Hotărârea nr. 1015/2017

Hotărârea 1015/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 843/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin [P.N.D.L.] pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi [Pod Garibaldi] în municipiul Cluj-Napoca”, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală [P.N.D.L.] 2017-2020).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 843/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”,

cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.) 2017-2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 843/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin P.N.D.L. pentru obiectivul de investiții Pod peste Râul Someșul Mic pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 546963/441 din 27.11.2017 al Direcției Tehnice-Serviciul Administrare căi publice, privind modificarea Hotărârii nr. 843/2017 (aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează prin (P.N.D.L.) pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;------------------------

în baza O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013, art. 8 alin. (3), republicat, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G nr. 28/2013;

Conform Adresei M.D.R.A.P. nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 346128/1 în 26.07.2017 și Adresei înregistrată sub nr. 529779/1/20.11.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 843/2017, în sensul că suma ce se finanțează de la bugetul local pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”, este de 2.018.567,10 lei cu T.V.A. inclus, urmare modificării Devizului general întocmit cu respectarea standardelor de cost și defalcarea costurilor suportate din bugetul de stat, respectiv bugetul local, cu T.V.A. inclus și cu respectarea O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/2017, sumă care nu se finanțează prin P.N.D.L.

Art.II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.


Nr. 1015 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)