Hotărârea nr. 1/2017

Hotărârea 1/2017 - Încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Csoma Botond, din partea U.D.M.R. şi vacantarea mandatului de consilier local.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Csoma Botond, din partea U.D.M.R. și vacantarea mandatului de consilier local

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Csoma Botond. din partea U.D.M.R. și vacantarea mandatului de consilier local - proiect din inițiativa primarului;

Văzând Demisia din funcția de consilier local a domnului Csoma Botond. înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 536.622/305, în data de 23 decembrie 2016 și, respectiv, Adresa nr. 540.080/305, din 28.12.2016, depusă la U.D.M.R. Cluj, cu privire la comunicarea numelui următorului consilier local pe lista supleanților U.D.M.R., la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, precum și dacă acesta are calitatea de membru în organizația U.D.M.R. Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 540.536/3/305 din 29.12.2016 al Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Csoma Botond, din partea U.D.M.R. și vacantarea mandatului de consilier local;

în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 lit. a) și alin. 3, art. 10 și art. 12 din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare și art. 33 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate și raportul Comisiei de validare;

Potrivit dispozițiunilor art. 39 alin. 1 și 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. încetează de drept mandatul de consilier local al domnului Csoma Botond, din partea U.D.M.R., urmare a demisiei acestuia înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, sub nr. 536.622/305, din data de 23 decembrie 2016.

Art. 2. Se constată vacantarea postului de consilier local al domnului Csoma Botond.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Secretarul municipiului Cluj-Napoca și Serviciul Relații cu consiliul și administrație locală.

Nr. 1 din 31 ianuarie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)