Hotărârea nr. 1000/2017

Hotărârea 1000/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 558689/45/06.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Tipografiei”, având suprafața măsurată de 3100 mp., identificat prin nr. cadastral nou, provenind din CF nr. 315663 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, nr. topo. 182/1, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 2. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Tipografiei”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 1000 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

H                                                     ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 1000/2017


MEMORIU TEHNIC


  • 1. Adresa imobil: Strada Tipografiei, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2. Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte p funciară.

fii                                                                                 .                                                                                                                     .                                                             .              '

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiță „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul este delimitat astfel:

  • -  In latura de Nord: din punctul nr. 41 până în punctul nr. 20 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 20 până în punctul nr. 19 Strada David Ferenc; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 145 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 145 până în punctul nr. 144 Strada Frederic Jolibt- Curie; din punctul nr. 144 până în- • punctul nr. 137 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 137 până în punctul nr.

123 Strada Cuza Vodă;

  • -  In latura de Est: din punctul nr.123 până în punctul 122 de Strada Brassai Samuel;

  • -  In latura de Sud: din punctul nr. 122 până în punctul nr. 88 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr.88 până în punctul nr. 87 de Strada Frederic Joliot- Curie;

-------din punctul nr .87 până în punctul nr. 50 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr._________________ 56 până în punctul nr. 53 de Strada David Ferenc; din punctul nr. 53 până în punctul nr.

45 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 45 până în punctul nr. 44 de Strada Cotită; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 43 de aliniamentul construcțiilor;

  • -  In latura de Vest: din punctul nr. 43 până în punctul 42 de Strada Regele Ferdinand;

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat in inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 193/2006.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr topografic 182/1, înscris in Cartea Funciară numărul 315663 a Municipiului Cluj- Napoca.


4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda RTK (cinematica in timp real) asigurandu-se o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se încadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul suprafe sQjfăcut analitic, din coordonatele punctelor de de teren. Coordonatele punctelor s-au


contur rezultate în urma prelucrj determinat in Sistem de proiecti/SOtr


Data întocmirii


Noiembrie 2017SULT'ȘXL
INVENTAR DE COORDONATE AL IMOBILULUI

SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70

strada Tipografiei, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

U.A.T. CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984
Număr Punct

X(m)

Y(m)

1

586925.710

392618.440

2

586925.990

392615.050

3

586926.787

392598.155

4

586927.690

392588.679

5

586927.903

392583.974

6

586928.889

392567.164

7

586929.898

392556.409

8

586930.088

392554.143

9

586931.038

392543.675

10

586931.361

392543.652

11

586931.784

392538.943

12

586931.805

392538.842

13

586931.822

392538.520

14

586932.191

392531.523

15

586930.505

392531.410

16

586931.411

392521.739

17

586933.385

392521.803

18

586933.770

392516.830

19

586933.933

392514.666.

20

586935.644

392503.095

21

586934.794

392500.881

22

586934.524

392485.938

23

586934.079

392468.716

24

586933.891

392462.479

25

586933.918

392460.520

26

586933.634

392454.193

27

586933.372

392447.362

28

586933.230

392442.020

29

586932.982

392442.081

30

586929.206

392431.728

31

586929.494

392431.653 /

32

586927.510

392424.053/* S

33

586927.793

392423.80j

34

586927.672

392423.47

35

586927.007

392423.614

36

586923.583

392412.815 X?

37

586920.413

3*2402.809,

38

586918.365

3^20(8.363

39

586913.601SANDU


'iFEGO^-

40

586913.630

392393.339

41

586902.130

392369.741

42

586901.770

392369.888

43

586899.651

392376.569

44

586926.467

392448.333

45

586926.606

392460.304

46

586926.793

392462.306

47

586927.071

392468.926

48

586927.222

392473.660

49

586926.930

392475.211

50

586927.015

392478.465

51

586926.694

392481.193

52

586926.750

392486.420

53

586926.289

392508.265

54

586935.097

392505.463

55

586933.839

392514.703

56

586923.988

392520.565

57

586923.835

392531.581

58

586922.995

392546.767

59

580922.451

392552.893

60

586921.260

392564.029

61

586921.094

392565.179

62

586920.935

392565.956

63

586921.091

392565.989

64

586920.627

392572.069

65

586920.427

392572.049

66

586920.277

392574.399

67

586919.922

392578.588

68

586920.038

392578.634

69

586919.704

392583.060

70

586919.598

392583.159

71

586919.026

392589.636

72

586919.233

392589.670

73

586918.723

392595.679

74

586918.443

392598.220

75

586917.918

392604.898

76

586917.805

392606.685

77

586917.072

392615.583

78

586916.780

392618.560,/

79

586916.832

392619.601/

80

586917.330

392619.60b  |

81

586917.164

392621.383^

82

586916.716

392621.392 \4-

83

586916.559

392624.38X^5

84

586916.976

39262/^

85

586916.924

3926*2$ 194

86

586916.427

39^6.196AUJC

’IFICAT DE RIZARE

30-SJ-F
'''■> '.>|iap0‘
87

586915.845

392634.892

88

586914.779

392647.128

89

586914.635

392653.443

90

586914.772

392653.425

91

586914.563

392661.222

92

586914.364

392661.201

93

586914.238

392667.746

94

586913.938

392678.775

95

586913.902

392680.543

96

586913.926

392681.876

97

586913.759

392688.442

98

586913.593

392693.937

99

586913.439

392699.495

100

586913.390

392704.620

101

586913.320

392707.420

102

586913.070

392712.935

103

586912.662

392722.921

104

586912.844

392724.611

105

586912.756

392728.834

106

586911.789

392728.814----

107

586912.263

392730.482

108

586911.978

392736.083

109

586911.120

392741.478

110

586910.621

392744.362

111

586910.006

392747.980

112

586910.076

392747.997

113

586909.600

392749.562

114

586909.068

392751.523

115

586907.557

392756.739

116

586907.382

392756.838

117

586905.624

392760.072

118

586904.240

392762.542

119

586901.936

392766.150

120

586900.276

392768.637     -

121

586895.716

392775.229^ k

122

586895.302

392775.^3^ / '

123

586900.316

392777/560 / \ ț

124

586903.247

392773^488^  '

125

586905.395

392774.^1^\

126

586908.675

392769.4-K°2<

127

586911.343

392764.902 'V „

128

586913.797

392760.156

129

586915.303

392756.004

130

586917.226

392748.87.5-^Z â

131

586917.816

392746^7,

132

586918.323

3927^2.716    [l£

133

586921.269

/          Au 1C'- 3

39773^.117"‘ ;;

RE
'apapo-


. 3®?®?        ...'                .                                      ..?..32:,.     „■■ --~7.:3Eng      .aj134

586922.068

392722.954

135

586922.221

392718.067

136

586921.531

392715.783

137

586921.614

392711.755

138

586921.844

392704.335

139

586922.318

392689.167

140

586918.117

392689.031

141

586918.805

392672.990

142

586919.102

392662.486

143

586919.628

392647.184

144

586922.721

392647.244

145

586924.800

392630.760

146

586924.840

392630.070

147

586925.680

392618.770

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Tipografiei, Municpiul Cluj- Napoca, județul Cluj


U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984
Nr.

PcL

Coordonate pcLda contur

Lungimi laturi

D(1.k1)

XD

*0

|

586921710

392618440

3402

WHTSMr

392015.05C

16914

566926.787

392596.155

9119

4

5£53Z7£2t

392583 071

4.710

58632700:

392583 074

10839

(

5Eo32B03S

392567.164

10802

1

5SS329.ES

392556.40S

2274

I

5533301!S

392554.143

10111

1

585331CS

392543075

0324

1<

588931361

392543.052

4.728

11

586331.784

392533943

0.103

12

5E63310O3

392536 042

0322

13

553931022

.3075x18 520

7007

14

586932.191

392531523

1090

15

5Co930-5CS

392531410

9.713

1t

5E6331411

392521.739

1975

11

525933.335

392521003

4.986

11

588933770

392510030

2170

1(

556333332

392514060

11097

555335844

392503095

2372

21

586934794

392500081

14045

22

553334524

392485938

17226

22

56S33-4JJ79

392468.716

8240

24

586933881

392462.479

1059

UKmou

382460020

6333

26

5ES333B34

322454.183

6836

27

5ES933772

392447162

5344

■xmiimn

29

586032982

xau2J»t

11020

30

622229 203

392431.728

0296

31

5SS329.404

332431053

7855

32

586927110

392424053

0377

33

586927.793

392423004

0354

34

'83327 672

392423.471

0880

35

5S3270O7

392423014

11329

36

586923163

392412815

10496

37

5S892D.413

392402809

2.122

38

563918 385

392401363

11086

40

556911630

392393338

0001

41

'53302.130

392369741

0389

42

586901770

392389088

7009

43

5KK3H1

392371589

76011

44

588028.467

332448333

11372

47

5Mtt77rm

332461926

4.736

48

5C23Z7.222

322473060

1178

49

5SS323530

332475211

3255

50

58ESZ7015

392478.455

2747

51

586926094

392481.193

52Z7

388828797

2T03S

53

5889262KI

9243

54

586935097

392505463

9325

55

556233£39

392514.703

11463

56

wyyKnțga

392520065

11017

57

5E3323035

392531081

15209

56

5SSSO2S35

392546.767

6.150

586922451

3Q75S7 8O1

11200

60

5EE221.ZC0

322564023

1.162

61

5S3321XS4

322565.179

0.793

62

505321935

4OMKt<MK

0.159

63

586821 £01

WWW ORO

6098

64

588220027

392572089

0201

65

588920427

392572049

2355

ca

58693277

392574329

4204

67

50319.222

397578063

0.125

63

wrrxirtvt

322578.634

4439

63

SBBBWV4

392583060

0.145

70

5EC319173

392583.159

6502

71

5Su91S£2S

392589030

0210

72

556319233

392589070

6031

73

586911723

332535079

2156

74

75

586917918

392604898

1.791

78

555917105

302600005

0.928

77

5CG317.072

392615583

2091

78

526916780

392618060

1041

79

552911832

322819000

0498

60

586917330

322610000

1.793

81

5S317.1B4

332821305

0448

82

588916716

3S2621392

2998

63

53310159

332824306

0417

84

555916370

392624374

1821

85

552318224

392626.194

0497

sa

586316.427

392826.196

8.715

S7

586915045

392634 897

12 282

86

525914.779

392047.128

6317

89

5CS914035

332353.443

0.136

90

586914772

392653.423

7800

91

586914563

332331222

0200

02

580914164

392681.201

0546

93

588014238

392867.746

11033

94

5E3913033

392678.775

1.788

95

58SM30O2

392830043

1333

96

526911923

392681070

6568

97

566911759

322686442

5498

ea

E55913.5S3

352333037

5560

09

586913439

332393495

5.125

100

58S913300

382704020

2801

101

566913.320

392707420

5121

102

566913.070

392712035

9994

103

586912062

392722021

1.700

104

5CS912044

392724011

4224

105

566912.753

392723034

0.967

108

5SS311.7E9

392723814

1.734

107

580912263

332730482

5.608

108

5EE311078

332736.083

5463

109

566911.120

392741478

2927

110

580910021

39Z744062

3070

111

566910.003

332747960

0072

112

5ÎS31O078

392747097

1038

113

538900800

332749.582

2032

114

586909088

392751023

5430

115

586907157

392758.739

0201

116

586907322

392756838

3081

117

5E8305124

392780072

2831

118

588204240

392762142

4281

119

588371036

392786.150

2990

120

5C“00273

392768037

8015

121

586805.716

392771229

0163

122

327773011

5379

123

'33900318

392777060

5017

124

580903247

392773488

757.5

17774 816

•aaa

128

5S&ZO&ST5

392780446

1269

1Z7

586911343

392784902

5343

128

586913797

392780.156

4.417

129

586915303

332756004

7384

130

5&5917223

392748875

2781

131

>86917316

392748157

3478

132

188318223

332742710

5462

133

5S3212O

382736.117

15.184

134

5E3222CE3

332722051

4089

135

392718067

2383

138

«921131

392711783

4029

137

SC321014

392711755

7424

133

586321044

392704335

15.175

139

162689.167

4203

140

£318.117

xrwusqmi

16056

141

586911805

392672390

10108

142

86919.102

322532483

15311

143

5E8310I23

33234713-.

3094

144

566222721

S2B47244

16015

145

586SMAS

332330760

0091

146

53924 B40

392630070

11331

147

586925080

392818770

0331


Data: Noiembrie 2017Consult srlrtlA-N Ut 1DHIN i lMUAKH - CAKlil r UUN1AKA Scara 1: 1000

Strada Tipografiei, U.A.T. Cluj-Napoca


strmia nvnAJAWunt


banalul morii


țrtJB.UAM'-0"


stradacoȚ£îJ’.. J\


"^iOl


Pla le amplasament si delimitare a imob rdui


Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

/

Adresa imobilului

3100

Strada Tipog

afiei, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Nr. Cartea Funciara

Uniți

tea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- Napoca
o o

s

s

a

Ch

s

t-

«n


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3100

Imobil neimprejmuit.

Total

3100

-

B. Date referitoare la construcții

.... Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

*       Total

-

-

Suprafața totala masurata a imobilului = 310( Suprafața din act = 2954 mp

mp

Executant: SC DAMAR CONST JT/£SRL.

Confirtf^^f^^QpaPuratorilor la teren<'^rot\tudine^fetțfequrii documentației cadstrale sr-'boteSDondenta/acbsteiaiCBffBalitatea drtr teren

Confirm introducere:

Inspector

imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

/*& 1 \ / £0 l \ P \

=  \S

U A V

:ertt££at W              £>£ C'4T ’A

JTORIJAtSy A /?     AU1'0Ft'^ARF    i\

iriaRoJ^^-?; 3 Ser« so-B.j.-s

V-e.O4              l

M^aluca „         .\"c            A,SUtr-s.«.t .7

SANDU                      7/

,P Dă& Noiembrie 2ul7 ,

^GORV>^         \£Ușa’ii

Stampila BCPI

Semnătură si parafa Data:
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

Ați fcX’m N ATI rtN A j.A ii t:          a t < i; p

»< mcrHTi 1MOBH4 i«Ă


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 315663 Cluj-Napoca


Nr. cerere

203630

Ziua

20

Luna

11

Anul

2017

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Tipografiei, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 182/1

2.954

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938-----------------

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2

Acest imobil se abnotează din acest CF neformând obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. SARCINI .

Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 182/1

2.954

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL ________

Geometria pentru acest imobil nu a fostg sit.
Date referitoare Ia teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

2.954

-

-

182/1

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

20/11/2017, 16:22

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2TABEL OE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strad i Tipografiei, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

315663

(Nr. CF vechi 1473)

i

A+l

182/1

2954

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

2954-

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA I

UNCIARĂ

Nr. CF

Număr cadastral

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

Nou

Strada Tipografiei

3100

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

I

Data: Decembrie 2017

0

1

2

3

1936

1.3.7.

Slatina

S = 4591

1937

1.3.7.

Snagov

S = 1220. CF 1473, top

o 23018

1938

1.3.7.

Soarelui

S = 1500. topo 20956/'

1939

1.3.7.

Sobarilor

S = 5780, CF 1473, tOf

o 7033, 19506

1940

1.3.7.

Soporului

1941

1.3.7.

Șoimului

S = 1905, CF 1473, top

0 1158

1942

1.3.7.

Someșem Băl

S = 1500, CF 1473, tOf

0 14602, 451,450, 14770

1943

1.3.7.

Someșului

S = 6031, CF 1473, tc

po 5113

1944

1.3.7.

Spătarul Milescu

S = 944, CF 1473, top

> 19742/66

1945

1.3.7

Spicului

S = 7334. CF 1473,to

>0 20568

1946

1.3.7.

Spinoasă

S = 2405, CF 1473. to

>o 20608

1947

1.3.7

Spiru Haret

S = 1500, CF 1473, to

jo 6950

1948

1.3.7.

Spitalului

S = 2030, CF 1473, top

0 9678

1949

1.3.7

Splaiul Independentei

S = 22460,75 , CF 147: modif.suprafata cf. HCl

, topo 10902/2, 10907/6, 10907/9-

494/2010

1950

1.3.7.

Sportului

S = 1142, topo 361

1951

1.3.7.

Sputnic

S = 800, CF 1473, topi

12902, 12919, 12934/3

1952

1.3.7.

Stadionului (alee)

S=1800

1953

1.3.7.

Stadionului (alee)

S = 5000, CF 1473, tof

o 10907/4

1954

1.3.7.

Stănescu Popa

S = 2367, CF 1473, to

jo 20938

1955

1.3.7.

Ștefan Ludwig Roth

S = 1400, CF1473, top

o 8970

1956

1.3.7.

Ștefan Mora-nu e modif.valoarea

S = 2200, CF 31324, t

ipo 10286/2

1957

1.3.7.

Ștefan Octavian losif

S = 480, CF 1473, topc

213

1958

1.3.7.

Ștefan Slmion

S = 800

1959

1.3.7.

Stejarului

S = 1600, topo 13849

1960

1.3.7.

Steluței

S = 1299, CF 1473, to

30 74 55

1961

1.3.7.

Straja

S = 2012, 2503 Some

eni, topo 87

1962

1.3 7.

Strâmbă

S = 1336, . CF 1473, to

30 11303/1

1963

1.3.7.

Straiului

S = 1557, CF 1473, tc

po 15172. 15135/2, 15115/3, 15416

1964

1.3.7.

Strungarilor

S = 2375,CF 1473, top

3 20956/58/1

1965

1.3.7

Studenților (Alee)

S = 510

1966

1.3.7.

Suceava

S = 6941. CF 1473, to

30 8 5 36

1967

1.3.7

Sunătoarei

S = 244, CF 1473, topi

11197

1968

1.3.7.

Tăbăcarilor

S = 2441, CF 1473, to

30 6 8 25/57

1969

1.3.7.

Taberei

S = 4100, topo 21536/

1970

1.3.7.

Tache lonescu

S = 9500, CF 1473, top

>o 2828, 3146/2

1971

1.3.7.

Tăietura Turcului

S= 12438, CF 1473, t<

ipo 8395, 8309, 8307, 10271, 10245

1972

1.3.7

Târnavelor

S = 4050, CF 1473, toi

>o 14973

1973

1.3.7.

Tarnița

S = 2205, CF 51529, ti

>po 11539

1974

1.3.7.

Tășnad

S = 2009, CF 51537. t<

•po 23928, 21536/4,21536/5

1975

1.3.7.

Tatra

S = 650, topo 24075, (

F 51538

1976

1.3.7.

Tazlău

S = 1260, topo 23380,

23379

1977

1.3.7.

Țebel

S=2938, CF 1473, t<

ipo 10576

1978

1.3.7.

Tecuci

S = 2960, CF 1473, 31

324, topo 10310

1979

1.3.7.

Teilor

S = 4404. CF 1473, to

io 6461, 6451

1980

1.3.7.

Teleorman

S = 10455, CF 1473,

topo 4425/1, 4425/2, 16022, 16053

1981

1.3.7.

Teodor Mlhali

S = 14600, CF 1473, t

ipo 14878. 14865

1982

1.3.7.

Theodor Aman

S = 1080

1983

1.3.7.

Theodor Pallady

S = 1410

1984

1.3.7.

Tlberlu Bredlceanu

S = 1253, topo 8473,

ÎF 1473

1985

1.3.7.

Țlbleșului

S = 1009, CF 1473, 31

324, topo 10326

1986

1.3.7.

Timișoarei

S = 1360, CF 1473. to

>0 7960

1987

1.3.7.

Timișului

S = 4500, CF 1473, to

>o 15831, 15749

1988

1.3.7.

Tipografiei

S = 3279,CF 1473. top

o 182/1

1989

1.3.7.

Titu Maiorescu

S = 1660, CF 1473, to

30 2048

1990

1.3.7.

Tractoriștilor

S = 5476. CF79Som

îșenl, topo 88, 89

1991

1.3.7.

Traian

S = 18200, CF 1473. t

ipo 9674, 9679. 9675, 9595, 9571

1992

1.3.7.

Tralan Grozăvescu

S = 5217, CF 1473. t

ipo 10494/1, 10494/2

1993

1.3.7.

Traian Vuia

S = 96748, CF 1473, tc

Someșeni

ipo 14864, 15614, 325. 47. 479, 781, 706 -

1994

1.3.7.

Trâmbițașului

S = 3570, CF 1473. to

30 8656/2/1, 8786

1995

1.3.7.

Trandafirilor

S = 1650, CF 1473, to

>o 7931

1996

1.3.7.

Transilvaniei

S = 2715. CF 1473, t

ipo 8130

1997

1.3.7.

Trascăulul

S = 2235, CF 1473. to

30 1 281 0

1998

1.3.7.

Triajului

S = 6591

1999

1.3.7.

Tribun Vlăduțiu

S = 4544, CF 1473, tc

po 16046


----3----

-

6

-

"Xr. >\   1.43B.725.41

Municipiul Cluj - Napoca

/ ±r /—=5

,--~ sX^  \   95.974.20

Municipiul Cluj - Napoca

118.001,07

Municipiul Cluj - Napoca

[*** 1

1.916.642,10

Municipiul Cluj - Napoca

, 0.00

Municipiul Cluj - Napoca

t'S. \ R

3.032.61

Municipiul Cluj - Napoca

x** Ki.y

2.387.88

Municipiul Cluj - Napoca                                                              ;

\o\

1.370.888,81

Municipiul Cluj - Napoca

1.502.77

Municipiul Cluj - Napoca

11.675.14

Municipiul Cluj - Napoca

3.828,57

Municipiul Cluj - Napoca

7.163.64

Municipiul Cluj - Napoca                                                              1

159.694,78

Municipiul Cluj - Napoca                                                              j

572.698,53

Municipiul Cluj - Napoca

89.838,15

Municipiul Cluj - Napoca

62.933,90

Municipiul Cluj - Napoca

141.601,28

Municipiul Cluj - Napoca

0.00

Municipiul Cluj - Napoca

6.558.71

Municipiul Cluj - Napoca

110.134.33

Municipiul Cluj - Napoca

655.357.11

Municipiul Cluj - Napoca

37.760,34

Municipiul Cluj - Napoca

7.641.22

Municipiul Cluj - Napoca                                                              |

2.547.07

Municipiul Cluj * Napoca                                                              ]

1.996,27

Municipiul Cluj - Napoca

3.202.94

Municipiul Cluj - Napoca

2.126.81

Municipiul Cluj - Napoca

611.519,69

Municipiul Cluj - Napoca

186,835,03

Municipiul Cluj - Napoca

HCL 350/29.04.2004

0,00

Municipiul Cluj - Napoca                                                              !

11.049,52

Municipiul Cluj - Napoca

388,43

Municipiul Cluj - Napoca

3.885,88

Municipiul Cluj - Napoca

322.536,26

Municipiul Cluj • Napoca

2.134.043,31

Municipiul Cluj - Napoca

978.464.87

Municipiul Cluj - Napoca

274.009.23

Municipiul Cluj - Napoca

173.461,57

Municipiul Cluj - Napoca

135.922,11

Municipiul Cluj - Napoca                                                              ;

43.976,79

Municipiul Cluj - Napoca

99.120,90

Municipiul Cluj - Napoca

1.086.523,10

Municipiul Cluj - Napoca

232.855,44

Municipiul Cluj - Napoca

7.010,82

Municipiul Cluj - Napoca

707.349,75

Municipiul Cluj - Napoca

2.533.384,98

Municipiul Cluj - Napoca

HCL 350/29.04.2004

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

HCL 350/29.04.2004

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.994,68

Municipiul Cluj - Napoca

79.375,39

Municipiul Cluj - Napoca

106.987,64

Municipiul Cluj - Napoca

7.163,64

Municipiul Cluj - Napoca

257.950,34

Municipiul Cluj - Napoca

130.587,85

Municipiul Cluj - Napoca

8.717,35

Municipiul Cluj - Napoca

1.431.746,32

Municipiul Cluj - Napoca

925.240,22

Municipiul Cluj - Napoca                                                              i

3.700.409,42

Municipiul Cluj - Napoca

280.842,55

Municipiul Cluj - Napoca

129.801,18

Municipiul Cluj - Napoca

4.322,06

Municipiul Cluj - Napoca

151.212,50

Municipiul Cluj - Napoca

10.492.34

Municipiul Cluj - Napoca

1.499.384,02

Municipiul Cluj - Napoca