Hotărârea nr. 100/2017

Hotărârea 100/2017 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 310/2016 (aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari "CURĂȚENIE GENERALĂ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 72186 din 23.02.2015 al Direcției Generale Poliția locală prin care se propune derularea concursului între asociațiile de locatari/proprietari "CURĂȚENIE GENERALĂ” și susținerea materială a acelora care se remarcă în mod deosebit prin curățenie și ordine;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  (1) Se aprobă desfășurarea concursului între asociațiile de

locatari/proprietari "CURĂȚENIE GENERALĂ”, în perioada 30 martie-5 iunie 2015.

(2) La concurs pot participa numai asociațiile de locatari/proprietari care efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, terenurilor aferente imobilelor etc, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2  (1) Se aprobă alocarea sumei de 135.000 lei net, pentru asociațiile de

locatari/proprietari, clasate pe primele locuri în concursul “CURĂȚENIE GENERALĂ”, după cum urmează:

 • - 20 premii I, în cuantum net de 2.000 lei ;

 • - 20 premii II, în cuantum net de 1.500 lei;

 • - 40 premii III, în cuantum net de 1000 lei;

 • - 50 mențiuni, în cuantum net de 500 lei.

Total net: 135.000 lei.

 • (2) La înmânarea premiilor, vor fi acordate diplome "Clujul curat”, care vor certifica premiul obținut.

 • (3) Asociațiile de locatari/proprietari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 (1) Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare, care va fi formată din reprezentanți ai Consiliului local și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului.

(2) Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze membrii comisiei prin dispoziție.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a acțiunii, criteriile de stabilire a punctajului și calendarul de desfășurare, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare-jurizare și Direcția economică.

Nr. 100 din 9 martie 2015 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 100/2015

Regulament

pentru acordarea punctajului în cadrul concursului între asociațiile de locatari/proprietari “CURĂȚENIE GENERALĂ”

 • 1. Amenajare și curățenie spatii verzi

a) gazon 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținut

 • 2- parțial neîntreținut (2/3 neîntreținut, necurățat de deșeuri de orice fel și necosit)

 • 3- parțial neîntreținut (1/2 curățat de deșeuri și necosit)

 • 4- curățat de deșeuri, necosit

 • 5- complet întreținut (curat și cosit)

b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori) 1-5 pct.

 • 1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

 • 2 - parțial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori)

 • 3 - moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)

 • 4 - parțial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)

 • 5 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

c) gard viu 1-5 pct.

 • 1- complet neplantat/netoaletat

 • 2- parțial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat)

 • 3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine)

 • 4- parțial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)

 • 5- complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă și pe întreaga suprafață aferentă)

d) arbori toalctați 1-5 pct.

 • 1- complet netoaletați

 • 2 - parțial netoaletați (2/3 netoaletați)                             _

 • 3 - moderat toaletați (1/2 toaletați bine)

4- parțial toaletați (2/3 toaletați foarte bine, văruiți, protejați) x'

5 - complet toaletați (în întregime foarte bine toaletați, văruiți, protejați)

 • II. Amenajare și curățenie zonă parcări/garaje

a) zona parcări 1-5 pct.

 • 1-  complet neîntreținută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zona de parcări neamenajată și murdară)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 4 - parțial întreținută (2/3 din zona de parcări este întreținută și amenajată bine)

 • 5 - complet întreținută (parcări foarte bine amenajate, curate)

b) zona garaje 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (gunoi în jurul și pe acoperișul garajelor, garaje nevopsite)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreținute, nereparate, nevopsite)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona cu garaje este bine întreținută, garajele fiind vopsite uniform)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de garaje este întreținută curat, cu garaje vopsite uniform)

 • 5- complet întreținută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform)

III. Amena jare și curățenie zonă de intrare în bloc 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neînscripționată, lipsă avizier)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din alei, geamuri, uși, etc. sunt neîntreținute)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreținută bine)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zonă - geamuri, uși, alei, avizier, adresă - întreținută)

 • 5- complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

IV. Punct gospodăresc 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținut (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)

 • 2- parțial neîntreținut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)

 • 3 - moderat întreținut (1/2 din zonă întreținută)

 • 4 - parțial întreținut (2/3 din zonă întreținută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deșeuri în apropiere)

 • 5 - complet întreținut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deșeuri, zonă curată, întreținută permanent).

Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte privind buna administrare și gospodărire a asociațiilor de proprietari/locatari.

ANEXA 2 la Hotărârea nr 100/2015

Calendarul

desfășurării concursului între asociațiile de locatari/proprietari

“CURĂȚENIE GENERALĂ”

Martie 2015

Aprobarea Hotărârii privind concursul cu anexa - regulamentul de jurizare - în Consiliul local

Perioada 30.03-30.04.2015

înscrierea la concurs a asociațiilor de proprietari :

Perioada 30.03.2015-15.05.2015

Efectuarea lucrărilor de curățenie de către asociațiile de proprietari

Perioada 16.05.2015-31.05.2015

Etapa I de jurizare,

Comisia va efectua verificări la fiecare asociație înscrisă la concurs și va acorda note conform regulamentului de concurs;

Perioada 01.06.2015-05.06.2015

Etapa II de jurizare

Președintele și vicepreședinții comisiei precum și consilierii locali (membri în comisie) vor verifica primele 150 de asociații clasate pe baza notelor acordate și vor stabili ierarhia finală.

Primarul municipiului Cluj-Napoca va stabili, prin dispoziție data înmânării premiilor și a diplomelor “Clujul curat” reprezentanților asociațiilor de proprietari/locatari care se vor evidenția în cadrul acțiunii “Curățenie Generală”.