Hotărârea nr. 1004/2017

Hotărârea 1004/2017 - Completarea Hotărârii nr. 860/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 860/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 860/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 566283/453/09.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 860/2017;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 și ale art. 879 Cod Civil;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 860/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15), cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Art. 21. Se mandatează doamna Olăh Emese, viceprimar, pentru semnarea actului de alipire în formă autentică”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 860/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 1004 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)