.60

297,309.60

0.00

0.00

297,309.60

297,309.60

0.00

buget de stat


4.1.3

Obiect nr. 3 - Lucrări de mutări si protejări instalații

636,888.00

636,888.00

0.00

0.00

636,888.00

636,888.00

0.00

buget de stat

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 ■

0.00

0.00

buget de stat

4.3

Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00 ■

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

TOTAL CAPITOL 4

6,117,064.10

5,618,830.63

498,233.47

0.00

6,117,064.10

5,618,830.63

498,233.47

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare șantier

(2.5%*Cap.4)

152,926.60

148,333.20

0.00

152,926.60

148,333.20

buget de stat

4,593.40

0.00

4,593.40

buget local

5.1.1

Lucrare de construcții

148,333.20

148,333.20

0.00

0.00

148,333.20

148,333.20

0.00

buget de stat

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

4,593.40

0.00

4,593.40

0.00

4,593.40

0.00

4,593.40

buget local

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

26,530.00

0.00

26,530.00

0.00

26,530.00

0.00

26,530.00

buget local

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%‘Cap.

1.2+1.3+2+3+4)

632,415.45

632,415.45

0.00

0.00

632,415.45

632,415.45

0.00

buget de stat

TOTAL CAPITOL 5

811,872.05

780,748.65

31,123.40

0.00

811,872.05

780,748.65

31,123.40

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar


6.1

i IcyaLlloa-pcioUIlalUIUI Ue----

exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

6.2

Probe tehnologice și teste

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

buget local

TOTAL CAPITOL 6

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

0.00

29,155.00

TOTAL GENERAL

7,165,181.55

6,897,824.65

765,602.27

32,905,72

7,132,275.83

6,399,579.28

732,696.55

Din care C + M

6,280,046.20

5,767,163.83

512,882.37

6,280,046X

6,265,397.30

14,648.90


TOTAL GENERAL din care        7,165,181.55

Buget statțcf ordin aprobat)    6,399,579.28

Buget local                    732,696.55

Buget local decontat            32,905.72

Beneficiar Primăria Cluj Napoca

Director executiv _

li

Set serviciu

ing. Cora GabrielaConsilier

ing. Truta Marinela


Trgîl