Hotărârea nr. 1003/2017

Hotărârea 1003/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Regele Ferdinand”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Regele Ferdinand”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Regele Ferdinand” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 559200/45/06.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Regele Ferdinand”;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

______Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Regele Ferdinand”, având suprafața măsurată de 9200 mp., identificat prin nr. cadastral nou, provenind din CF nr. 272262 Cluj-Napoca, CF vechi nr. 1473, nr. topo. 205 domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Regele Ferdinand”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 1003 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1003/2017

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Regele Ferdinand, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2. Tigul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiță „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul este delimitat astfel:

  • -  In latura de Nord: din punctul nr. 29 până în punctul nr. 28 Strada Horea;

  • -   In latura' de Est: din punctul nr. 28 până în punctul 20 de de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 de Piața Mihai Viteazu; din punctul nr. 19

---------până-ÎH-puHGtel-4-de-d&-aliniamentul construcțiilor; din punctul- nr. 4 până în punctul nr.

3 de strada Tipografiei; din punctul nr. 3 până în punctul 130 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 130 până în punctul nr. 129 de strada Octavian Iosif; din punctul nr. 129 până în punctul 94 de de aliniamentul construcțiilor;

In latura de Sud: din punctul nr. 94 până în punctul nr. 93 de Bulevardul 21 Decembrie 1989;

  • -   In latura de Vest: din punctul nr. 93 până în punctul 74 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 73 de strada Zola Emile; din punctul nr. 73 până în punctul 52 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 51 de strada Octavian Petrovici; din punctul nr. 51 până în punctul 39 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 37 de strada George Barițiu; din punctul nr. 37 până în punctul 29 de aliniamentul construcțiilor;

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca incadrat in inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 193/2006.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr topografic 205, înscris in Cartea Funciară numărul 272262 a Municipiului Cluj- Napoca.

Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda R T K (cinematica in timp real) asigurandu-se o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se incadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul s contur rezultate în urma prefire/ determinat in Sistem de projfe^e

Data întocmirii:


Noiembrie 2017


făcut analitic, din coordonatele punctelor de iperațiumipr de teren. Coordonatele punctelor s-au 1*970.                               _____INVENTAR DE COORDONATE AL IMOBILULUI

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


Strada Regele Ferdinand, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ- NAPOCA- Cod SIRUTA 54984

Număr Punct

X(m)

Y(m)

1

586853.579

392392.732

2

586854.235

392392.475

3

’     586899.651

392376.569

4

586901.770

392369.888

5

586899.350

392362.808

6

586916.940

392349.828

7

586927.843

392342.087

8

586928.205

392341.994

9

586929.786

392341.330

10

586929.989

392341.746

11

586931.103

392341.564

12

586935.177

392339.755

13

586938.851

392337.721

14

586942.277

392335.819

15

586945.641

392335.061

16

586950.054

392334.244

17

586962.543

392331.854

18

586971.314

392330.319

19

586975.429

392329.365

20

587012.400

392310.935

21

587014.264

392310.855

22

587014.362

392310.458

23

587021.759

392306.547

24

587021.487

392306.083

25

587029.578

392301.819

26

587029.885

392302.277

27

587035.060

392299.700

28

587033.660

392297.520

29

587011.556

392271.771

30

587010.622

392271.137

31

587005.721

392273.826

32

587005.511

392273.761

33

587005.231

392273.280

34

586992.268

392280.316

35

586983.383

36

586983.699

^1285.781

37

586978.865

38

586978.442

// 392288?103f

39

586951.89240

586950.506

392303.539

41

586949.794

392307.939

42

586948.787

392309.680

43

586944.096

392312.262

44

586934.129

392317.831

45

586932.748

392318.810

46

586925.314

;      392323.741

47

586918.376

392327.418

48

586910.381

392332.197

49

586908.317

392333.344

50

586899.726

392338.220

51

586893.298

392341.795

52

586883.519

392347.518

53

586881.150

392348.947

54

586875.630

392352.090

55

586864.533

392360.169

56

586862.088

392361.997

57

586861.169

392362.817

58

586857.807

392365.046

□y

joboj /. / jZ

392304.903

60

586854.240

392367.613

61

586853.834

392368.026

62

586851.020

392369.691

63

586848.453

392371.058

64

586847.525

392371.615

65

586840.077

392375.836

66

586836.940

392377.703

67

586834.875

392378.849

68

586831.935

392380.854

69

586822.741

392385.203

70

586812.332

392389.410

71

586807.668

392391.616

72

586803.297

392393.542

73

586802.384

392393.118

74

586795.010

392395.020

75

586790.908

392396.682

76

586790.042

392398.567

77

586767.828

392407.178

78

586758.294

392410.626

79

586757.800

392410.680

80

586743.210

392416.340

81

586738.910

392417.780

82

586728.970

392421.480

83

586726.940

84

586725.886

/^242_2.732 “

85

586723.135

//3924C£®7' '

86

586720.853

/f 39$W$î';t87

586718.216

392425.555

88

586717.197

392425.856

89

586715.968

392426.370

90

586709.693

392428.785

91

'     586708.899

392429.091

92

586682.860

392439.122

93

586678.244

392440.901

94

586689.866

392461.004

95

586691.363

392460.249

96

586691.429

392460.384

97

586695.765

392458.261

98

586695.699

392458.126

99

586697.199

392457.404

100

586697.264

392457.537

101

586701.788

392455.325

102

586701.722

392455.190

103

586704.767

392453.700

104

586704.840

392453.828

105

586709.279

392451.582

106

586709.225

392451.449

107

586712.292

392449.943

108

586712.420

392450.199

109

586712.695

392450.030

110

586712.957

392450.351

111

586713.253

392450.625

112

586713.606

392450.826

113

586713.980

392450.990

114

586713.933

392451.135

115

586714.207

392451.245

116

586714.171

392451.377

117

586714.926

392451.538

118

586715.567

392451.410

119

586718.354

392450.003

120

586718.283

392449.860

121

586721.234

392448.431

122

586721.267

392448.482

123

586727.925

392445.584

124

586741.790

392439.490

125

586757.910

392433.280

126

586769.512

392428.964

127

586778.551

392425.633

128

586778.650

3^^660

129

586786.944

130

586793.359

«3924^^

131

586808.623

f 39211^;

132

586808.557

ă 392409^886

133

586832.328

,J-FSeria RO-B-J; Nr. Gffga


S.C. DAMAR CONSULT S.R L


134

586837.402

392399.162

135

586842.358

392397.202

136

586846.224

392395.664

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Regele Ferdinand, Municpiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

xa

YD

1

586853.579

392392.732

0.705

2

586854.235

392392.475

48.121

3

586899.651

392376.569

7.009

4

586901.770

392369.888

7.482

5

586899.350

392362.808

21.861

6

586916.940

392349.828

13.372

7

586927.843

392342.087

0.374

8

586928.205

392341.994

1.715

9

586929.786

392341.330

0.463

10

586929.989

392341.746

1.129

11

586931.103

392341.564

4.458

12

586935.177

392339.755

4.199

13

586938.851

392337.721

3.919

14

586942.277

392335.819

3.448

15

586945.641

392335.061

4.488

16

586950.054

392334.244

12.716

17

586962.543

392331.854

8.904

18

586971.314

392330.319

4.224

19

586975.429

392329.365

41.310

20

587012.400

392310.935

1.866

21

587014.264

392310.855

0.409

22

587014.362

392310.458

8.367

23

587021.759

392306.547

0.538

24

587021.487

392306.083

9.146

25

587029.578

392301.819

0.551

26

587029.885

392302.277

5.781

27

587035.060

392299.700

2.591

28

587033.660

392297.520

33.935

29

587011.556

392271.771

1.129

30

587010.622

392271.137

5.590

31

587005.721

392273.826

0.220

32

587005.511

392273.761

0.557

33

587005.231

392273.280

14.749

34

586992.268

392280.316

10.159

35

586983.383

392285.242

0.625

36

586983.699

392285.781

5.543

37

586978.865

392288.493

0.575

38

586978.442

392288.103

30.601

39

586951.892

392303.319

1.403

40

586950.506

392303.539

4.457

41

586949.794

392307.939

2.011

42

586948.787

392309.680

5.355

43

586944.096

392312.262

11.417

44

586934.129

392317.831

1.693

45

586932.748

392318.810

8.921

46

586925.314

392323.741

7.852

47

586918.376

392327.418

9.314

48

586910.381

392332.197

2.361

49

586908.317

392333.344

9.878

50

586899.726

392338.220

7.355

51

586893.298

392341.795

11.331

52

586883.519

392347.518

2.767

53

586881.150

392348.947

6.352

54

586875.630

392352.090

13.726

55

586864.533

392360.169

3.053

56

586862.088

392361.997

1.232

57

586861.169

392362.817

4.034

58

586857.807

392365.046

0.100

59

586857.752

392364.963

4.400

60

586854.240

392367.613

0.579

61

586853.834

392368.026

3.270

62

586851.020

392369.691

2.908

63

586848.453

392371.058

1.082

64

586847.525

392371.615

8.561

65

586840.077

392375.836

3.651

66

586836.940

392377.703

2.362

67

586834.875

392378.849

3.559

68

586831.935

392380.854

10.171


69

586822.741

392385.203

11.227

70

586812.332

392389.410

5.159

71

586807.668

392391.616

4.777

72

586803.297

392393.542

1.007

73

586802.384

392393.118

7.615

74

586795.010

392395.020

4.426

75

586790.908

392396.682

2.074

76

586790.042

392398.567

23.825

77

586767.828

392407.178

10.138

78

586758.294

392410.626

0.497

79

586757.800

392410.680

15.649

80

586743.210

392416.340

4.535

81

586738.910

392417.780

10.606

82

586728.970

392421.480

2.232

83

586726.940

392422.409

1.102

84

586725.886

392422.732

2.881

85

586723.135

392423.587

2.455

86

586720.853

392424.491

2.844

87

586718.216

392425.555

1.063

88

586717.197

392425.856

1.332

89

586715.968

392426.370

6.724

90

586709.693

392428.785

0.851

91

586708.899

392429.091

27.904

92

586682.860

392439.122

4.947

93

RKRR7R OAA

qooz/n ani

2q ??1

94

586689.866

392461.004

1.677

95

586691.363

392460.249

0.150

96

586691.429

392460.384

4.828

97

586695.765

392458.261

0.150

98

586695.699

392458.126

1.665

99

586697.199

392457.404

0.148

100

586697.264

392457.537

5.036

101

586701.788

392455.325

0.150

102

586701.722

392455.190

3.390

103

586704.767

392453.700

0.147

104

586704.840

392453.828

4.975

105

586709.279

392451.582

0.144

106

586709.225

392451.449

3.417

107

586712.292

392449.943

0.286

108

586712.420

392450.199

0.323

109

586712.695

392450.030

0.414

110

586712.957

392450.351

0.403

111

586713.253

392450.625

0.406

112

586713.606

392450.826

0.408

113

586713.980

392450.990

0.152

114

586713.933

392451.135

0.295

115

586714.207

392451.245

0.137

116

586714.171

392451.377

0.772

117

586714.926

392451.538

0.654

118

586715.567

392451.410

3.122

119

586718.354

392450.003

0.160

120

586718.283

392449.860

3.279

121

586721.234

392448.431

0.061

122

586721.267

392448.482

7.261

123

586727.925

392445.584

15.145

124

586741.790

392439.490

17.275

125

586757.910

392433.280

12.379

126

586769.512

392428.964

9.633

127

586778.551

392425.633

0.103

128

586778.650

392425.660

8.851

129

586786.944

392422.570

9.581

130

586793.359

392415.454

16.197

131

586808.623

392410.037

0.246

132

586808.557

392409.800

25.326

  • 133

  • 134

135/

58^83^.402 8^8^558. 686846.22^-

W0^063

3923â9^

'506^

5.41 A-5.3ăjt>

\ \ /Ș918

/ jb s=g^c ___1 Q

P=8^EL64®RIZARt

o p


ie 2017Nr. 0010

Raluca

SWWt: sc
PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUCNIARA Scara 1: 1000

Strada Regele Ferdinand, U.A.T. Cluj-Napoca


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Regele Ferdinand, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

272262

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

205

Strada Regele Ferdinand

5

167

MUNICIPIUL

CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

5

167

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr cadastral

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

Nou

Strada Regele Ferdinand

9.

>00

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Data: Decembrie 2017


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

9200

Municipiul Cluj- Napoca, strada Regele Ferdinand, județul Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-Napoca


17.275

I2.37B

9.633


-58670(


INVENTARUL BUf URILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Nr

Cit

Codul

de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

Anul dobândirii

sau al dării Tn

folosință           !

Valoarea de Inventar

lei (RON)

Situația juridică

actuală

0

1

2

3

4                       i

5

6

1. CONSILIUL LOCAL

CLUJ - NAP

OCA

1

1.6.4.

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 1-3,

Cf1447

Ianuarie 1975

14.522.716,78

Itlglu pe rolul Instanțelor de judecată

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Unirii nr. 1 CF

I459

Decembrie 1993

8.748.569.57

Municipiul Cluj - Napoca                                                               j

3

801195

Teren aferent

Str. Moților nr. 1-3

5f1447

Decembrie 1993

497.218,85

itlglu pe rolul Instanțelor de judecată

construcției

4

801196

Teren aferent

P-ța Unirii nr. 1 Cf

459

Decembrie 1993

716.230.36

Municipiul Clu| - Napoca

construcției

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.î

4      C.F. 8458; Topo 13754

Martie 1984

703.578,96

Municipiul Cluj - Napoca

6

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

3.608.282.09

Municipiul Cluj - Napoca                                                               j

7

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

1.508.188,18

Municipiul Cluj - Napoca

a

1.6.3.2.

împrejmuire - Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

6.217,80

Municipiul Cluj - Napoca

9

1.3.1.1.

Garaje (8 buc.)

P-ța Unirii nr. 1

39.431,04

Municipiul Cluj - Napoca

■IO

801660

Teren

Splaiul Independei

itei-f.n-375mp T464

45.117,23

Municipiul Cluj - Napoca                                                               ’ț

TOTAL

30.395.550,86

2. SPITALE. POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

11

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană și pediatrie

str. Moților nr. 67 C

f2692.120911

Municipiul Cluj - Napoca

! 12

1.6.2.

Cabinete medici de familie

str. Crinului nr. 9/2

5-26 Cf 65773col

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/:

9CF114532col

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr

38

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinet medical Individual

str. Dunării nr. 52Z

8CF114532 col

Municipiul Cluj - Napoca

Medicină generală și pediatrie

16 !

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Puieților nr. 4

Municipiul Cluj - Napoca

Medicină generală și pediatrie

I               17

1.6.2.

Cabinei medical de familie

str. Plopilor nr. 60

3F114550col

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29 C

=129499

Municipiul Clu| - Napoca                                                               1

19

1.6.2.

Cabinei medical grupai

str. 21 Decembrie

tr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

Medici de familie

20

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală

str. Pasleur nr. 60

Cf119997col

Municipiul Cluj - Napoca

Medic de familie

21

1.6.2.

Medici de familie

Giordano Bruno r

. 26-28 CF14076

Municipiul Cluj - Napoca

Cabinet stomatologic + farmacie

t

22

1.6.2.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25 C

(teren 21307 CF126900

1950

i

Municipiul Cluj - Napoca

23

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

1995

1

Municipiul Cluj - Napoca

24

1.6.2.

Dispensar de adult!

str. Pasleur nr. 58

1980

i

Municipiul Cluj - Napoca

'            25

1.6.2.

Cabinete medicale

str. Izlazului nr. 18

CF70540 col

1999

Municipiul Cluj - Napoca

26

1.6.2.

Dispensar de adulțl

P-ța Mihal Vlleazi

nr. 9A/33 Cfteren34241 CF34249col

1999

Municipiul Cluj - Napoca

0

1

2

3

1871

1.3.7.

Prof. Gheorghe Marlnescu

S = 6200, CF 1473, topc

12345/1, 12373

"7*

1872

1.3.7.

Prof. I.T.Stan

S ■ 4800

1873

1.3.7.

Prof. Nicolae Mărglneanu

S = 1020

1874

1.3.7.

Prof. Tudor Clortea

S = 3888, CF 1473, topc

21407

1875

1.3.7.

Progresului

S = 3190, CF 1473, topi

4361/5, 4360/10, 4359/5

1876

1.3.7.

Prunilor

S = 820, CF1473, topo

2615

1877

1.3.7.

Pulețllor

S = 2720. CF 1473, topc

7259, 7260

1878

1.3.7.

Putna

S = 1800, topo 23368

\ 1

1879

1.3.7.

Rădăuți

S = 1105, topo 8549

y

1880

1.3.7.

Rahovel

S = 4592, CF 1473, topc

10180/4, 10181/3, 10182/1, 10182/2, 10147

1881

1,3.7.

Rakoczl Fereno II

8-840

I882

1.3.7.

Rapsodiei

S = 5478

1883

1.3.7.

Rarău

S = 2620, CF 1473, topc

10216/4

1884

1.3.7.

Răsăritului

S = 22850, CF 1473, to

30 5540, 5831, 6403, 16992

1885

1.3.7.

Rășinari

S = 2100, CF 1473, topc

13987/2/1/2, 13987/1/7, 22980

1886

1.3.7.

Răvașului

S = 3220, topo 23232, C

F 30355

1887

1.3.7.

Războienl

S = 5850, CF 1473, topc

7264, 7387, 7356/6

1888

1.3.7.

Regele Ferdlnand

S = 5950, CF 1473, topc

205

1889

1.3.7.

Remetea

S = 2649, CF 1473, topc

12536

1890

1.3.7.

Rene Descarte6

S = 4392, CF 1473, top

1045/2,1046/5

1891

1.3.7.

Republicii

S = 19636, CF1473, toj

•o 429, 1137, 1156, 1127/1, 1128/2

1892

1.3.7.

Retezat

S = 3057, topo 23550,

ÎF 39107

1893

1.3.7.

Robert Koch

S = 1760, topo 12818, C

F1473

1894

1.3.7.

Rodnei

S = 4000, CF 1473, topc

15680,15615

1895

1.3.7.

Romul Ladea

S = 12600, CF 1473, toj

o 13438

1896

1.3.7.

Romulua Vuia

S = 18472, CF 1473, to

>0 8391, 8402/3

1897

1.3.7.

Roșiori

S = 2160, CF1473, topc

5830, 6301

1898

1.3.7.

Rovine

S = 3979, CF 1473, topc

6117/1,6117/1/2

1899

1.3.7.

Rozelor

S = 559, CF 95 Someșc

nl, topo 242

1900

1.3.7.

Rubin Patlția

S = 1856, CF 1473, topc

3753, 3752

1901

1.3.7.

Rucăr

S = 1780, topo 23209, C

F 30355

1902

1.3.7.

Sălajului

S = 1400, CF 1473, tof

o 20920

1903

1.3.7.

Salcâmului

S = 4500, CF 1473, topc

11405, 11229

1904

1.3.7.

Sălciilor

S = 1189. CF 1473, topc

11336/1

1905

1.3.7.

Săllcii

1906

1.3.7.

Samull Mlcu

S = 1356. CF 1473, topc

412

1907

1.3.7.

Sanatorulul

S = 6760, CF 1473, top

)7848, 4843

1908

1.3.7.

Săpătorilor

S = 1283, CF 1473, topc

3468

1909

1.3.7.

Sarmlsegetuza

S = 3289, CF 1473, topc

14877

1910

1.3.7.

Saturn

S « 3146, CF 1473, topc

13955

1911

1.3.7.

Scărilor (alee)

S = 460

1912

1.3.7.

Scărișoara

S = 1062, CF 1473, topc|

23124

1913

1.3.7.

Școlii

S = 3727, CF 1473, topc

8347, 8341

1914

1.3.7

Sco (tarilor

S = 5495, CF 1473, topc

5321/2, 5322/2, 5322/1/3, 4667, 4677/1

1915

1.3.7.

Scurtă

S = 228, CF 1473, topo

>755

1916

1.3.7.

Secerătorilor

S = 1306, CF 1473, topc

2582, 2418/1, 2418/2

1917

1.3.7.

Semenlculul

S = 4388, CF 1473, topc

4050, 4060

1918

1.3.7.

Senină

S = 2944, CF 1473, top

>7740

1919

1.3.7.

Septlmlu Alblnl

S = 23296, CF 1473, tC

po 2552, 2806, 3847

1920

1.3.7.

Septlmiu Muresan-schlmbare den.str.Malakovskl

S = 7427, CF 1473, topc

8280, 8276, 8265, 7976, 7949/1, 7931

1921

1.3.7.

Serglu Cellbldache

8 = 1170, CF 1473, topc

22128

1922

1.3.7.

Șerpuitoare

S = 4965, CF 1473, top

> 8787/2

1923

1.3.7.

Șesului

S = 6855, CF 1473, topc

11685

1924

1.3.7.

Sextil Pușcariu

S = 1260, CF 1473, topc

241

1925

1.3.7.

Sibiului

S = 1800, CF 1473, top

)20902

1926

1.3.7.

Slghișoarel

S = 5090, CF 1473, topc

12534

1927

1.3.7.

Slglsmund Toduță

S = 2240, CF 1473, topc

10494/2, 10494/1

1928

1.3.7.

Silviu Dragomlr

S = 1870, CF1473, topc

1319/67/28

1929

1.3.7.

Slmlon Balint

S = 1122, topo 7579, C

: 1473

1930

1.3.7.

Simlon Mușat

S = 1476, topo 4511, C

: 1473

1931

1.3.7.

Sinaia

S = 4609, topo 10774/1

10774/2

1932

1.3.7.

Sindicatelor

S = 1197, CF1473, topc

10940

1933

1.3.7.

Șiretului

S = 4500, CF 1473, top

)15014, 15013, 15065, 15494

1934

1.3.7.

Sitarilor

S = 6910, CF 1473, top

> 20688, 20830

1935

1.3.7.

Slănic

S = 3200, CF 1473, topc

230625

6

va\

487.737,76

Municipiul Cluj

Napoca

_

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

/

A

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

/

\\e> li

305.858,77

Municipiul Cluj

Napoca

» z- 3 ?

412.341,24

Municipiul Cluj

Napoca

/ AS "**;

1.305,37

Municipiul Cluj

Napoca

l-W£-.‘.A.

/ <’ *-’ /

213.975,27

Municipiul Cluj

Napoca

) \

^<s7

121.781,88

Municipiul Cluj

Napoca

1> *•—

<&. V

1.759,07

Municipiul Cluj

Napoca

JUV*

.■

*    c

3 .-'

1.494.345,39

Municipiul Cluj

Napoca

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

2.048.930,75

Municipiul Cluj

Napoca

4.170,83

Municipiul Cluj

Napoca

36.375,37

Municipiul Cluj

Napoca

165.201.50

Municipiul Cluj

Napoca

253.308,96

Municipiul Cluj

Napoca

460.204,17

Municipiul Cluj

Napoca

468.070,91

Municipiul Cluj

Napoca

4.217,00

Municipiul Cluj

Napoca

1.342.437,38

Municipiul Cluj

Napoca

6.105.234,95

Municipiul Cluj

Napoca

1.106.026,51

Municipiul Cluj

Napoca

55.381,84

Municipiul Cluj

Napoca

314.669,52

Municipiul Cluj

Napoca

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

5.824.038,25

Municipiul Cluj

Napoca

169.921,54

Municipiul Cluj

Napoca

313.017,51

Municipiul Cluj

Napoca

43.975,07

Municipiul Cluj

Napoca

576.551,59

Municipiul Cluj

Napoca

120.428,75

Municipiul Cluj

Napoca

2.228,69

Municipiul Cluj

Napoca

354.003.21

Municipiul Cluj

Napoca

1.892,79

Municipiul Cluj

Napoca

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

42.669,19

Municipiul Cluj

Napoca

10.761,38

Municipiul Cluj

Napoca

2.042,43

Municipiul Cluj

Napoca

1.164.232,25

Municipiul Cluj

Napoca

5.008,18

Municipiul Cluj

Napoca

732,28

Municipiul Cluj

Napoca

83.544,76

Municipiul Cluj

Napoca

5.933,09

Municipiul Cluj

Napoca

371.773,02

Municipiul Cluj

Napoca

362,96

Municipiul Cluj

Napoca

2.079,05

Municipiul Cluj

Napoca

6.985,35

Municipiul Cluj

Napoca

4.680,24

Municipiul Cluj

Napoca

6.112.757,98

Municipiul Cluj

Napoca

670.649,36

Municipiul Cluj

Napoca

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

7.270,30

Municipiul Cluj

Napoca

539.264,89

Municipiul Cluj

Napoca

99.120,90

Municipiul Cluj

Napoca

141.601,28

Municipiul Cluj

Napoca

400.416,96

Municipiul Cluj

Napoca

176.214,93

Municipiul Cluj

Napoca

2.976,89

Municipiul Cluj

Napoca

1.786,13

Municipiul Cluj

Napoca

6.098,65

Municipiul Cluj

Napoca

434.423,29

Municipiul Cluj

Napoca

94.164,85

Municipiul Cluj

Napoca

1.358.463,82

Municipiul Cluj

Napoca

11.000,17

Municipiul Cluj

Napoca

5.664.398,86

Municipiul Cluj

Napoca