Proces verbal din 11.01.2016

Ședința din 11 ianuarie 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Încheiat azi, 11 ianuarie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că nu absentează niciun consilier local. Consilierul local Olah Emese participă la ședință începând cu punctul 15 de pe ordinea de zi.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - le urează „La mulți ani” consilierilor locali și un 2016 cu mai multe împliniri, atât pe plan personal, cât și profesional.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului dr. Lorant Szentagotai.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, înscris în C.F. nr. 315513, situat în municipiul Cluj-Napoca.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 21A, identificate prin nr. cad. 316579 și 313040.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu; beneficiar: Bunea Marius.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35A provizoriu; beneficiar: Ursaciuc Cristian Alin.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu; beneficiar: Chiorean Peter Vanda.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35C provizoriu; beneficiar: Chiorean Peter Vanda.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36; beneficiari: Popa Horațiu Ioan și Popa Mirabela Roxana.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Bună Ziua Sud; beneficiar: Jerbaka Farid.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Cometei, pentru schimbare funcțiune zonă, din U.T.R. L3a în U.T.R. M3a; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Câmpului Vest; beneficiari: Simon Maria, Pojaru Horea, Pojaru Dănuț-Iacob, Korosi Zoltan-Robert, Frenț Monika, Ungurușan Bogdan-Alexandru și Ungurușan Alina-Ronamina.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2016 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general).

 • 15. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 29 ianuarie-3 iunie 2015.

 • 16. Diverse.

Dl. primar - propune suplimenarea ordinii de zi cu punctele 16a și 16b.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obțin 26 de voturi pentru.

Președintele de ședință - îi dă cuvântul domnului Nicolae Roș, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Turda, care dorește să prezinte două cărți.

Dl. Nicolae Roș - consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Turda - prezintă două cărți pe care le-a scris, Îndrumar practic legislativ pentru candidații la alegerile locale și Îndrumar practic legislativ pentru aleșii locali - prefațate de către dl. Ioan Vida, președintele Curții Constituționale a României, respectiv de către domnul Mircea Criste, adjunctul Avocatului Poporului - referitoare la modificările substanțiale aduse, în 2015, legislației administrației publice locale; îi oferă cele două cărți domnului primar, care ia fost profesor și pe care îl consideră un reper profesional.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca” domnului dr. Lorănt Sz.entăgotai.

Dl. primar - arată că proiectul de hotărâre este și din inițitiva doamnei consilier Horvath, viceprimar, precum și a domnului consilier Ioan Pop.

D-na cons. Bocșe - își însușește amendamentul ca doamna consilier Horvath, viceprimar, precum și domnul consilier Ioan Pop să fie trecuți ca inițiatori ai proiectului de hotărâre.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Bocșe și se obțin 26 de voturi pentru.

Se procedează la vot secret.

Discuțiile la punctul 1 au fost reluate după punctul 16b și la „Diverse”.

D -na cons. Anastase - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret de la punctul 1, anunțând următoarele rezultate: „număr de voturi exprimate, 25; număr de voturi nule, zero; număr de voturi pentru, 25; număr de voturi împotrivă, zero; felicitări”.

D-na cons. cons. Anastase - „vă rog să-mi permiteți o rectificare: la punctul 1 de pe ordinea de zi, deși am numărat de două ori, noi, membrii comisiei, se pare că sunt 26 de voturi exprimate, toate sunt pentru, nu 25, cum anunțasem - 26”.

Președintele de ședință - „s-a făcut rectificarea”.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2015.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Milășan - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru (consilierul local Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe Milășan nu participă la vot).

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, înscris în C.F. nr. 315513, situat în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 21A, identificate prin nr. cad. 316579 și 313040.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; o propune pe doamna consilier Horvath, viceprimar, pentru semnarea actului în formă autentică.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 26 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35 provizoriu; beneficiar: Bunea Marius.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35A provizoriu; beneficiar: Ursaciuc Cristian Alin.

Comisia III - „aviz favorabil, cu un amendament; la art. 2 se va completa cu: terenul dezmembrat pentru asigurarea amprizei str. Haller Karoly va avea avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarului terenului, anterior eliberării autorizației de construire”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35B provizoriu; beneficiar: Chiorean Peter Vanda.

Comisia III - aviz favorabil, cu același amendament ca și la punctul 6: „terenul dezmembrat pentru asigurarea amprizei str. Haller Karoly va avea avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarului terenului, anterior eliberării autorizației de construire”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 26 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Haller Karoly nr. 35Cprovizoriu; beneficiar: Chiorean Peter Vanda.

Comisia III - „aviz favorabil, cu același amendament ca și la punctele 6 și 7: terenul dezmembrat pentru asigurarea amprizei str. Haller Karoly va avea avea acces public nelimitat, iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarului terenului, anterior eliberării autorizației de construire”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 26 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36; beneficiari: Popa Horațiu Ioan și Popa Mirabela Roxana.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Bună Ziua Sud; beneficiar: Jerbaka Farid.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Cometei, pentru schimbare funcțiune zonă, din U.T.R. L3a în U.T.R. M3a; beneficiară: S.C. Autosincron S.R.L.

Dl. Vasile Ofrim - petent - arată că a depus, vineri, în atenția Consiliului local, o observație referitoare la acest punct de pe ordinea de zi, potrivit căreia el, împreună cu ceilalți proprietari din zonă, domiciliați pe str. Cometei nr. 8, susține că noul U.T.R. M3a, derivat din M3, propus prin proiectul de hotărâre, nu respectă întocmai R.L.U.; nefiind specificate regimul de înălțime, înălțimea maximă la streașină, la cornișă și înălțimea maximă a imobilului propus prin acest U.T.R. M3a, poate fi costruit un imobil cu șase-șapte niveluri, care să nu respecte regulile de însorire față de imobilul în care locuiește el; ar dori completarea proiectului de hotărâre, prin specificarea regimului de înălțime maxim admis, a înălțimii maxime la streașină și la cornișă, precum și a înălțimii maxime a imobilului propus, astfel încât să fie respectate prevederile art. 23 alin. 2 lit. b din Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea regulamentului general de urbanism, adică înălțimea maximă a construcției propuse să nu depășească distanța dintre construcția propusă și imobilul în care locuiește, situat vizavi; „doresc de asemenea să precizez faptul că nu s-a afișat intenția de elaborarea P.U.Z. pe panou, parcelă în cauză, conform H.C.L. 153/2012”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - afirmă 9

că indicii de ocupare a terenului sunt precizați în reglementările de urbanism, de aici rezultând regimul de înălțime pentru zona propusă spre avizare; raportarea la suprafață a indicilor de ocupare dă regimul de înălțime, deci nu poate depăși C.U.T.-ul de 2,2; arată că, potrivit propunerii făcute prin documentația P.U.Z., este vorba despre o extindere a unor construcții existente, pe calcan; susține că dezbaterea publică a avut loc pentru această lucrare, iar domnul Vasile Ofrim nu locuiește în imediata vecinătate - probabil de aceea nu a fost notificat direct - „și nu cred că nu a fost pus la panou; panoul este acolo, are toată lumea acces la el”.

Dl. Vasile Ofrim - petent - afirmă că panoul nu este pus pe terenul respectiv; susține că clădirea care se extinde are, acum, aproximativ 25 de metri; având în vedere că este propusă retragerea cu trei metri față de aliniament, arată că între clădirea în care locuiește și clădirea care face obiectul proiectului de hotărâre sunt 16 metri; după calculele sale, consideră că clădirea ar putea fi extinsă cu maxim P+2 sau P+2 și etaj retras; dacă va fi depășit acest regim de înălțime consideră că, probabil, nu va mai fi respectată distanța de 16 metri.

Dl. cons. Florian - consideră că distanța de 16 metri este suficientă chiar și pentru un P+4.

Dl. Vasile Ofrim - petent - arată că există reguli stabilite prin hotărârea de guvern referitoare la regulamentul de urbanism.

Dl. cons. Florian - precizează că în hotărârea de guvern la care face referire domnul Vasile Ofrim există prevederi referitoare la studiul de însorire, potrivit cărora în 21 decembrie, ziua cea mai defavorabilă, trebuie să existe o oră și jumătate de soare, de lumină; consideră că nu se poate ca în cazul unei distanțe de 16 metri să nu fie respectate condițiile referitoare la însorire.

Dl. Vasile Ofrim - petent - susține că în Ordinul nr. 119/2014 este specificat că, în cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază că distanța dintre clădirile învecinate este mai mică sau egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi un studiu de însorire; „deci dacă clădirea va fi mai înaltă de 16 metri, teoretic, ar trebui făcut studiu de însorire”.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -9

„Poliția sanitară o să verifice aceste aspecte și ei sunt cei care emit avizul sanitar”.

D -na cons. Anastase - dorește ca raportarea la această speță să fie corectă; o întreabă pe doamna Corina Ciuban dacă i-a chemat la dezbaterea publică pe toți vecinii care aveau căderea legală să participe la aceasta.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism -9

răspunde că da, au fost chemați vecinii din imediata vecinătate; dezbaterea publică a avut loc în această sală (Sala de sticlă, n.n.), iar singurul reclamant a fost Lukoil; alte persoane nu au fost prezente.

D -na cons. Anastase - dorește să știe dacă, potrivit elementelor tehnice de calcuție, din perspectivă urbanistică, având în vedere cele scrise în referatul proiectului de hotărâre, există vreun motiv de a presupune că beneficiarul ar construi mai înalt decât s-a angajat.

D-na Corina Ciuban - director executiv Direcția Generală de Urbanism - nu 9

vorbește la microfon.

D -na cons. Anastase - „mulțumesc frumos”.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru și o abținere.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Câmpului Vest; beneficiari: Simon Maria, Pojaru Horea, Pojaru Dănuț-Iacob, KOrOsi Zoltăn-Robert, Frenț Monika, Ungurușan Bogdan-Alexandru și Ungurușan Alina-Ronamina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2016 pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia de soluționare a contestațiilor depuse în vederea alocării de fonduri nerambursabile în baza Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 (privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Bocșe - îl propune pe domnul consilier Șurubaru, viceprimar, ca președinte, și pe doamna consilier Olah, ca membru.

D-na cons. Horvath - viceprimar - având în vedere că doamna consilier Olah nu este prezentă în sală, îl propune pe domnul consilier Csoma.

D -na cons. Anastase - „grupul nostru îl propune pe domnul Morar Dan”.

Se supune la vot proiectul, cu cele trei propuneri, și se obțin 26 de voturi pentru.

 • 15. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 29 ianuarie-3 iunie 2015.

Președintele de ședință - „aceasta este doar o informare; doamna Anastase, vă rog”.

D -na cons. Anastase - „bun, aceasta este doar o informare, numai că vă rog să-mi permiteți, sper să fiu în asentimentul dumneavoastră, eu nu sunt de acord cu modul în care se raportează direcțiile, anumite direcții ale primăriei - nu voi generaliza, voi nominaliza - la activitatea noastră de aici, din consiliul local; practic, este o analiză pe primele șase luni de zile din anul 2015 și eu rămân stupefiată de modul în care este tratată munca noastră, a consilierilor locali și, implicit, cetățenii municipiului, și o să vă spun că am făcut o mică sinteză din nenumăratele pagini pe cele șase luni de zile, cu felul în care se raportează direcțiile pe care le mandatăm, în corpul hotărârilor de consiliu, să ducă la îndeplinire aceste proiecte de hotărâre și aceste hotărâri - pardon - pentru că ele urmează a fi implementate, după momentul votului, după momentul în care devin hotărâri de consiliu local; dacă acesta este modul în care ne raportăm la hotărârile de consiliu local, nu mă miră că ne urăște comunitatea, ne urăște o țară întreagă; eu nu voi fi de acord cu o asemenea informare și chiar am să vă rog, domnule primar, să cereți executivului să refacă această informare, cu tratarea corespunzătoare a subiectelor, și să ne comunicați care credeți că ar fi măsurile care sunt necesare într-o asemenea situație; și vă dau un exemplu: din cele șase luni, am luat doar hotărârile de consiliu local din 29 ianuarie, prima ședință de consiliu local, și o să vedeți că dacă Direcția patrimoniu a avut 18 hotărâri de consiliu local în atribuții, a reușit să răspundă corespunzător fiecărei întrebări legate de fiecare hotărâre de consiliu local; are 18 proiecte duse la îndeplinire, sub două forme: 17 implementate ca atare și un proiect, deci mă raportez doar la o lună analizată din cele șase, un proiect neimplementat, argumentat explicit de ce: pentru că nu a fost de acord proprietarul cu rezoluția; deci, are un argument; dacă Direcția patrimoniu a putut să răspundă corespunzător demersului nostru, pentru că Serviciul Relația cu consiliul ne aduce nouă, consilierilor, la cunoștință cum se implementează proiectele, dacă Direcția patrimoniu poate, dacă secretarul municipiului poate, dacă Direcția juridică poate, haideți să vă spun, de exemplu, Direcția urbanism: Direcția urbanism a avut, în această perioadă, să vă spun câte proiecte, și n-a răspuns la nici unul; adică nu, pardon, ne spune, Direcția urbanism, în derulare; eu vreau să știu ce înseamnă un proiect din 29 ianuarie, un P.U.D., ce înseamnă în derulare? Aș vrea să mai fac o mențiune: din cele opt proiecte de acum, din luna ianuarie, răspunsul acesta este pentru toate cele șase luni în dreptul Direcției urbanism; Direcția economică, la cea mai mare parte dintre proiecte, nu răspunde; vă pot înmâna sinteza mea: nu răspunde; cum poate o direcție a primăriei să nu răspundă cu privire la modul în care a implementat, respectiva direcție, proiectele pentru care noi dăm socoteală publicului, pentru care suntem chemați de instanțele de judecată, în diverse locuri, pentru care, până la urmă, stăm, zi și noapte, să muncim, să le înțelegem, să le descifrăm; deci Direcția economică, în cea mai mare măsură, își permite să nu răspundă la modul în care au fost implementate proiectele; la câteva scrie în derulare, la marea majoritate nu răspunde, pur și simplu, și vreau să știu, de exemplu - în derulare: cum poate să fie în derulare, din perspectiva Direcției economice, un contract - un singur contract, deci nu mă refer la proiectele care vizează A.N.L.-ul, unde să zicem pe măsura implementării sau pe măsura transmiterii contractelor - un contract din 29 ianuarie, dacă nici acum nu-i implementat de Direcția economică, vă rog să-mi spuneți după ce mai venim noi aici; ori există lipsă de interes față de munca noastră ori dispreț ori lipsă de respect pentru tot ceea ce facem, fiecare, în activitatea dintre noi; modul în care este prezentată această informare pe mine mă determină să vă rog încă o dată, domnule primar, executivul este în subordinea dumneavoastră, vă rog să le transmiteți oamenilor din executiv că acest mod de lucru nu poate fi tratat în maniera asta; eu nu voi fi de acord cu această informare: vreau o informare completă cu tot ce s-a întâmplat, cu proiectele de hotărâre care au devenit hotărâri de consiliu local și care aveau mandat de implementare către diverse direcții ale primăriei; vă pot prezenta sinteza - e șocantă; chiar și Direcția tehnică nu răspunde pe alocuri, dar măcar, în situațiile cu în derulare, măcar ei spun: atâta la sută am făcut până în momentul ăsta, mai avem de realizat nu știu ce; acolo unde văd dispreț nu pot să tratez superficial lucrul ăsta; vă mulțumesc”.

Doamna consilier Olah intră în sală și ia loc la masa de ședință.

Dl. primar - nu are nicio problemă să solicite completarea informării, „și v-aș ruga să acceptați retrimiterea la executiv, pentru a da datele necesare; aș vrea doar să vă precizez, de exemplu, la Urbanism, acest în derulare, adică ce înseamnă: știți bine, chiar în ultima ședință de consiliu local, pentru Meteș am adoptat un proiect de hotărâre pentru a rezolva problema oamenilor de acolo, urmând ca, într-o ședință ulterioară, când proiectantul P.U.G. ne aduce documentația, să venim cu proiectul efectiv, de a putea admite plângerea prealabilă; am admis plângerea prealabilă - prima etapă, și a doua etapă este proiectul de hotărâre pentru modificarea efectivă a Planului Urbanistic General; deci de aceea la Direcția urbanism apar aceste situații, pentru că de la momentul adoptării în consiliul local a plângerii prealabile până la momentul celuilalt proiect de hotărâre, când trebuie să vină pentru a modifica P.U.G.-ul, trebuie să se facă o documentație specifică de către proiectantul P.U.G., caz valabil și pentru Meteș, și să sperăm că în următoarea ședință de consiliu local ne va prezenta documentația, pentru a putea modifica prevederea legală existentă, numai că, din nefericire, trebuie să treacă prin procedurile legale, la fiecare trebuie să stea 30 de zile pe site, să se parcurgă procedurile de informare publică și, în consecință, apar aceste situații la Urbanism, ca să vă dau un exemplu”.

D -na cons. Anastase - „dar niciuna - din 29 ianuarie nu sunt numai plângeri prealabile, domnule primar; un P.U.D. - nu urmează și autorizația să treacă prin consiliul local, deci nu se poate niciunul, din șase luni”.

Dl. primar - „v-am spus că 90% din situații acestea sunt și, în consecință, noi o să vă completăm, la fiecare în parte, o detaliere a lor cred că e binevenită, în interes public, și de aceea sunt convins că, până la următoarea ședință, lucrurile vor fi și mai clare, dar v-am dat câteva exemple; o să-i rog pe colegii mei să completăm la fiecare caz în parte”; propune amânarea informării.

Președintele de ședință - „având în vedere că este o informare, atunci, pe următoarea ședință de consiliu, să fie completată informarea”; anunță că cvorumul este de 27.

 • 16. a. Poiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială și Medicală ca partener în cadrul proiectului „Coaliția — Migrație, Integrare, Pace”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

16 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a constribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

Se reiau discuțiile la punctul 1 de pe ordinea de zi.

D -na cons. Anastase - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret de la punctul 1, anunțând următoarele rezultate: „număr de voturi exprimate, 25; număr de voturi nule, zero; număr de voturi pentru, 25; număr de voturi împotrivă, zero; felicitări”.

16. Diverse.

D -na Corina Ghica - cetățean - ridică o problemă referitoare la „P.U.G-ul mixt din zona Gheorgheni; nu se iau în considerare vecinătățile autorizațiilor de construcție emise de Urbanism; eu sunt o pacientă cu ABC de zece ani și vreau să luați aminte că noi suntem în acea zonă persoane de zeci de ani, eu, de exemplu, de aproape 50 de ani; deci, să se găsească soluții astfel încât autorizațiile care se emit, mai ales la schimbări de destinație, să fie luată în considerare și situația acestor pacienți, înscriși în asistența socială”; reclamă că nerespectarea orelor de liniște poate afecta starea de sănătate a acestor pacienți.

Dl. cons. Florian - solicită poliției primăriei să cerceteze în baza cărei autorizații de construire a fost blocat accesul pe str. Meteș cu doi stâlpișori de 90 de cm.

Dl. primar - arată că acolo a fost vorba despre o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă.

Dl. cons. Florian - susține că sentința nu permite accesul, însă nu știe dacă blocarea căii de acces pentru autospecialele Inspectoratului de Stat pentru Situații de Urgență, prin montarea acelor stâlpișori, a fost făcută cu autorizație de construire.

Președintele de ședință - roagă aparatul de specialitate să întreprindă verificările necesare și să vină cu un răspuns pentru următoarea ședință de consiliu.

D-na cons. cons. Anastase - „vă rog să-mi permiteți o rectificare: la punctul 1 de pe ordinea de zi, deși am numărat de două ori, noi, membrii comisiei, se pare că sunt 26 de voturi exprimate, toate sunt pentru, nu 25, cum anunțasem - 26”.

Președintele de ședință - „s-a făcut rectificarea”.

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa nr. 6151/22.12.2015 a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, întregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 475.933/42, în data de 22 decembrie 2015.

Adresa a fost luată la cunoștință.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan Ștefan Tarcea                                  Jr. Aurora Roșca