Hotărârea nr. 1005/2017

Hotărârea 1005/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Rarău nr. 28; beneficiar: Moldovan Petre.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+1E, str. Rarău nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Rarău nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 556138 din 6.12.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Rarău nr. 28, beneficiar: Moldovan Petre;

Având în vedere Avizul arhitectului șef nr. 1120 din 4.12.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+E, str. Rarău nr. 28, beneficiar: Moldovan Petre, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita laterală estică - 3 m;

  • - retragerea față de limita nordică - min. 6 m;

  • - distanța față de construcția existentă - min. 4,50 m;

  • - circulații și accese: din str. Rarău;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe parcelă.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


reședințe de ședință, an Ștefan Tarcea 9

EAZĂ: icipiului, Roșea

Nr. 1005 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)