Hotărârea nr. 1014/2017

Hotărârea 1014/2017 - Aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic, pe str. Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017

pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi

(Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 545564/441/27.11.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017 pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții și potrivit O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea programului național de dezvoltare locală, având în vedere O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 și O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/18.08.2017, Adresa nr. 89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, înregistrată la Primăria muncipiului Cluj-Napoca cu nr. 346128/1/26.07.2017, precum și Adresa înregistrată sub nr. 529779/1/ 20.11.2017, pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 842/2017, pentru obiectivul de investiții "Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiului Cluj-Napoca”, reprezentând valoarea totală a investiției, potrivit Devizului general întocmit cu respectarea standardelor de cost și defalcarea costurilor suportate din bugetul de stat, respectiv bugetul local, cu T.V.A. și cu respectarea ordinului de ministru O.M.D.R.A.P.F.E. nr. 3695/2017, conform Anexei și Devizului general, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, în prețuri septembrie 2017

este                7.090.541,58 LEI (cu T.V.A.)

Din care C+M 6.240.284,00 LEI (cu T.V.A.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1014/2017


I ■                                                                         '                                                ■

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

”Pod peste râul Someșul Mic pe strada G. Garibaldi

(PODUL GARIBALDI)

din municipiul CIuj-Napoca“

i

s

I

TITULAR:        Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:    Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

I

u

|---------INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI--

• Capacități: Lungimea totală a podului este de 50,30 m După schema statică, podul este compus din 9 grinzi cu inima plină, continue pe 3 deschideri având structura de rezistență mixtă oțel-beton cu un mod de execuție atat prefabricat, cât și monolit;

Numărul de deschideri și lungimea lor:- 3 x 14,40 m Lungimea totală a podului:

  • - 50,30 m

  • - var 20,0 - 24,0 m

  • - 14,0 m;


Lățimea podului:

Lațimea părții carosabile:

Valoarea totală a investiției, (la data septembrie 2017)

- 7.090.541,58 LEI ( cu T.V.A.)

din care, construcții-montaj:

- 6.240.284,00 LEI (cu T.V.A.);

Durata de realizare: 9 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:


Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte'Țo destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE PUBLICA

de intervenție


Privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor “POD PESTE RÂUL SOMEȘUL MIC SITUAT

PE STRADA GARIBALDI ÎN MUNICIPIUL

CLUJ-NAPOCA”

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv

TVA)

Decontat

Rest de decontat

Buget de stat

Bugetul local

Defalcare pe surse de finanțare

TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)

din care

din fonduri de la bugetul de stat

din finanțare de la bugetul local

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8

9

10

Capitolul 1

Cheltuieli pentm obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

1.2

Amenajarea terenului

550.817,00

0,00

550.817,00

0,00

550.817,00

0,00

550.817,00

Bugetul local

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

550.817,00

0,00

550.817,00

0,00

550.817,00

0,00

550.817,00

Bugetul local

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

|TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

j 0,00

0,00

!      0,00      |

0,00

0,00

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

7.911,00

0,00

7.911,00

0,00

7.911,00

0,00

7.911,00

Bugetul local

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații, (autorizație de construcție) Aviz OCPI

4.760,00

0,00

4.760,00

2.234,00

2.526,00

0,00

2.526,00

Bugetul local

3.3

Proiectare si inginerie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1

Studiu

Fezabi I itate+P roi ectare, Verificare ( DTAC + PT + DE + CS), documentații pentru avize +Asistență tehnică

109.120,00

0,00

109.120,00

98.208,00

10.912,00

0,00

10.912,00

Bugetul local

3.3.2

Audit energetic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.3

Expertiza

25.834,00

0,00

25.834,00

25.834,00

0,00

0,00

0,00

Bugetul local

3.3,4

Audit energetic

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5

Consultanță

56.419,58

0,00

56.419,58

0,00

56.419,58

0,00

56.419,58

Bugetul local

3.6

Dirigenție de șantier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

204.044,58

0,00

204.044,58

126.276,00

77.768,58

0,00

77.768,58

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

5.641.958,00

4.386.228,48

1.255.729,52

0,00

5.641.958,00

4.386.228,48

1.255.729,52

4.1.1

Lucrări de reabilitare

5.641.958,00

0,00

0,00

0,00

5.641.958,00

0,00

0,00

0,00

4.386.228,48

0,00

0,00

0,00

4.386.228,48

0,00

Buget de stat

0,00

0,00

1.255.729,52

0,00

0,00

0,00

1.255.729,52

Bugetul local

4.1.1.1

Stavilare noi

2.300411,00

2.300411,00

0,00

0,00

2.300411,00

2.300.411,00

0,00

Buget de stat

4.1.1.2

Consolidare infrastructuri existente

575.545,00

575.545,00

0,00

0,00

575.545,00

575.545,00

0,00

Buget de stat

4.1.1.3

Suprastructura

2.202.102,00

2.202.102,00

0,00

0,00

2.202.102,00

2.202.102,00

0,00

Buget de stat

4. 1.1.4

Cale pe pod

412.107,00

412.107,00

0,00

0,00

412.107,00

412.107,00

0,00

Buget de stat

4. 1.1.5

Rampe de acces

140.415,00

140.415,00

• 0,00

0,00

140.415,00

140.415,00

0,00

Buget de stat

4.1.1.6

Semnalizare rutiera

11.378,00

11.378,00

0,00

0,00

11.378,00

11.378,00

0,00

Buget de stat

4.2

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buget de stat

4.3

Utilaje, echip. tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buget de stat

4.4

Utilaje fără montaj și echip. de transp.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buget de stat

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buget de stat

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Buget de stat

TOTAL CAPITOL 4

5.641.958,00

4.386.228,48

1.255.729,52

0,00

5.641.958,00

4.386.228,48

1.255.729,52

' Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

50.241,00

47.509,00

2.732,00

0,00

50.241,00

47.509,00

2.732,00

5.1.1

Lucrare de construcții

47.509,00

47.509,00

0,00

0,00

47.509,00

47.509,00

0,00

Buget de stat

5.1.2

Cheltuieli conexe org. șantierului

2.732,00

0,00

2.732,00

0,00

2.732,00

0,00

2.732,00

Bugetul local

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.244,00

0,00

5.244,00

0,00

5.244,00

0,00

5.244,00

Bugetul local

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

638.237,00

638.237,00

0,00

0,00

638.237,00

638.237,00

0,00

Buget de stat

TOTAL

CAPITOL 5                 |  693.722,00

685.746,00

7.976,00

0,00

693.722,00

685.746,00

7.976,00

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

Pregătirea personalului de

6 j exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

7.090.541,58

5.071.974,48

2.018.567,10

126.276,00

6.964.265,58

5.071.974,48

1.892.291,10

Din’careC + M

6.240.284,00

4.433.737,48

1.806.546,52

0,00

6.240.284,00

4.433.737,48

1.806.546,52

TOTAL GENERAL


7.090.541,58


Beneficiar Primăria Cluj Napoca

Director executiv

Ing. Porutiu VirgilLEI

Lei

Lei

Lei