CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 24 iunie 2016, cu ocazia ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, convocată de către Prefectul Județului Cluj, prin Ordinul nr. 232 din 21.06.2016.

La ședință participă: Prefectul Județului Cluj, domnul Gheorghe Ioan Vușcan, președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Marius Mînzat, primarul municipiului Cluj-Napoca, ales la 5 iunie 2016, domnul Emil Boc, domnul Ioan Gaga - judecător, consilierii nou-aleși, un numeros public.

Se intonează Imnul de Stat al României.

La apelul nominal se constată că absentează domnul Giacomo Dreoni.

Dl. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul Județului Cluj - le mulțumește consilierilor locali din madatul trecut pentru activitatea desfășurată; îi salută pe domnul Emil Boc, primar, pe consilierii locali care și-au câștigat mandatele la alegerile din 5 iunie 2016, precum și pe ceilalți invitați și participanți la această ședință de constituire, care este o sărbătoare a democrației; având în vedere că sunt prezenți 26 de consilieri locali aleși în 5 iunie 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, declară ședința legal constituită; potrivit art. 31 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prima parte a ședinței va fi condusă de cel mai în vârstă consilier local, asistat de cei mai tineri doi consilieri locali; anunță că cel mai în vârstă consilier local este colegul și prietenul său Ioan Pop, iar cei mai tineri consilieri locali sunt Racz Levente Zsolt, din partea U.D.M.R. și Molhem Mohammad-Bachar, din partea P.N.L.; îi solicită domnului Ioan Pop să preia conducerea primei părți a ședinței de constituire a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de vârstă - ”domnule prefect, vă mulțumesc pentru cuvintele deosebit de alese pe care le-ați formulat aici vizavi de persoana mea și de contextul în care ne aflăm; vreau să observați că sunt flancat de doi minoritari deosebiți: un maghiar și un sirian la origine, deci eu un român, suntem o echipă multiculturală și multietnică; vă asigurăm că astăzi armonia va fi deplină”; conducerea unei ședințe de constituire nu este o misiune ușoară, deși pare, el fiind pentru a doua oară președinte de vârstă, ”dovadă faptul că tinerețea și bătrânețea sunt o stare de spirit; eu am rămas veșnic tânăr, în timp ce cei doi (cei mai tineri consilieri locali, n.n.) s-au schimbat între timp, semn că lucrurile sunt, totuși, în schimbare”; îi salută pe cei prezenți la ședința de constituire: colegii săi consilieri locali, reprezentanții executivului primăriei și, nu în ultimul rând, notabilitățile județului și ale orașului; supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Constituirea grupurilor de consilieri locali.

 • 2. Aprobarea componenței numerice și alegerea nominală a membrilor comisiei de validare.

 • 3.  Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la data de 5 iunie 2016.

 • 4.  Depunerea jurământului de către consilierii locali validați și declararea ca legal constituit a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 5.  Alegerea președintelui de ședință.

 • 6. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Cluj-Napoca.

 • 7. Alegerea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca.

 • 8. Depunerea jurământului de către viceprimarii aleși ai municipiului Cluj-Napoca.

 • 9.  Organizarea comisiilor de specialitate.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă în unanimitate (26 de voturi).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Constituirea grupurilor de consilieri locali.

Președintele de vârstă - arată că, în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin trei; consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. 1 pot constitui un grup prin asociere; grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului; propune ca plenul consiliului local să ia o pauză de zece minute, în vederea constituirii grupurilor de consilieri locali și a alegerii liderilor acestora.

Dl. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul Județului Cluj - arată că pauza nu este obligatorie; crede că grupurile de consilieri locali au fost constituite deja și le solicită să-și anunțe liderii.

Dl. cons. Tarcea - anunță că, într-o primă fază, el va asigura conducerea grupului de consilieri locali ai P.N.L.

D -na cons. Horvath Anna - anunță că liderul grupului de consilieri locali ai U.D.M.R. este domnul Csoma Botond.

D -na cons. Croitoru - anunță că liderul grupului de consilieri locali ai P.S.D. +A.L.D.E. este domnul Dan Ioan Morar.

 • 2. Aprobarea componenței numerice și alegerea nominală a membrilor comisiei de validare.

Președintele de vârstă - arată că, pentru validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la data de 5 iunie 2016, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, consilierii locali aleg dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare, alcătuită din 3-5 consilieri locali; propune ca actuala Comisie de validare să fie alcătuită din cinci consilieri locali.

Se supune la vot propunerea președintelui de vârstă și se obține unanimitate. Președintele de vârstă - solicită propuneri.

Dl. cons. Tarcea - din partea grupului de consilieri locali ai P.N.L., îi propune pe Radu Moisin, Loredana Pop și Radu Florin Rațiu.

D -na cons. Olah - din partea grupului de consilieri locali ai U.D.M.R., îl propune pe Csoma Botond.

Dl. consilier Morar - din partea grupului de consilieri locali ai P.S.D.+A.L.D.E., o propune pe Corina Ecaterina Croitoru.

Se supun la vot, individual, propunerile pentru componența Comisiei de validare și se obțin următoarele rezultate: Radu Moisin - unanimitate (26 de voturi pentru), Loredana Pop - unanimitate (26 de voturi pentru), Radu Florin Rațiu - unanimitate (26 de voturi pentru), Csoma Botond - unanimitate (26 de voturi pentru) și Corina Ecaterina Croitoru - unanimitate (26 de voturi pentru).

Se supune la vot componența Comisiei de validare și se obține unanimitate.

Președintele de vârstă - face următoarea precizare: Comisia de validare va funcționa pe întreaga durată a mandatului, urmând să exercite și atribuțiile cu privire la numărarea voturilor, ori de câte ori acest lucru se impune.

 • 3. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la data de 10 iunie 2012.

Președintele de vârstă - pentru a da posibilitatea Comisiei de validare să-și aleagă președintele și secretarul, respectiv să examineze legalitatea alegerii fiecărui consilier local și să întocmească procesul-verbal, propune o pauză de 30 minute.

Se reiau lucrările ședinței, după pauză.

Președintele de vârstă - dă cuvântul domnului Radu Moisin, președintele Comisiei de validare.

Dl. cons. Moisin - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare (anexă la dosarul de ședință), încheiat azi, 24 iunie 2016, în ședința de constituire, în conformitate cu prevederile art. 32 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare: comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor consilierilor, conform tabelului anexat cu toți consilierii, în ordine alfabetică; Anexa face parte integrantă din prezentul proces-verbal (anexă la dosarul de ședință, n.n.); enumeră consilierii locali propuși spre validare: Constantea Radu Mihai - din partea P.N.L., Croitoru Corina Ecaterina - din partea P.S.D.+A.L.D.E., Csoma Botond - din partea U.D.M.R., Dreoni Giacomo - din partea P.N.L., Ferdean Rareș Petru - din partea P.N.L., Florian Ovidiu Valeriu - din partea P.N.L., Gergely Balâzs - din partea U.D.M.R., Gliga Florin-Valentin - din partea P.N.L., Horvâth Anna -din partea U.D.M.R., Moisin Radu Marin - din partea P.N.L., Moldovan Gabriela Iuliana - din partea P.N.L., Molhem Mohammad-Bachar - din partea P.N.L., Morar Dan Ioan -din partea P.S.D.+A.L.D.E., Mureșan Adrian - din partea P.S.D.+A.L.D.E., Nasra Gabriel Horia - din partea P.S.D.+A.L.D.E., Olâh Emese - din partea U.D.M.R., Pop Ioan - din partea P.N.L., Pop Loredana - din partea P.N.L., Râcz Levente Zsolt - din partea U.D.M.R., Rațiu Radu Florin - din partea P.N.L., Sărmaș Ioan Sabin - din partea P.N.L., Stamatian Vasile Florin - din partea P.N.L., Suciu Mihaela-Rodica - din partea P.N.L., Șurubaru Gheorghe - din partea P.N.L., Tarcea Dan Ștefan - din partea P.N.L., Tomoș Constantin Ioan - din partea P.N.L., precum și Tothfalusi Andras - din partea P.S.D.+A.L.D.E.

Președintele de vârstă - anunță că urmează să fie supusă votului deschis, prin ridicare de mână, validarea mandatelor, separat, în ordine alfabetică, cu precizarea că persoana al cărei mandat este supus validării nu participă la vot.

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Constantea Radu Mihai și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Constantea Radu Mihai nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Croitoru Corina Ecaterina și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Croitoru Corina Ecaterina nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Csoma Botond și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Csoma Botond nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Dreoni Giacomo și se obțin 26 de voturi pentru.

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Ferdean Rareș Petru și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Ferdean Rareș Petru nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Florian Ovidiu Valeriu și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Florian Ovidiu Valeriu nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Gergely Balazs și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Gliga Florin-Valentin și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Gliga Florin-Valentin nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Horvath Anna și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Moisin Radu Marin și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Moisin Radu Marin nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Moldovan Gabriela Iuliana și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Moldovan Gabriela Iuliana nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local supleant Molhem Mohammad-Bachar și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local supleant Molhem Mohammad-Bachar nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Morar Dan Ioan și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan Ioan nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Mureșan Adrian și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Mureșan Adrian nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Nasra Gabriel Horia și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Nasra Gabriel Horia nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Olah Emese și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Olah Emese nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Pop Ioan și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Pop Ioan nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Pop Loredana și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Pop Loredana nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Racz Levente Zsolt și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Rațiu Radu Florin și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Rațiu Radu Florin nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Sărmaș Ioan Sabin și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Sărmaș Ioan Sabin nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Stamatian Vasile Florin și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Stamatian Vasile Florin nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local supleant Suciu Mihaela-Rodica și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local supleant Suciu Mihaela-Rodica nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Șurubaru Gheorghe și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Șurubaru Gheorghe nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Tarcea Dan Ștefan și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Tarcea Dan Ștefan nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Tomoș Constantin Ioan și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Tomoș Constantin Ioan nu participă la vot).

Se supune la vot validarea mandatului consilierului local Tothfalusi Andras și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Tothfalusi Andras nu participă la vot).

Președintele de vârstă - anunță că hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de cinci zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

 • 4. Depunerea jurământului de către consilierii locali validați și declararea ca legal constituit a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de vârstă - face următoarele precizări: consilierii locali ale căror mandate sunt validate vor depune în fața asistenței jurământul prevăzut de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare, după următoarea procedură: secretarul municipiului Cluj-Napoca, doamna Jr. Aurora ROȘCA, va da citire jurământului, după care consilierii locali validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața mesei special amenajate pe care se află Constituția României și Biblia; consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituția României, cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța cuvântul „jur”, după care va semna jurământul de credință, imprimat pe un formular special; jurământul se semnează în două exemplare, din care, unul va fi înmânat consilierului local respectiv; consilierii locali care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, urmând a se proceda la completarea consiliului local conform prevederilor legale.

Secretarul municipiului - dă citire jurământului, apoi fiecare consilier local prezent jură cu mâna pe Constituția României și, dacă este cazul, pe Biblie și semnează jurământul.

Fiind îndeplinite prevederile art. 34 alin. (1), în conformitate cu art. 34 alin. (2)1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se supune la vot proiectul de hotărâre privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca și se obține unanimitate (26 de voturi pentru).

Președintele de vârstă - arată că, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, aleșii locali au obligația depunerii declarației de avere și de interese; subliniază faptul că aleșii locali au obligația să depună sau să actualizeze declarația de avere și de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior; de asemenea, art. 5 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității stabilește obligația persoanelor alese, cu excepția celor care, la data de 22 decembrie 1989, nu împliniseră vârsta de 16 ani, de a face o declarație pe proprie răspundere, în sensul de a preciza dacă a avut sau nu calitatea de lucrător al securității sau de colaborator al acesteia; pentru acest lucru, a primit fiecare consilier local, de la secretarul municipiului Cluj-Napoca, doamna Jr. Aurora ROȘCA, pentru completare și depunere, câte un imprimat privind: declarația de avere, declarația de interese și declarația pe proprie răspundere; primele două declarații vor fi depuse la secretarul unității administrativ-teritoriale, respectiv la persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, desemnată de secretarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Dr. Dumitru BOBINĂ, șeful Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, care va elibera și o dovadă în acest sens; declarația pe proprie răspundere va fi depusă la primarul municipiului Cluj-Napoca; toate trei declarațiile vor fi depuse în termen de 15 zile de la data începerii activității în cadrul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca (respectiv, de la data validării în funcție și a depunerii jurământului); precizează că termenul-limită este 9 iulie curent.

 • 5. Alegerea președintelui de ședință.

Președintele de vârstă - arată că, după declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea președintelui de ședință; alegerea se face prin votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție; durata mandatului președintelui de ședință nu poate fi mai mare de trei luni; după alegerea președintelui de ședință, acesta preia conducerea lucrărilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Tarcea - îl propune pe domnul consilier Stamatian.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Tarcea și se obține unanimitate.

Președintele de vârstă - precizează că hotărârile adoptate în ședința de constituire a consiliului local, până la acest punct al ordinii de zi, vor fi semnate de către președintele de vârstă și de către cei doi asistenți ai acestuia și vor fi contrasemnate de către secretarul municipiului Cluj-Napoca; de asemenea, la punctul 6 de pe ordinea de zi, președintele de vârstă semnează și înmânează primarului jurământul.

 • 6. Depunerea jurământului de către primarul municipiului Cluj-Napoca.

Dl. Ioan Gaga - judecător - dă citire Sentinței civile nr. 6787/CC/2016 a Judecătoriei Cluj-Napoca (anexă la dosarul de ședință, n.n.), prin care instanța a stabilit că au fost îndeplinite toate condițiile cerute de lege și validează alegerea domnului Emil Boc în funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de vârstă - îl felicită pe domnul Emil Boc; conform prevederilor legale, primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, fiind validat, urmează să depună în fața asistenței jurământul prevăzut de art. 32 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dl. Emil Boc - primar - rostește și semnează jurământul; ”mă onorează și, în același timp, mă obligă foarte mult votul de încredere acordat de clujeni și îmi doresc ca, împreună cu dumneavoastră, să continuăm lucrurile bune din municipiul Cluj-Napoca și, de asemenea, împreună să găsim soluții la provocările pe care le are orașul și problemele pe care le au cetățenii acestui minunat oraș, municipiul Cluj-Napoca; așa să ne-ajute Dumnezeu; Doamne-ajută”.

Președintele de vârstă - îl invită pe domnul consilier Stamatian, președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor ședinței.

 • 7. Alegerea viceprimarilor municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de ședință - arată că este extrem de emoționat și onorat că, atât acum, cât și în trecut, a avut șansa de a ocupa funcția de consilier local, prin care și-a putut aduce aportul la dezvoltarea orașului; consideră că a fi consilier local reprezintă o mare cinste (... se termină banda)... în opinia sa, consiliul local este locul cel mai potrivit în cadrul căruia fiecare cetățean poate să contribuie la dezvoltarea orașului; nu crede că există cineva care să nu fie mândru că municipiul Cluj-Napoca este între primele orașe ale Europei în ceea ce privește calitatea vieții; solicită propuneri pentru funcția de viceprimar.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Tarcea.

Dl. cons. Csoma - o propune pe doamna consilier Horvath.

Dl. cons. Morar - îl propune pe domnul consilier Nasra.

Președintele de ședință - precizează că viceprimarii vor fi aleși prin vot secret.

Dl. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul Județului Cluj - solicită să fie precizată procedura de vot.

Președintele de ședință - propune ca procedură de vot bararea pe buletinul de vot, printr-o linie orizontală, a candidatului pe care consilierii locali nu doresc să îl aleagă.

Se supune la vot procedura de vot propusă și se obține unanimitate.

Dl. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul Județului Cluj - face următoarea precizare: candidații la funcția de viceprimar au drept de vot.

Președintele de ședință - arată că este ales viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor locali în funcție.

Dl. cons. Morar - întreabă ce se întâmplă în cazul în care vor fi tăiate două nume de pe un buletin de vot: buletinul de vot este nul?

Președintele de ședință - răspunde că nu este nul.

Se procedează la vot secret, în cabine de vot.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, încheiat azi, 24 iunie 2016, cu ocazia alegerii viceprimarilor municipiului Cluj și anunță următoarele rezultate: număr total de voturi exprimate - 26, din care valabil exprimate - 26, voturi nule - zero; domnul Dan Ștefan Tarcea a obținut 21 de voturi pentru, doamna Horvath Anna a obținut 23 de voturi pentru, iar domnul Gabriel Horia Nasra a obținut cinci voturi pentru; drept urmare, au fost aleși în funcția de viceprimar al municipiului Cluj-Napoca doamna Horvath Anna și domnul Dan Ștefan Tarcea.

9

Președintele de ședință - îi felicită pe doamna Horvath Anna și pe domnul Dan Ștefan Tarcea.

9

 • 8. Depunerea jurământului de către viceprimarii municipiului Cluj-Napoca.

Dna. cons. Horvath Anna - viceprimar - rostește și semnează jurământul.

Dl. cons. Dan Ștefan Tarcea - viceprimar - rostește și semnează jurământul.

 • 9. Organizarea comisiilor de specialitate.

Secretarul municipiului - arată că art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reglementează organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; în acest sens, consiliul local urmează să stabilească numărul comisiilor de specialitate, denumirea acestora, precum și componența lor.

Președintele de ședință - solicită propuneri pentru numărul comisiilor de specialitate.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune organizarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în șapte comisii de specialitate, cu următoarele denumiri: Comisia I - pentru buget-finanțe, patrimoniu; Comisia II - pentru probleme juridice, servicii publice și comerț; Comisia III - pentru urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului; Comisia IV - pentru învățământ, cultură, culte, drepturile omului, minorități și societatea civilă; Comisia V - pentru sănătate, muncă, protecție socială, ordine publică; Comisia VI - pentru fonduri europene, relații externe, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară; Comisia VII - pentru sport, tineret, mediu și turism; propune ca fiecare comisie de specialitate să aibă cinci membri.

Președintele de ședință - solicită propuneri pentru componența comisiilor de specialitate.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - prezintă propunerile pentru componența comisiilor de specialitate: Comisia I - Florin Valentin Gliga, Constantin Ioan Tomoș, Gheorghe Șurubaru, Tothfalusi Andras și Olah Emese; Comisia II - Radu Marin Moisin, Loredana Pop, Molhem Mohammad-Bachar, Adrian Mureșan și Csoma Botond; Comisia III - Dan Ștefan Tarcea, Radu Florin Rațiu, Ovidiu Valeriu Florian, Dan Ioan Morar și Olah Emese; Comisia IV - Horvath Anna, Mihaela-Rodica Suciu, Rareș Petru Ferdean, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș; Comisia V - Vasile Florin Stamatian, Gabriela Iuliana Moldovan, Molhem Mohammad-Bachar, Gabriel Horia Nasra și Racz Levente Zsolt; Comisia VI - Tothfalusi Andras, Ioan Pop, Radu Mihai Constantea, Giacomo Dreoni și Gergely Balazs; Comisia VII - Radu Mihai Constantea, Ioan Sabin Sărmaș, Gergely Balazs, Racz Levente Zsolt și Gabriel Horia Nasra.

Dl. cons. Morar - propune suplimentarea numărului de membri ai Comisiei IV, astfel încât din aceasta să facă parte și consilierul local Gabriel Horia Nasra, care deține o expertiză vastă în domeniul O.N.G.-urilor.

Dl. cons. Nasra - dorește să facă parte din Comisia IV, deoarece este profesor și a sprijinit O.N.G.-urile.

Dl. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul Județului Cluj - precizează că un consilier local poate să facă parte din 1-3 comisii de specialitate.

Dl. cons. Morar - arată că domnul Gabriel Horia Nasra face parte din două comisii de specialitate și propune să fie inclus și în a treia.

Președintele de ședință - afirmă că o comisie de specialitate trebuie să aibă un număr impar de membri.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Morar și se obțin 21 de voturi împotrivă și cinci voturi pentru.

Se supune la vot numărul comisiilor de specialitate și numărul membrilor acestora și se obțin 22 de voturi pentru și patru abțineri.

Se supun la vot nominalizările făcute pentru componența comisiilor de specialitate și se obțin 25 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot numărul de comisii, denumirea lor, numărul de mebri, precum și nominalizarea consilierilor locali în comisii și se obține unanimitate.

Plenul consiliului local ia o pauză de cinci minute, astfel încât comisiile de specialitate să-și poată alege președinții și secretarii.

Se reiau lucrările ședinței, după pauza de cinci minute.

Sunt anunțați președinții și secretarii comsiilor de specialitate: Comisia I - Florin Valentin Gliga - președinte, Constantin Ioan Tomoș - secretar; Comisia II - Radu Marin Moisin - președinte, Loredana Pop - secretar; Comisia III - Dan Ștefan Tarcea -președinte, Radu Florin Rațiu - secretar; Comisia IV - Horvath Anna - președinte, Mihaela-Rodica Suciu - secretar; Comisia V - Vasile Florin Stamatian - președinte, Gabriela Iuliana Moldovan - secretar; Comisia VI - Tothfalusi Andras - președinte, Ioan Pop - secretar; Comisia VII - Radu Mihai Constantea - președinte, Ioan Sabin Sărmaș -secretar.

Dl. Gheorghe Ioan Vușcan - Prefectul Județului Cluj - felicită Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, validat astăzi; de asemenea, îl felicită și pe domnul Emil Boc, dorind să mulțumească și executivului primăriei pentru activitatea desfășurată.

Președintele de ședință - le mulțumește tuturor pentru participarea la ședința de constituire.

Nemaifiind alte probleme, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Prof. univ. dr. Vasile Florin Stamatian

Notă: ședința a fost înregistrată pe două casete audio, care pot fi ascultate/consultate la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, casetele fiind mai apoi arhivate în condițiile legii2.

1

Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor locali

validați.

2

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.