Hotărârea nr. 1002/2017

Hotărârea 1002/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 559297/45/06.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”, având suprafața măsurată de 10493 mp., identificat prin nr. cadastral nou, provenind din CF nr. 266641 Cluj-Napoca, CF vechi nr. 1473, nr. topo. 531,domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Mihail Kogălniceanu”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 1002 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1002/2017

MEMORIU TEHNIC

1- Adresa imobil: Strada Mihail Kogălniceanu, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul

Cluj.


  • 2, Tipul lucrării. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiță „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

    Imobilul este delimitat astfel:


  • -  In latura de Nord: din punctul nr. 19 până în punctul nr. 5 de aliniamentul construcțiilor, din punctul nr. 5 până în punctul nr. 4 Strada Gabor Gali; din. punctul nr. 4 până în punctul-nr; 140 de aliniamentul construcțiilor; din punctul iir. 140 până în punctul nr. 139 -Strada Emanuel de Martonae; din punctul nr. 139 până în punctul nr. 123 de aliniamentul construcțiilor;

  • -  In latura de Vest: din punctul nr. 123 până în punctul 121 de Strada Universității;

  • -  In latura de Sud: din punctul nr. 121 până în punctul nr. 87 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 84 de Strada Kovacs; din punctul

-------nr. 8d până în punctul nr. 20 de aliniamentul construcțiilor;_____________________________

  • -  In latura de Est: din punctul nr. 20 până în punctul 19 de Strada Baba Novac;

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca incadrat in inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvem nr. 193/2006.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr topografic 531, înscris in Cartea Funciară numărul 266641 a Municipiului Cluj- Napoca.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie^GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda RTK (cinematica in timp real) asigurandu-se o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se încadreze inINVENTAR DE COORDONATE AL IMOBILULUI


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70Număr Punct

X(m)

Y(m)

1

586354.040

392835.047

2

586356.323

392841.701

3

586367.486

392849.105

4

586371.076

392866.869

5

586372.955

392876.212

6

586364.590

392877.827

7

586365.017

392881.314

8

586367.729

392894.626

9

586369.928

392905.152

10

586369.681

392905.206

11

586371.558

392914.601

12

586374.404

392930.879

13

586375.159

392935.172

14

586377.431

392948.084

15

586378.865

392956.675

16

586380.727

392956.168

17

586382.233

392965.257

18

586382.169

392965.945

19

586386.289

392986.435

20

586373.981

392985.642

21

586373.323

392982.502

22

586372.833

392979.542

23

586371.040

392967.779

24

586370.283

392965.774

25

586368.116

392954.487

26

586366.256

392944.381

27

586364.360

392934.456

28

586363.078

392927.132

29

586362.731

392924.246

30

586362.110

392918.562

31

586362.295

392917.344

32

586360.280

392916.914

33

586359.566

392913.400

34

586361.353

392913.111

35

586361.215

392911.724

36

586359.334

392912.047

37

586358.602

392908.^(5

38

586360.505

3929^2CERr

39

586360.305

392^.820flllTr:BIZARE


.. I- Nf 01'98 •„ ro-b-J; Nr-


:                                     ~ E?jK2Ki;!22aililIL. .                               /r:   ’L'.... -. 1-Z’ W::40

586358.395

392907.126

41

586357.790

392904.062

42

586359.594

392903.135

43

586359.390

392901.885

44

586360.848

392901.175

45

586360.226

392897.828

46

586360.938

392897.958

47

586361.507

392896.417

48

586358.966

392895.644

49

586357.967

392890.395

50

586360.590

392889.794

51

586360.315

392888.350

52

586357.713

392888.837

53

586356.738

392883.483

54

586359.234

392882.906

55

586358.929

392881.524

56

586356.449

392882.027

57

586355.462

392876.520

58

586357.845

392876.081

59

586357.602

392874.634

60

586355.217

392874.990

61

586354.230

392869.676

62

586356.483

392869.221

63

586356.236

392867.743

64

586353.973

392868.023

65

586352.770

392861.303

66

586354.508

392858.906

67

586353.258

392858.036

68

586351.365

392860.438

69

586347.682

392861.151

70

586347.318

392858.879

71

586340.180

392860.203

72

586338.809

392860.488

73

586335.615

392862.277

74

586331.527

392863.228

75

586329.866

392863.582

76

586329.236

392860.499

77

586322.660

392838.258

78

586323.882

392837.881

79

586323.174

392835.321

80

586324.123

392835.023

81

586333.328

392832.126

82

586319.132

392786.692

83

586313.482

392767.951

84

586311.562

392768.461

85

586311.212

392767.773^

86

586310.983

392767/0&T

VIFICAT

DE r-0RlZAp'E


0M»**87

586310.000

392763.190

88

586303.410

392738.260

89

586302.210

392733.790

90

586300.720

392728.340

91

586300.415

392725.985

92

586301.662

392725.630

93

586297.815

392711.309

94

586299.807

392710.804

95

586297.278

392701.529

96

586291.813

392681.197

97

!   586288.985

392670.674

98

586286.787

392658.984

99

586285.916

392655.708

100

586283.797

392649.582

101

586281.011

392639.687

102

586278.821

392631.051

103

586277.853

392628.046

104

586273.992

392615.164

105

586274.070

392615.140

.106i

□ooz/ Ito/U

107

586270.780

392601.220

108

586265.420

392578.550

109

586265.179

392578.617

110

586263.850

392569.291

111

586262.470

392558.938

112

586261.122

392550.499

113

586259.973

392540.951

114

586258.528

392529.927

115

586257.828

392525.477

116

586257.310

392519.003

117

586256.990

392513.610

118

586256.882

392508.308

119

586256.206

392497.667

120

586256.046

392494.314

121

586256.167

392494.276

122

586258.804

392493.721

123

586269.570

392490.106

124

586274.338

392504.583

125

586276.462

392503.883

126

586287.044

392536.072

127

586283.605

392537.183

128

586285.258

392542.301

129

586284.486

392542.551

130

586289.651

392558.430^

131

586290.248

392558^2^6°

132

586292.018

3925^45 CE1

133

586292.376

3925^41ițAUT:

TIFICAT

DE

JRIZAREf-s134

586292.655

392564.066

135

586295.763

392563.053

136

586295.894

392563.459

137

586306.086

392594.957

138

586303.738

392595.721

139

586308.339

392609.782

140

586305.891

392623.739

141

586300.025

392625.532

142

586300.194

392626.037

143

586299.756

392626.166

144

586300.345

392629.067

145

586297.637

392629.924

146

586298.988

392634.713

147

586299.663

392636.794

148

586302.034

392645.017

149

586305.638

392655.994

150

586308.620

392668.156

151

586312.278

392684.452

152

586314.448

392696.325

;     1 J.5

joOj 10.343

j9Z/iu.9U4---

154

586318.592

392712.038

155

586320.462

392718.519

156

586321.120

392721.164

157

586324.047

392731.457

158

586325.951

392738.525

159

586327.292

392743.677

160

586330.090

392753.442

161

586335.760

392773.406

162

586339.217

392785.292

163

586341.616

392793.172

164

586345.396

392806.093

165

586346.250

392808.751

166

586352.169

192828 731

■Jtc luik----------------

CER-nF'C^

/      DE      V

/Ex^yt?0P.;ZARE

S.C. DÂMARWNSfâ^.'£L. g
Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereo grafic 1970

Strada Mihail Kogalniceanu, Municipiul Cluj-Napoca

UAT Cluj- Napoca, Cod SIRUTA 54984


Nr.

Pct

Coordonate pct de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

xo

Y0

1

586354.040

392835.047

7.035

2

586356.323

392841.701

13.395

3

586367.486

392849.105

18.123

4

586371.076

392866.869

9.530

5

586372.955

392876212

8.519

6

586364.590

392877.827

3.513

7

586365.017

392881.314

13.585

8

586367.729

392894.626

10.753

9

586369.928

392905.152

0.253

10

586369.681

392905.206

9.581

11

586371.558

392914.601

16.525

12

586374.404

392930.879

4.359

13

586375.159

392935.172

13.110

14

586377.431

392948.084

8.710

1 15

586378.865

392956.675

1.930

16

586380.727

392956.168

9.213

17

586382.233

392965.257

0.691

18

586382.169

392965.945

20.900

19

586386289

392986.435

12.334

20

586373.981

392985.642

3208

21

586373.323

392982.502

3.000

22

586372.833

392979.542

11.899

23

586371.040

392967.779

2.143

24

586370283

392965.774

11.493

25

586368.116

392954.487

10.276

26

586366256

392944.381

10.104

27

586364.360

392934.456

7.435

28

586363.078

392927.132

2.907

29

586362.731

392924.246

5.718

30

586362.110

392918.562

1232

31

586362295

392917.344

2.060

32

586360280

392916.914

3.586

33

586359.566

392913.400

1.810

34

586361353

392913.111

1.394

35

586361215

392911.724

1.909

36

586359.334

392912.047

3.641

37

586358.602

392908.480

1.940

38

586360305

392908.102

1298

39

586360.305

392906.820

1.934

40

586358395

392907.126

3.123

41

586357.790

392904.062

2.028

42

586359.594

392903.135

1267

43

586359.390

392901.885

1.622

44

586360.848

392901.175

3.404

45

586360.226

392897.828

0.724

46

586360.938

392897.958

1.643

47

586361.507

392896.417

2.656

48

586358.966

392895.644

5.343

49

586357.967

392890.395

2.691

50

586360.590

392889.794

1.470

51

586360315

392888.350

2.647

52

586357.713

392888.837

5.442

53

586356.738

392883.483

2.562

54

586359234

392882.906

1.415

55

586358.929

392881.524

2.530

56

586356.449

392882.027

5.595

57

586355.462

392876.520

2.423

58

586357.845

392876.081

1.467

59

586357.602

392874.634

2.411

60

586355217

392874.990

5.405

61

586354230

392869.676

2.298

62

586356.483

392869.221

1.498

63

586356236

392867.743

2280

64

586353.973

392868.023

6.827

65

586352.770

392861.303

2.961

66

586354.508

392858.906

1.523

67

586353.258

392858.036

3.058

68

586351.365

392860.438

3.751

69

586347.682

392861.151

2301

70

586347318

392858.879

7260

71

586340.180

392860.203

1.400

72

586338.809

392860.488

3.661

73

586335.615

392862277

4.197

74

586331327

392863228

1.698

75

586329.866

392863.582

3.147

76

586329.236

392860.499

23.193

77

586322.660

392838.258

1.279

78

586323.882

392837.881

2.656

79

586323.174

392835.321

0.995

80

586324.123

392835.023

9.650

81

586333.328

392832.126

47.600

82

586319.132

392786.692

19.574

83

586313.482

392767.951

1.987

84

586311.562

392768.461

0.772 II


85

586311212

392767.773

0.692

86

586310.983

392767.120

4.051

87

586310.000

392763.190

25.786

88

586303.410

392738.260

4.628

89

586302210

392733.790

5.650

90

586300.720

392728.340

2.375

91

586300.415

392725.985

1.297

92

586301.662

392725.630

14.829

93

586297.815

392711.309

2.055

94

586299.807

392710.804

9.614

95

586297.278

392701.529

21,054

96

586291.813

392681.197

10.896

97

586288.985

392670.674

11.895

98

586286.787

392658.984

3.390

99

586285.916

392655.708

6.482

100

586283.797

392649.582

10.280

101

586281.011

392639.687

8.909

102

586278.821

392631.051

3.157

103

586277.853

392628.046

13.448

104

586273.992

392615.164

0.082

105

586274.070

392615.140

10.410

106

586271.670

392605.010

3.893

107

586270.780

392601.220

23295

108

586265.420

392578.550

0.250

109

586265.179

392578.617

9.420

110

586263.850

392569.291

10.445

111

586262.470

392558.938

8.546

112

586261.122

392550.499

9.617

113

586259.973

392540.951

11.118

114

586258.528

392529.927

4.505

115

586257.828

392525.477

6.495

116

586257.310

392519.003

5.402

118

586256.882

392508.308

10.662

119

586256.206

392497.667

3.357

120

586256.046

392494.314

0.127

121

586256.167

392494.276

2.695

122

586258.804

392493.721

11.357

123

586269.570

392490.106

15.242

124

586274.338

392504.583

2.236

125

586276.462

392503.883

33.884

126

586287.044

392536.072

3.614

127

586283.605

392537.183

5.378

128

586285.258

392542.301

0.811

129

586284.486

392542.551

16.698

130

586289.651

392558.430

0.628

131

586290.248

392558.236

5.407

132

586292.018

392563.345

0.383

133

586292.376

392563210

0.900

134

586292.655

392564.066

3.269

135

586295.763

392563.053

0.427

136

586295.894

392563.459

33.106

137

586306.086

392594.957

2.469

138

586303.738

392595.721

14.795

139

586308.339

392609.782

14.170

140

586305.891

392623.739

6.134

141

586300.025

392625.532

0.533

142

586300.194

392626.037

0.457

143

586299.756

392626.166

2.960

144

586300.345

392629.067

2.840

145

586297.637

392629.924

4.976

146

586298.988

392634.713

2.188

147

586299.663

392636.794

8.558

148

586302.034

392645.017

11.553

149

586305.638

392655.994

12.522

150

586308.620

392668.156

16.702

151

586312.278

392684.452

12.070

152

586314.448

392696.325

15.090

153

586318.343

392710.904

1.161

154

586318.592

392712.038

6.745

155

586320.462

392718.519

2.726

156

586321.120

392721.164

10.701

157

586324.047

392731.457

7.320

158

586325.951

392738.525

5.324

159

586327.292

392743.677

10.158

160

586330.090

392753.442

20.754

161

586335.760

392773.406

12379

162

586339.217

392785.292

8.237

163

586341.616

392793.172

13.463

164

586345.396

392806.093

2.792

165

586346.250

392808.751

20.838

166.

[392^28.731

6.587

^țQ40f P=1161.1’3


Data: Noiembrie 2017Plen de amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:2000

Nr. cadastral

Suprafi

ta măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

10493

Municipiul Cluj-,Napoca, Strada Mihail Kogălniceanu, județul Cluj

Nr. Cartea Func

ara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj-NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

10493

Imobil neimprejmuit.

Total

10493

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Supra

fata construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

-

-

Suprafața totala măsurată a imobilului = 10493 mp Suprafața din act = 10122 mp

Executant: SC D
—,—tvjTa i

_ DE

f\0RI£’E^

W 0010 2*

ă


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastralPuoa

Iaapui

Umoim» wsnwnl (m)

<•4'El®'


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ (FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Mihail Kogălniceanu, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Data: Decembrie 2017it: SC DAMAR CO


VJTOR'îaUE


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

266641

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

531

Strada

Cogălniceanu

1(

)122

MUNICIPIUL

CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

1(

)122

B. SITUAȚIA PROPUSĂ DUPĂ ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr cadastral

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

Nou

Strada Mihail

Kogălniceanu

1(

1493

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu suntMunicipiul Cluj Napoca


ANEXA NR. 4 la HCL 498/14.12.2012


INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC Al. MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE

Ni cil

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

Anul dobândirii

sau al dării Tn folosință

Valoarea de Inventar

lei (RON)

Situația juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAPOCA

1

1.6.4.

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 1-3. Cf1447

Ianuarie 1975

14.522.716,78

litigiu pe rolul Instanțelor de judecată

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Unirii nr. 1 CF1459

Decembrie 1993

8.748.569.57

Municipiul Cluj - Napoca                                                               j

3

801195

Teren aferent

Str. Moților nr. 1-3 Cf1447

Decembrie 1993

497.218.85

litigiu pe rolul Instanțelor de judecată                                                         '

construcției

!                  4

801196

Teren aferent

P-ța Unirii nr. 1 Cf1459

Decembrie 1993

716.230,36

Municipiul Cluj - Napoca

construcției

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 8458; Topo 13754

Martie 1984

703.578,96

Municipiul Cluj - Napoca

6

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

3.608.282,09

Municipiul Cluj - Napoca

7

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

1.508.168.18

Municipiul Cluj - Napoca

8

1.6.3.2.

împrejmuire - Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

6.217,80

Municipiul Cluj - Napoca

•J

1.3.1.1.

Garaje (8 buc.)

P-ța Unirii nr. 1

39.431,04

Municipiul Cluj - Napoca

10

801660

Teren

Splaiul lndependentel-f.n-375mp T464

45.117,23

Municipiul Cluj-Napoca

TOTAL

30.395.550,86

2. SPITALE. POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

I              11

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană și pediatrie

str. Moților nr. 67 Cf2692,120911

Municipiul Cluj - Napoca

12

1.6.2.

Cabinete medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26 Cf 65773col

Municipiul Cluj - Napoca

13

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/29 CF114532col

Municipiul Cluj - Napoca

14

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlaicu nr. 38

Municipiul Cluj - Napoca

15

1.6.2.

Cabinei medical Individual

str. Dunării nr. 52/26 CF114532 col

Municipiul Cluj-Napoca

Medicină generală șl pediatrie

16,

1.6.2.

Cabinei medical individual

str. Pulețllor nr. 4

Municipiul Clu| • Napoca

Medicină generală șl pediatrie

17

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60 CF114550coI

Municipiul Cluj - Napoca

18

1.6.2.

Cabinei Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29 CF129499

t

Municipiul Cluj - Napoca                                                               j

19

1.6.2.

Cabinet medical grupat

str. 21 Decembrie nr. 30

Municipiul Cluj - Napoca

Medici de familie

20

1.6.2.

Cabinet de med. Individuală

str. Pasteur nr. 60 Cf119997col

Municipiul Cluj - Napoca

Medic de familie

21

1.6.2.

Medici de familie

Giordano Bruno nr. 26-28 CF14076

Municipiul Cluj - Napoca

Cabinet stomatologic + farmacie

i

22

1.6.2.

Laborator denlar

P-ța Unirii nr. 25 Cfteren 21307 CF126900

1950

i

Municipiul Cluj - Napoca                                                               ;

23

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

1995

1

Municipiul Clu| - Nâpoca

24

1.6.2.

Dispensar de adulțl

str. Pasteur nr. 58

1960

|

Municipiul Cluj - Napoca                                                               ;

25

1.6.2.

Cabinele medicale

str. Izlazului nr. 18 CF70540 col

1999

Municipiul Cluj - Napoca

26

1.6.2.

Dispensar de adulțl

P-ța Mihal Viteazul nr. 9A/33 Cfteren34241 CF34249col

1999

Municipiul Cluj - Napoca                                                               |

2 1 1

2

3

1681

1.3.7.

Luceafărului

S = 592, topo 24077, cf 51538

1682

1.3.7.

Lucernei

S = 754. topo 136/2/24, 137/2/24. 138/2/24 - Someșenl

1683

1.3.7,

Ludwlg van Beethoven

S = 4120, CF 1473, topo 4279

1684

1.3.7.

Luncii

S = 6648, CF 1473, topo 16189

1685

1.3.7.

Lunetei

S = 4860, CF 1473, topo 2101/25, 13958/10, 13957/5, 13956/22

1686

1.3.7.

Lunii

S = 611, CF 103772, topo 24283, CF 1473, topo 1038

1687

1.3.7.

Lutoasă

S = 1324, CF 1473, topo 3629, 3643

1688

1.3.7.

Măceșului

S = 7672, CF 1473, topo 13147, 13193

1689

1.3.7.

Măcinului

S = 5860, CF 1473, topo 1827, 1851, 1897, 3000

1690

1.3 7.

Macului

S = 950, CF 1473, topo 10369, 10829/3, 10829/2

1691

1.3.7.

Madach Imre

S = 11738, CF 1473, topo 2682, 2787, 2962, 2872/1

1692

1.3.7.

Magaziei

S = 2619, CF 1473, topo 9143

1693

1.3.7.

Magnoliei

S = 750, CF3952, topo 1012/3

1694

1.3.7.

Măgura

S = 1820, CF1473, topo 6361

1695

1.3.7.

Mălinului

S = 6348, CF 1473, topo 1873, 1955

1696

1.3.7.

Mamaia

S = 4298, CF 7570, 30192, 6411, 6770, 8569, 1648, 29381, 34578, topo 10096, 10092, 10091, 10090, 10088, 10087, 10086/1, 10086/2, 10085, 10084, 10083, 10082, 10081/1, 10081/2

1697

1.3.7.

Maramureșului

S = 22950, CF 1473, topo 7352/1, 19558/1, 7552/2, 7552/3, 7393/3, 7393/2, 7393, 7390, 7391

1698

1.3.7.

Mărășeștl

S = 5469, CF 1473, topo 5452/1. 5430, 5432, 5431, 5693/1, 5694/2

1699

1.3.7.

Mărgăritarilor

S = 4680, CF 1473, topo 6463

1700

1.3.7

Mărgăuiui

S = 1950, CF 1473, topo 16188

1701

1.3.7.

Mărginașă

S = 4325, CF 1473, topo 12257,12611/9,12603/2

1702

1.3.7.

Marian Papahagi

S = 840

1703

1.3.7

Martin Opltz

S = 2190, CF 1473, topo 7067, 7103/8

1704

1.3.7.

Mărului

S = 2404. topo 1230

1705

1.3.7.

Matei Basarab

S = 2469, cf 1473, topo 1319/67/5

1706

1.3.7.

Matei Corvln

S = 1320, CF 1473, topo 285

1707

1.3.7.

Matei Millo

S = 655, CF 1473, topo 10783/1

1708

1.3.7.

Matyas Matyas

S = 1260

1709

1.3.7.

Mecanicilor

S = 7000, CF 1473, topo 9209

1710

1.3.7.

Mehedinți

S = 10000, topo 23546, cf 39107

1711

1.3.7.

Memorandumului

S = 5340, CF 1473, topo 368

1712

1.3.7.

Meseriilor

S = 3294, CF 1473, topo 5716

1713

1.3.7.

Meseș

S = 1000, CF 1473, topo 23145

1714

1.3.7.

Mestecenilor

S = 1732, topo 24134

1715

1.3.7.

Meșteru Manole

S = 2040, CF 1473, topo 13236, 15377

1716

1.3.7.

Metalului

S = 1440, topo 20956/7

1717

1.3.7

Meteor

S = 6118, CF 1473, topo 12903/2/9, CF 103772, topo 24311

1718

1.3.7

Meziad

S = 2400, topo 23366

1719

1.3.7.

Micuș

S = 1000, topo 23175, cf 30355

1720

1.3.7

Mierlei

S = 50, topo 20403

1721

1.3.7.

Migdalului

S = 1998

1722

1.3.7.

Mlhal Eminescu

S = 1440, CF 1473, topo 11108

1723

1.3.7.

Mihal Românul

S = 6860

1724

1.3.7

Mihai Vellciu

S = 4852, CF 1473, topo 2633, 2714/3

1725

1.3.7.

Mihail Kogălntceanu

S = 13229, CF 1473, topo 531

1726

1.3.7.

Miko Imre

S = 1008

1727

1.3.7.

Mikszath Kalman

S = 6364, CF 1473,1138, 21348, 17608, topo 2102, 2101/7, 13959, 13962/1, 13966/1, 13963/9, 13951/4, 13951/5, 13967/1, 13964/1, 13965/5, 13951/12

1728

1.3.7.

Milcov

S = 4470, topo 10548, cf 1473

1729

1.3.7.

Milton Lehrer

S = 2375, CF 1473, topo 3647

1730

1.3.7.

Minerilor

S = 3962, CF 1473, topo 3502, 3508/1

1731

1.3.7.

Mioriței           X          *  .

S = 1063, CF 1473, topo 11173/13

1732

1.3.7.

Mlrâslău       X                     \

S = 4334, CF 1473, topo 21359, 21431/1/13

1733

1.3.7.

Mlrcea Eliade /V-x

S = 3409

1734

1.3.7.

MlronCostln /xSz               »2.\

S = 1680, CF 1473, topo 8693

1735

1.3.7.

Mogoșoala 7

S = 4395, topo 23599, CF 101378

1736

1.3.7.

Moise Nicoara

S = 3850, CF 1473, topo 1706

1737

1.3.7.

Moldoveanu f

S = 1400, topo 23553, CF 39107

1738

1.3.7.

Moldovei !

S = 1895, CF 1473, topo 11173/14

1739

1.3.7.

MolnarPiuarlA                                         '

S = 2400. CF1473, topo 15999

1740

1.3.7.

Morarilor    \ V

S = 1336, CF 1473, topo 8341

1741

1.3.7

MorlczZsIgmonX. >       ---/

S = 2800

1742

1.3.7.

Mori!         V €>

S = 9093, topo 321, 323/3, 213 - Someșeni

4

5

6

40.052.71

Municipiul Cluj - Napoca

1.200.31

Municipiul Cluj - Napoca

259.287.68

Municipiul Cluj - Napoca

10.583,08

Municipiul Cluj - Napoca                                                              1

7.736.73

Municipiul Cluj - Napoca

41.338,18

Municipiul Cluj - Napoca

2.107,70

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

9.328,65

Municipiul Cluj - Napoca

1.512,32

Municipiul Cluj - Napoca

18.685,96

Municipiul Cluj - Napoca

4.169,24

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

2.897,29

Municipiul Cluj - Napoca

10.105,51

Municipiul Cluj - Napoca

290.788,07

Municipiul Cluj - Napoca

4.842.090,00

Municipiul Cluj - Napoca

430.231,90

Municipiul Cluj - Napoca

7.450,19

Municipiul Cluj - Napoca

3.104,24

Municipiul Cluj - Napoca

6.885,05

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

3.486,30

Municipiul Cluj - Napoca

189.116,38

Municipiul Cluj - Napoca

3.930,45

Municipiul Cluj - Napoca                                                              j

103.840,94

Municipiul Cluj - Napoca

1.042,71

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.053.866,83

Municipiul Cluj - Napoca

786.673,80

Municipiul Cluj - Napoca

420.083.81

Municipiul Cluj - Napoca

200.759,15

Municipiul Cluj - Napoca

78.667,38

Municipiul Cluj - Napoca

117.181,23

Municipiul Cluj - Napoca

160.481,46

Municipiul Cluj • Napoca

113.281,03

Municipiul Cluj - Napoca

1.047.946,23

Municipiul Cluj - Napoca

188.801,71

Municipiul Cluj - Napoca

78.667,38

Municipiul Cluj - Napoca

238,79

Municipiul Cluj - Napoca

135.177,89

Municipiul Cluj - Napoca

113.281,03

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.512.243,04

Municipiul Cluj - Napoca

1.040.690,77

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

10.130,98

Municipiul Cluj - Napoca

1.079.804,10

Municipiul Cluj - Napoca

3.473.033,66

Municipiul Cluj - Napoca                                                              j

1.045.662,18

Municipiul Cluj - Napoca

1.061,81

Municipiul Cluj - Napoca                                                              j

340.944,42

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

8.023,28

Municipiul Cluj - Napoca

297.350,76

Municipiul Cluj - Napoca

1.362.718,07

Municipiul Cluj - Napoca

94.719,24

Municipiul Cluj - Napoca

135.307,89

Municipiul Cluj - Napoca

11.461,82

Municipiul Cluj - Napoca

2.126,81

Municipiul Cluj - Napoca

1.347.550,23

Municipiul Cluj * Napoca

14.475,33

Municipiul Cluj - Napoca