Hotărârea nr. 1017/2017

Hotărârea 1017/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 845/2017 [aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian (Podul Traian) în municipiul Cluj-Napoca]”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 845/2017 [ aprobarea asigurării finanțării de Ia bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian (Podul Traian) în municipiul Cluj-Napoca] ”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 845/2017 [modificarea Hotărârii nr. 845/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „ Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian (podul Traian) în municipiul Cluj-Napoca]”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 548067/441/2017 al Direcției Tehnice-Serviciul Administrare căi publice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 845/2017 [aprobarea modificarea Hotărârii nr. 845/2017 pentru aprobarea asigurării finanțării de Ia bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian (podul Traian) în municipiul Cluj-Napoca ”];

în baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 art. 8 alin. (3), republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G.

nr. 28/2013;


Conform Adresei M.D.R.A.P. nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1 în 26.07.2017 și Adresei înregistrate sub nr. 529779/20/11.2017;

Luând în considerare Hotărârea nr. 1016/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian (Podul Traian) în municipiul Cluj-Napoca

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 845/2017, în sensul că suma ce se finanțează de la bugetul local pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian (Podul Traian) în municipiul Cluj-Napoca” este de 1.517.019,62 lei, cu T.V.A inclus, urmare a modificării devizului general întocmit cu respectarea standardelor de cost și defalcarea costurilor suportate din bugetul de stat, respectiv din bugetul local, cu T.V.A inclus și cu respectarea O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/2017,. sumă care nu se finanțează prin P.N.D.L.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

DE ȘEDINȚĂ,


municipiului,

.oșcaNr. 1017 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)