Hotărârea nr. 1009/2017

Hotărârea 1009/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E – str. Trifoiului nr. 21; beneficiari: Turdean Traian Voicu și Turdean Maria.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire locuință unifamilială S+P+E - str. Trifoiului nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială S+P+E - str. Trifoiului nr. 21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 538417 din 5.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Trifoiului nr. 21, beneficiari: Turdean Traian Voicu și Turdean Maria;

Având în vedere Avizul arhitectului șef nr. 704 din 11.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 șinr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E - str.


Trifoiului nr. 21, beneficiari: Turdean Traian Voicu și Turdean Maria, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita sudică - min. 4 m;

  • - retragerea față de limita nordică - min. 3 m;

  • - retragerea față de limita vestică - min. 10 m;

  • - reteragerea față de limita estică - min. 6 m;

  • - circulațiile și accesele: pe o alee de interes local din str. Trifoiului;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Trifoiului.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Nr. 1009 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)