Hotărârea nr. 1012/2017

Hotărârea 1012/2017 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „Modernizarea unui număr de 7 puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal” în cadrul obiectivului de investiții „Transformare puncte termice în centrale termice Zona Piața Mărăști”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

„Modernizarea unui număr de 7puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal” în cadrul obiectivului de investiții ''Transformare puncte termice în centrale termice Zona Piața Mărăsti”

>                   i

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea unui număr de 7puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal” în cadrul obiectivului de investiții "Transformare puncte termice în centrale termice Zona Piața Mărăști” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 562456/445/07.12.2017 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea unui număr de 7 puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal” în cadrul obiectivului de investiții "Transformarepuncte termice în centrale termice Zona Piața Mărăști”',

--------Reținând prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale Hotărârii nr. 911/2017 privind modernizarea unui număr de șapte puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l -Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizarea unui număr de 7

puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal” în cadrul obiectivului de investiții "Transformare puncte termice în centrale termice Zona Piața Mărăști”, cuprins în lista obiectivelor de investiții pentru anul 2017, la Cap. 81 - Combustibil și energie /C/Regia Autonomă de Termoficare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 1012 din 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 1012/2017

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTULUI DE INVESTIȚII

”Modernizarea unui număr de 7puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca și transformarea acestora în centrale termice de cvartal” în cadrul obiectivului de investiții "Transformare puncte termice în centrale termice Zona Piața Mărăști”

TITULAR: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca BENEFICIAR: Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general cumulat privind cheltuielile necesare realizării acesteia:

Nr.crt.

Specificație

Valoare investiție

din care C+M

(lei fara TVA)

1

PT 1 Pata

1.731.475

624.088

2

PT 2 Pata

643.000

246.422

3

PT 3 Pata

1.639.992

615.629

4

PT 4 Pata

1.118.407

421.711

5

PT Cipariu

900.515

345.302

6

PT 10 Mărăști

1.113.116

417.329

7

PT 15 AVS

1.920.634

702.441

Total

9.067.139

3.372.922

ii investițiilor propuse:


ie evitate datorită imi

’ierderile de

Nr.crt.

Specificație

Pierderi evitate (Gcal/an)

1

PT 1 Pata

2.049

2

PT 2 Pata

258

3

PT 3 Pata

1.800

4

PT 4 Pata

1.000

5

PT Cipariu

616

6

PT 10 Mărăști

1.00J/

7

PT 15 AVS

2./pft

Total

s/o45(


Rezultate analiză economică a investiției pe fiecare P"Nr.crt.

Specificație

Economii (mii euro/an)

VNAE (mii euro)

RIRE

(%)

Durata de Recuperare din economii (ani)

1

PT 1 Pata

85,41

1774,78

49,02

1,9

2

PT 2 Pata

10,77

29,11

7,55

10,1

O □

PT 3 Pata

75,01

1517,57

45,05

2,2

4

PT 4 Pata

41,61

730,97

34,14

2,9

5

PT Cipariu

25,64

363,46

23,90

4,1

6

PT 10 Mărăști

41,98

741,73

34,66

2,8

7

PT 15AVS

96,54

2029,31

50,28

1,9

Durata de realizare: Conform Graficului coordonator, durata totală de realizare a investiției este de 24 de luni.

Capacități instalate:

Puterile instalate totale aferente fiecărui PT ce urmează a fi transformate în CT sunt prezentate în tabelul următor:

Nr.crt.

Specificație

Putere termică instalată

Gcal/h

kWth

inc+acc

acc

total

inc.+acc

acc

1

PT 1 PATA

1,84

0,16

2

2.140

186

2

PT 2 PATA

0,24

0,02

0,26

284

28

3

PT 3 PATA

1,63

0,16

1,79

1.900

186

4

PT 4 PATA

0,90

0,10

1,00

1.046

115

5

PT Cipariu

0,60

0,05

0,65

700

58

6

PT 10 Mărăști

0,9

0,1

1

1.046

115

7

PT 15AVS

2,06

0,20

2,26

2.400

230

Total

Finanțarea investiției: Sursele de finanțare posibil a fi utilizate pentru promovarea prezentului proiect de investiții sunt reprezentate de:

  • A. Surse proprii ale beneficiarului.


  • B. Surse atrase, constituite din împrumuturi bancare.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate parte integrantă din prezenta hotărâre.