Hotărârea nr. 1016/2017

Hotărârea 1016/2017 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 844/2017 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, situat pe str. Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 844/2017 pentru obiectivul de investiții

„ Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 548048/27.11.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală și având în vedere O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 și O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/18.08.2017, Adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Primăria muncipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1/26.07.2017 pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020, precum și adresa înregistrată la Primărie sub nr. 529779/1/20.11.2017, pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L 2017-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotararea nr. 844/2017 pentru obiectivul de investiție „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, reprezentând valoarea totală a investiției, potrivit Devizului General întocmit cu respectarea standardelor de cost și defalcarea costurilor suportate din bugetul de stat, respectiv bugetul local, cu T.V.A inclus și cu respectarea O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Valoarea totală a investiției, conform devizului general cu T.V.A, în prețuri decembrie 2017,este

7.943.453,71 LEI cu T.V.A.

Din care, C+M 6.676.344,85 LEI cu T.V.A.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.


Nr. 1016 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ROMÂNIA                                                   Anexă la Hotărârea nr. 1016/2017

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL ADMINISTRARE CĂI PUBLICE

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Traian in municipiul Cluj Napoca (Podul Traian)”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

® Valoarea totală a investiției, conform devizului general cu TVA, în prețuri noembrie 2017 7.943.453,71 lei cu TVA

Din care, C+M       6.676.344,85 lei cu T.V.A

Construcții:

a Capacități :

  • •  lungime totală a suprastructurii este 62,0 m;

® lățime totală secțiune transversală este de 10,8m;

  • •  lățime totală a părții carosabile este de 7,8m;

  • •  trotuare acces 2x1,20m.

Soluție constructivă:

  • •  Realizarea unui pod nou in amonte cu amenajarea a două benzi de circulație;

  • •  Reabilitarea podului existent;

  • •  Recalibrarea albiei în zona podurilor;

Durata de realizare a investiției: 12 luni;


  • •   Finanțarea investiției: surse constituite potrivit legii.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu parte integrantă din prezenta hotărâre.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA

Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de intervenție

“CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL SOMEȘUL MIC SITUAT PE STRADA TRAIAN ÎN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA”


TOTAL CAPITOL 2


28.176,52     28.176,52


0.00


28.176,52


0.00


28.176,52 |    0.00 [bugetde stat


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare      (inclusiv TVA)

Decontat

Rest de decontat

Buget de stat

Bugetul local

Defalcare pe surse de finanțare

TOTAL Valoare (inclusiv

T.V.A.)

din care

din fonduri de la bugetul de stat

din finanțare de la bugetul local

LEI

LEI

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

19.520,00

0.00

19.520,00

19.520,00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, (autorizație de construcție 0,5% * Cap. 4)

Aviz OCPI

3.770,00

0.00

3.770,00

3.770,00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3

Proiectare si Inginerie

133.385,2

0.00

133.385,2

133.385,2

0.00

0.00

0.00

buget local

3.1

Studiu de fezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.2

Proiect tehnic

133.385,2

0.00

133.385,2

133.385,2

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.3

Detalii de execuție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.3.4

Verificare tehnica a proiectării

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

3.3.5

Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DTAC)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.5

Consultanță (1%*Cap.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

3.6

Asistență tehnică

57.157,85

0.00

57157,85

40.010,98

17.146,87

0.00

17.146,87

buget local

TOTAL CAPITOL 3

213.833,05

0.00

213.833,05

196.686,18

17.146,87

0.00

17.146,87

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6.676.344,85

5.729.212,32

947.132,53

6.676.344,85

0.00

0.00

0.00

4.1.1

Obiect nr. 1 - Lucrări poduri

5.937.739,11

947.132,53

5.937.739,11

0.00

0.00

0.00

buget local

4.990.606,58

buget de stat

4.1.2

Obiect nr. 2 - Lucrări rampe

738.605,74

738.605,74

0.00

738.605,85

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.1.3

Obiect nr. 3 - Lucrări de mutări si protejări instalata

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.3

Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget de stat

TOTAL CAPITOL 4

6.676.344,85

5.729.212,32

947.132,53

6.676.344,85

0.00

0.00

0.00

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare șantier

(2.5%*Cap.4)

36.443,71

36.443,71

0.00

36.443,71

0.00

0.00

0.00

5.1.1

Lucrare de construcții

36.443,71

36.443,71

0.00

36.443,71

0.00

0.00

0.00

buget de stat

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

38.690,57

0.00

38.690,57

38.690,54

0.00

0.00

buget local

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (10%*Cap.

1.2+1.3+2+3+4)

632.601,54

632.601,54

0.00

632.601,54

0.00

0.00

0.00

buget de stat

TOTAL CAPITOL 5

707.735,82

669.045,25

38.690,57

707.735,82

0.00

0.00

0.00

( pitolul 6

^neltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

buget local

A 9

1 -1

Piobe tehnologico și ies Le

u.uu

cuget local

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

7.943.453,71

6.426.434,09

1.517.019,62

7.926.306,84

17.146,87

0.00

17.146,87

Din care C + M

6.676.344,85

5.729.212,32

947.132,53

6.676.344,85

0.00,....

--4J..00

0.00


TOTAL GENERAL din care

Buget stat(cf ordin aprobat)

Buget local

Buget local decontat

7.943.453,71

6.426.434,09

1.517.019,62

7.926.306,84


Beneficiar Primăria Cluj Napoca Director executiv               ,

Ing. Porutiu Virgil          \ /

Sef serviciu ing. Cora Gabriela