Hotărârea nr. 10/2017

Hotărârea 10/2017 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1C și a garajului G13.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul IC, și a garajului G13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului dc concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. LA, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul IC, și a garajului 613 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 13552 din 10.01.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care sc propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situai în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA. teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul IC, și a garajului G13, în favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 18,89 mp. (cota actuală de 1.889/22.510), pane din terenul de sub construcție, în suprafață de 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 280000 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 145493). sub nr. topo. 23404/5, 23405/5, în favoarea domnului Ursu Marian-Florin, având C.N.P.                 începând cu data de

30.07.2003, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 4, în baza contractului dc vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 995 din 30.07.2003.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței dc 82,48 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață dc 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Ursu Marian-Florin. având C.N.P.                , începând cu data de 30.07.2003, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 4, în baza contractului de vânzarc-cumpărarc, autentificat prin încheierea nr. 995 din 30.07.2003.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existentei construcției asupra cotei de 17,64/282.15 (cota actuală de 1.764/28.215) parte din terenul de sub construcție, în suprafață dc 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723), sub nr. cad. 8463. în favoarea domnului IJrsu Marian-Florin, având C.N.P.                , începând cu data de 13.04.2006, urmare

dobândirii în proprietate, a garajului G13, în baza contractului de vânzarc-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 782 din 13.04.2006.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii sc încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 10 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)