Hotărârea nr. 1006/2017

Hotărârea 1006/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă (cu două unități locative) P+E, str. Cometei nr. 38; beneficiar: Perde Aurel.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire locuință semicolectivă (cu două unități locative), P+E, str. Cometei nr. 38

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă (cu două unități locative), P+E, str. Cometei nr. 38 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 520989 din 4.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă (cu două unități locative), P+E, str. Cometei nr. 38, beneficiar Perde Aurel;

Având în vedere Avizul arhitectului șef nr. 702 din 11.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

_______Potrivit dispozițiunilor art, 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință semicolectivă (cu două unități locative), P+E, str. Cometei nr. 38, beneficiar Perde Aurel, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale - min. 3 m;

  • - retragerea fată de limita posterioară - min. 6 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Cometei;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Cometei,

cu condiția ca aria utilă a unei unități locative propuse să fie maxim 100 mp.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință,

an Ștefan Tarcea

retarul municipiului,


Nr. 1006 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)