Hotărârea nr. 1007/2017

Hotărârea 1007/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S1+S2+P+6E, str. Fabricii nr. 68-70; beneficiară: S.C. Transietate Imobiliare S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt S1+S2+P+6E, str. Fabricii nr. 68-70

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt S1+S2+P+6E, str. Fabricii nr. 68-70 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 511501 din 5.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt S1+S2+P+6E, str. Fabricii nr. 68-70, beneficiară: S.C. Transetate Imobiliare S.R.L.

Având în vedere Avizul arhitectului șef nr. 918 din 10.10.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE :

Art. L- Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt SI +S2+P+6E, str. Fabricii nr. 68-70, beneficiară: S.C. Transietate Imobiliare S.R.L, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita lateral nordică: pe limită;

  • - retragerea față de limita estică: min. 6 m;

  • - retragerea față de limita sudică: pe limită;

  • - accesul auto: din str. Bobâlnei;

accesul pietonal:      din str. Fabricii și str. Bobâlnei;

echiparea         tehnico-edilitară:         completă.

Conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică la str. Fabricii este reglementată la profil tip II.C - 30 m și grevează parcela care asigură accesul la parcela studiată. Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism așa cum a fost modificat prin Hotărârea nr. 737/2017.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 1007 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)