Hotărârea nr. 1013/2017

Hotărârea 1013/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11”, în cadrul obiectivului de investiții „Alimentare cu energie termică, clienți noi”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

”Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11”, în cadrul obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică, clienți noi”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11”, în cadrul obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică, clienți noi” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 560662/445/07.12.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11”, în cadrul obiectividui de investiții “Alimentare cu energie termică, clienți noi”',

Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de

producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11”, în

cadrul obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică, clienți noi”, cuprins în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2017, la Cap. 81 - Combustibil și energie /C/Regia Autonomă de Termoficare,

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 1013 din 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 1013/2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Modernizarea sistemului de producere a energiei termice la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca str. Tăbăcarilor nr.ll”, în cadrul obiectivului de investiții “Alimentare cu energie termică clienți noi”

TITULAR: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca prin Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca, str.Tăbăcarilor nr.ll

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general cumulat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

Indicatorii tehnico-economici aferenti scenariului optim recomandat:

Specificație

U.M.

Valoare

Energie termică livrată

MWh/an

2.053,87

Energie electrică livrată

MWh/an

128,13

Valoare de investiție

mii lei

948,03

Costuri anuale aferente investiției noi

mii lei

348,30

Venituri anuale

mii lei     /

536,13

Capacități fizice

kWech /

\

—ÎN *\ 1.303,3

e recuperare a investiției este de 4,1 ani.

r

/ \ \


Specificație

Total investiție (lei, exclusiv TVA)

TVA

Total investiție (lei, inclusiv TVA)

Total investiție

948.026,33

179.864,98

1.127.891,31

din care:

C+M

188.737,22

35.860,07

224.597,29

Durata


Durata de implementare a obiectului de investiții este de 17 luni':, n ■ Durata de execuție a obiectului de investiții este de 3 luni.       \°

Capacități instalate:                                               '

Capacități fizice: 1.303,3 kW.

Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se consideră 100% din surse proprii ale beneficiarului.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.