CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 11 august 2016, cu ocazia convocării de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Csoma Botond, Radu Marin Moisin, Gabriela Iuliana Moldovan (absentă motivat), Molhem Mohammad-Bachar (absent motivat), Dan Ioan Morar, Adrian Mureșan și Vasile Florin Stamatian.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate, cvorumul fiind de 20 de consilieri; îi dă cuvântul președintelui de vârstă, în vederea solicitării de propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - îl propune, pentru această ședință de consiliu, pe domnul consilier Gliga.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Tarcea, viceprimar, și se obține unanimitate.

Dl. cons. Gliga - președintele de ședință - anunță că cvorumul este de 20.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licență exclusivă a mărcii ”Universitatea Cluj U 1919”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu gratuit, asupra mărcii ”Universitatea Cluj U 1919” Asociației Club Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” a Studenților Clujeni.

 • 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca.

 • 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre. privind aprobarea încetării Contractului nr. 163919/14.08.2009 de licență exclusivă a mărcii "Universitatea Cluj U1919”,

Dl. primar - prezintă și susține proiectul, subliniind importanța continuării activității clubului ”Universitatea” Cluj, care depinde de votul consilierilor locali; le mulțumește tuturor celor care s-au implicat în concretizarea acestui proiect.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. primar - precizează că, pentru a trece proiectul, sunt necesare 18 voturi pentru. Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (19 voturi pentru [consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot]).

 • 2. Proiect de hotărâre , privind aprobarea transmiterii dreptului de , folosință exclusivă, totală și perpetuă, cu titlu gratuit, asupra mărcii "Universitatea Cluj U 1919" Asociației Club Sportiv de Fotbal "Alb-Negru" a Studenților Clujeni.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Radu Mihai Constantea nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

D -na cons. Suciu - propune ca domnul consilier Tarcea, viceprimar, să fie înlocuit în toate consiliile de administrație cu domnul consilier Jurja.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Suciu și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

D -na cons. Suciu - propune ca domnul consilier Tarcea, viceprimar, să fie înlocuit în toate consiliile de administrație cu domnul consilier Jurja.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Suciu și se obțin 20 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca.

D -na cons. Suciu - propune ca domnul consilier Tarcea, viceprimar, să fie înlocuit cu domnul consilier Jurja.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Suciu și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca.

D -na cons. Suciu - propune ca domnul consilier Tarcea, viceprimar, să fie înlocuit cu domnul consilier Jurja.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Suciu și se obține unanimitate (20 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 20 de voturi pentru.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Florin-Valentin Gliga


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș.

Notă: ședința a fost înregistrată pe o casetă audio, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, casetele fiind mai apoi arhivate în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.