Hotărârea nr. 1010/2017

Hotărârea 1010/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E+M, str. Arțarului nr. 37A; beneficiari: Barb Stelian-Petrică și soția, Barb Lidia.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială P+E+M, str. Arțarului nr. 37A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Arțarului nr. 37A- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 525882 din 4.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Arțarului nr. 37A, beneficiari: Barb Stelian-Petrică și soția Barb Lidia;

Având în vedere Avizul arhitectului șef nr. 865 din 3.10.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

_______Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială P+E+M, str. Arțarului nr. 37A, beneficiari: Barb Stelian-Petrică și soția, Barb Lidia, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limitele laterale - 3 m;

  • - retragerea față de limita posterioară - 3 m (în aliniere cu construcția de pe parcela de la nr. 37B);

  • - circulațiile și accesele: din str. Arțarului pe aleea de acces, cu obligativitatea realizării unei alveole de depășire;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe aleea de acces. Spre aleea de deservire locală nu va fi realizată împrejmuire.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3, - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 1010 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)