CONSILIUL LOCAL .AL MUNICIPIULUI

CLUJ-N APOCA

PROCES-VERBAL

încheiat azi. 6 iulie 2016, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Croitoru Corina Ecaterina (absent motivat) și Sărmaș Ioan Sabin (absent motivat).

Domnul consilier Nasra Gabriel Hori a participă la ședința de Consiliu local, începând cu punctul doi de pe ordinea de zi.

Doamna jurist Aurora Roșea, secretarul municipiului Cluj-Napoca. este înlocuită în această ședință de Consiliu local de către doamna jurist Alina Aurelia Rus. șefa Serviciului Contencios.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate, cvorumul fiind de 24 de consilieri.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință - îl invită pe domnul Dreoni Giacomo, al cărui mandat de consilier local a fost validat în ședința de constituire a Consiliului local din data de 24.06.2016. să citească și să semneze jurământul de credință.

Di. primar - înmânează o medalie doamnei Claudia Anastase, consilier local în mandatul 2012-2016.

Doamna Claudia Anastase - consilier local în mandatul 2012-2016 - mulțumește pentru distincția acordată.

Primarul municipiului - anunță că ședințeie Consiliului local vor fi transmise în direct pe internet, pe site-ul oficial al instituției, începând cu această ședință ordinară; propune pentru punctele 38 și 39 de pe ordinea de zi schimbarea inițiatorilor proiectelor de hotărâre, astfel încât. în loc de primar să fie menționați doamna viceprimar Horvâth Anna și domnul viceprimar Dan Ștefan Tarcea: solicită includerea pe ordinea de zi a șase puncte suplimentare: 40a. 40b, 40c, 40d. 40e, 40f, precum și retragerea punctului 28 de pe ordinea de zi: propune vizionarea unei prezentări a proiectului de modernizare a Pieței Unirii, etapa II. care vizează pietonalizarea laturii de vest, „latura Diesel", și transformarea acesteia în arie pietonală cu terase, reorganizarea circulației, mutarea "standului de taxi" de pe actuala latură pe latura opusă, asigurarea pavajului cu granit, reamenajarea accesului în parcare, redirijarea circulației, amenajarea trotuarelor și introducerea iluminatului cu led. proiectul rămânând pentru încă două săptămâni în dezbatere și prezentare publică: informează că pasajele subterane de la Piața Gării sunt unificate și deschise publicului, iar virajul la stânga de pe strada I.L.Caragiale. înspre Gară, este deschis circulației: menționează că a început activitatea de instalare a scărilor rulante în pasajele subterane de la Piața Gării; precizează că stadiul lucrărilor la Podul Traian depinde de obținerea avizelor de la „regiile și utilitățile necesare".

Dl. cons. Morar - întreabă care este urgența de suplimentare a ordinii de zi, cu punctul 40d.

Dl. primar - răspunde că. din punct de vedere administrativ, punctul 40d a putut fi inclus pe ordinea de zi, doar după ce au fost obținute cele șase acorduri din partea senatelor universitare clujene (din acționariat fac parte cele șase universități clujene, care și-au dat acordul în privința aderării la noua organizație la senat), ultimul fiind transmis de către Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, abia după convocarea Consiliului local în ședință ordinară; solicită domnului consilier Radu Constantea să prezinte urgența includerii punctului 40d pe ordinea de zi.

Dl. cons. Morar - precizează că în mapa de ședință nu există comunicatul referitor la ultimul acord transmis de către senatul universitar.

Dl. primar - "observația este corectă".

Dl. cons. Constantea - confirmă faptul că Senatul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a transmis comunicatul vineri. 1.07.2016, ședința Consiliului local fiind convocată, joi, 30.06.2016, astfel, proiectul de hotărâre nu a putut intra pe ordinea de zi; menționează că urgența includerii punctului 40d pe ordinea de zi constă în faptul că S.C. F.C. Universitatea Cluj nu se va înscrie în viitoarea ediție de campionat, din Liga a doua sau a treia, iar după adoptarea proiectului de hotărâre, urmează obținerea aprobărilor de înființare a asociației din partea tribunalului, precum și obținerea certificatului de identitate sportivă din partea Ministerului Tineretului și Sportului; în cazul în care actuala structură nu se înscrie în campionatul național 2016-2017. numai în această situație Clubul sportiv ”Alb-Negru” va duce mai departe numele "Universitatea Cluj”.

DL cons. Morar - ”și atunci se va face și trasnferul de siglă și de patrimoniu”.

DL cons. Constantea - ”da, da".

DL primar - precizează că este stabilită o întâlnire cu cei șase rectori ai universităților clujene, pentru a putea fi definitivată procedura la notar.

DL cons. Constantea - menționează că suporterii Universității Cluj cunosc stadiul proiectului.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statutului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical precum și în Comisia de contestație.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri și membri supleanți în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor monument istoric.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca. în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârea nr. 201/2016.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp. aferent "Parcului Feroviarilor", situat în municipiul Cluj-Napoca. din domeniul public al Statului Român. în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca).

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Carpați nr. 14.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței și modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brașov nr. 36.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 314141 și 320267.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9; beneficiari: Bodea Vasile și Bodea Viorica.

 • 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Ardealului).

 • 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Socului).

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

 • 20. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1, modificarea art. 3 (1), precum și modificarea/completarea .Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 389/2016.

 • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei. de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Torok Francisc și alții, înregistrată sub nr. 270592/1 din 16.06.2016.

 • 23. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația pentru protecția urbanistică a Clujului, înregistrată sub nr. 270605/1 din 16.06.2016.

 • 24. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Adina. înregistrată sub nr. 59625 din 13.02.2015.

 • 25. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Septimiu, înregistrată sub nr. 158865/3 din 27.04.2015.

 • 26. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Drăgan Anca, înregistrată sub nr. 241513/43 din 25.06.2015.

 • 27. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moise Lucia-Lia și alții, înregistrată sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.

 • 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hințea Călin Emilian și Hințea Cristina Maria. înregistrată sub nr. 456572/1 din 9.12.2015.

 • 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kocsis Sandor și Kocsis Judit-Anna. înregistrată sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.

 • 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. ICPIAF S.A., înregistrată sub nr. 77587/43 din 24.02.2016.

 • 31. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rusu Cristina Maria Alis și Rusu Georgeta Adela Tatiana, înregistrată sub nr. 81717/3 din 26.02.2016.

 • 32. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Gavris Gelu, înregistrată sub nr. 6532/43 din 7.01.2016.

 • 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tarta Cornel Florin. înregistrată sub nr. 56271/43 din 10.02.2016.

 • 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Dârlea Puiu-Chivu și Balea Ionuț Daniel. înregistrată sub nr. 84180/3 din 29.02.2016.

 • 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Stana Teodor Alin. înregistrată sub nr. 83548/3 din 25.02.2016.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru instituire subzonă S_ls - Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: S.C. Amera Tower S.R.L.

 • 37. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional, la contractul de delegare a gestiunii cu nr. 53590/443/7.07.2006. privind concesionarea serviciilor de deratizare, dezinfecție și dezinsecție a Municipiului Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2006, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 și ale Hotărârii nr. 350/2015.

 • 38. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea candidaturii și a angajamentului de susținere financiară în perioada 2017-2022 în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

 • 39. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca. parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015, în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii" pentru anul 2021 în România.

 • 40. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și retragerea punctului 28. astfel cum a fost propusă de către domnul primar, și se obține unanimitate (24 de voturi).

40 a - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și a membrilor supleanți în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

40 b - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială.

40 c - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a candidaților din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

40 d - Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Club Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” al Studenților Clujeni.

40 e - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 458/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

40 f - Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 50.000 lei. reprezentând compensația financiară ce va fi achitată UAT Comuna Chinteni. în calitate de coproprietară a sistemului de distribuție gaze naturale, în vederea obținerii avizului de branșare a obiectivului de investiții: „CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE. EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROÎNTREPRINDERE) - ZONA METROPOLITANĂ CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR”, în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015.

Președintele de ședință - anunță prezentarea proiectului de modernizare a Pieței Unirii.

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Pianwerk - prezintă proiectul de modernizare a Pieței Unirii.

DL primar - precizează că proiectul va rămâne până pe data de 20 iulie 2016 în prezentare și dezbatere publică, pentru îmbunătățiri sau alte observații și completări; conchide că cetățenii trebuie să cunoască detaliile proiectului și ceea ce urmează să se întâmple în municipiul Cluj-Napoca: pietonalizarea laturii de vest a Pieței Unirii, va fi o zonă moderna, cu spațiu verde, iluminat modem, piatră de granit, terase, dar și mutarea taxiurilor pe latura opusă a pieței.

Dna. cons Horvăth - viceprimar - aduce în discuție poziționarea scenelor de dimensiuni mari, care nu ar trebui să fie montate în apropierea Bisericii ”Sf. Mihail”.

Dl. primar - confirmă cele menționate de către doamna viceprimar și adaugă ”vom veni cu șase metri în interioul pieței dar se va păstra actuala locație a scenei”.

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Pianwerk - răspunde că au fost probleme în momentul în care a fost amplasată scena între statuie și foarte aproape de biserică; alternativ, s-a făcut propunerea amplasării scenei în locul poziționării ecranului de la Tiff, motivele fiind următoarele: panta naturală a pieței, distanța față de biserică, accesul mașinilor de dimensiuni mari pe latura de est. stabilitatea oferită de carosabil.

Dna. cons Horvâth - viceprimar - întreabă dacă s-a făcut propunerea amplasării scenei pe latura de est.

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Planwerk - "și, și".

Dna. cons Horvâth - viceprimar - precizează că pe latura de est, evenimentele desfășurate în cea de-a doua parte a zilei înseamnă și multă aglomerație.

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Planwerk - răspunde că zona pietonală creată pe latura de vest va fi blocată de dimensiunea scenei, iar scenele mici, montate de Crăciun, pot fi amplasate în interiorul pieței.

Dl. primar - "este altceva".

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Planwerk - "dar tot pe latura aceea*’; conchide că este "posibil teoretic pe ambele laturi să fie amplasate”.

Dl. cons. Florian - întreabă dacă s-a luat în calcul organizarea unor locuri de scurtă durată, pentru aprovionare, dând exemplul creării unei alveole pe latura vestică. înspre strada Napoca sau înspre strada Memorandumului.

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Planwerk - ”pe latura nordică în zonă cu Consulatul, acolo este axa centrală de trafic”.

Dl. cons. Florian - nu vorbește la microfon.

Domnul Tudor Pănescu - proiectant și reprezentant Planwerk - ”pe latura vestică este prevăzută oricum zona de aprovizionare”.

Dl. cons. Csoma - ”când vor începe lucrările și cât vor dura aproximativ?”.

DI. primar - ”trei luni pentru fiecare latură, dar se pot ataca și toate concomitent”.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului local al municipiului Clui-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanti în Comisia de vânzare a spatiilor proprietate privată a statutului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale si a spatiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical precum si în Comisia de contestație.

Președintele de ședință - solicită fiecărui lider de grup de consilieri locali să desemneze membri și membri supleanți în comisii și propune o pauză de zece minute.

Ședința ordinară a fost reluată.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiilor.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune membrii și membrii supleanți în Comisia de vânzare, după cum urmează: membri titulari: domnul consilier local Radu Moisin și domnul consilier local Gabriel Horia Nasra. iar membri supleanți: domnul consilier local Radu Mihai Constantea și domnul consilier local Corina Ecaterina Croitoru; propune membrii și membrii supleanți în Comisia de contestație, după cum urmează: membri titulari: domnul consilier local Sabin Ioan Sărmaș și doamna consilier local Olâh Emese, iar membri supleanți: domnul consilier local Vasile Florin Stamatian și domnul consilier local Csoma Botond.

Cvorumul este de 25 de voturi.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului CI ui-Napoca în Comisia pentru vânzarea spatiilor comerciale sau de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

DI. cons. Tarcea - viceprimar - propune membrii și membrii supleanți în Comisia de vânzare, după cum urmează: membri titulari: domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș, domnul consilier local Rareș Petru Ferdean și doamna consilier local Olâh Emese, iar membri supleanți: domnul consilier local Molhem Mohammad-Bachar și doamna consilier local Corina Ecaterina Croitoru.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali, membri si membri supleanți în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, prin exercitarea dreptului de preemțiune al Municipiului Clui-Napoca, a imobilelor monument istoric.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune membrii și membrii supieanți în Comisia pentru negocierea prețului de cumpărare, după cum urmează: membri titulari: domnul consilier local Rareș Petru Ferdean. domnul consilier local Florin-Valentin Gliga. domnul consilier local Ovidiu Valeriu Florian. doamna consilier local Corina Ecaterina Croitoru și doamna consilier local Horvâth Anna. iar membri supieanți: domnul consilier local Sabin Ioan Sărmaș și domnul consilier local Tothfalusi Andras.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune membrii Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat, după cum urmează: doamna consilier local Horvâth Anna, președinte, domnul consilier local Giacomo Dreoni. doamna consilier local Gabriela Iuliana Moldovan, doamna consilier local Mihaela Rodica Suciu, domnul consilier local Tothfalusi Andras și domnul consilier local Râcz Levente Zsolt.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Se termină banda primei părți a primei casete înregistrate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

Dl. cons. Tarcea — viceprimar - propune reprezentanții Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză, după cum urmează: doamna consilier local Horvâth Anna, președinte și membri: doamna consilier local Gabriela Iuliana Moldovan. domnul consilier local Sabin Ioan Sărmaș. domnul consilier local Ioan Pop și domnul consilier local Dan Ioan Morar.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru spatii cu altă destinație.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune componența Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație, după cum urmează: domnul consilier local. Dan Ștefan Tarcea, președinte și membri: doamna consilier local Mihaela Rodica Suciu, domnul consilier local Florin Valentin Gliga, domnul consilier local Csoma Botond, domnul consilier local Adrian Mureșan, doamna consilier local Horvâth Anna.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea si vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune componența Comisiei tehnice mixte, după cum urmează: domnul consilier local. Dan Ștefan Tarcea. președinte și membri: domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș, domnul consilier local Radu Florin Rațiu, domnul consilier local Molhem Mohammad-Bachar, domnul consilier local Adrian Mureșan și domnul consilier local Gergely Balâzs.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 si ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spatiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999. a OUG nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvent!

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune componența Comisiei de vânzare, după cum urmează: doamna consilier local Horvâth Anna, președinte și membri: domnul consilier local Constantin loan Tomoș, domnul consilier local Radu Florin Rațiu, domnul consilier local Molhem Mohammad-Bachar, domnul consilier local Tothfalusi Andras și domnul consilier local Gergely Balâzs.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care, fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participatiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Clui-Napoca, în favoarea titularilor acestora si constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârea nr. 201/2016.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

DL cons. Tarcea - viceprimar - propune componența Comisiei de vânzare, după cum urmează: domnul consilier local Florin Valentin Gliga, președinte, și membri: domnul consilier local Ovidiu Valeriu Florian, doamna consilier Loredana Pop, domnul consilier local Tothfalusi Andras și doamna consilier local Horvâth Anna.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 11. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp, aferent ”Parc ului Feroviarilor”, situat în municipiul Clui-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Clui-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II — aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei.

DL cons. Gliga - propune mandatarea doamnei consilier Horvâth Anna, viceprimar.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Clui-Napoca, str. Carpati nr. 14.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței si modificarea limitelor de proprietate pentru imobilul teren-curte, situat în municipiul Clui-Napoca, str. Brașov nr. 36.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca, a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Veseliei nr. 30-32 provizoriu, identificat prin nr. cad. 321477.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca, a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 314141 și 320267.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str. Ghioceilor nr. 9: beneficiari: Bodea Vasile si Bodea Viorica.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca (Aleea Ardealului).

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 18. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Clui-Napoca (Aleea Socului).

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, administrării si exploatării pa jiștilor în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, cu un amendament: ”art. 13 din regulament se completează la paragraful 2, după cum urmează: încredințarea contractului de închiriere se face prin licitație publică organizată până la data de 31 martie a anului în curs”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 20. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1, modificarea art. 3 (ÎL precum si modificarea/completarea Anexelor la Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor si terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pct 168 din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr. 343/2016 astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 389/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

DI. cons. Mureșan - întreabă care este numărul necesar de zile în vederea obținerii unei autorizații de construire, specificând că ”proprietarii trebuie să obțină autorizația de construire până la 30 noiembrie anului curent și să anunțe și începerea lucrărilor, pentru ca ei să nu fie puși să plătească impozitul de cinci ori”; adaugă că proprietarii de imobile, catalogate monumente istorice, trebuie să obțină și avizul de la Compartimentul protecția monumentelor istorice, eliberarea acestui aviz durând și ”trei, patru luni de zile, dacă nu până la șase luni de zile”; precizează că nu există timpul necesar în vederea obținerii avizului de construire și întreabă ce se va întâmpla cu proprietarii care declară că vor demara lucrările, dar nu o vor face efectiv.

Dl. primar - răspunde că. de la 1 ianuarie 2016. Codul fiscal este în vigoare și că ”cei care au această obligativitate legală trebuiau să facă deja de la 1 ianuarie, să obțină autorizațiile, să intre și să-și refațadiseze, știind că anul viitor vor plăti cu 500 la sută mai mult”; precizează că, în mod normal, obținerea unei autorizații de acest fel nu durează mai mult de două luni.

DI. cons. Mureșan - întreabă de ce este prelungit termenul (cu 15 zile) până la care Poliția locală poate să trimită atenționările proprietarilor de clădiri.

Di. primar - răspunde că ”Codul fiscal este doar cu elementul de sancțiune, oamenii au știut de acest lucru”; menționează că ”noi doar facem această procedură birocratică, simplă, legală pentru a-i atenționa încă o dată în plus”; conchide astfel: ”dacă nici această sancțiune cu 500 la sută nu va avea nici un efect, înseamnă chiar că nu mai există soluții să poți aduce la standarde normale un centru al orașului”.

DI. cons. Mureșan - întreabă dacă programul prin care Primăria municipiului Cluj-Napoca participă cu 20 % din valoarea lucrării, a fost suficient promovat.

DI. primar - ”a fost exact același program care s-a aplicat și la Oradea și în alte municipii și alte orașe din România”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă cine face evaluarea nivelului de degradare a imobilului.

DI. primar - ”este exact aplicarea prevederilor legale din Codul fiscal”.

DI. cons. Mureșan - ”nu vreau să ne trezim cu o grămadă de procese”.

Dl. primar - ”această notă este modificată pentru a evita eventualele procese”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă ce se întâmplă cu proprietarul care anunță că se va ocupa de lucrări și efectiv nu demarează procesul de refațadisare.

Dl. primar - ”răspunsul este simplu: este legea”; spune că un proprietar este obligat să țină cont de limitele termenelor prevăzute în autorizația de construire, pentru a-și finaliza lucrările de refațadisare, iar dacă aceste termene sunt depășite, se va aplica sancțiunea de 500 la sută.

Dl. cons. Mureșan - ‘'plătește retroactiv sau nu plătește?”.

Dl. primar - ”nu, pentru că așa este legea”.

Dl. cons. Mureșan - ”inclusiv perioada de prelungire a autorizației?”.

Dl. primar - "acea posibilitate este la dispoziția primăriei, dacă acceptă sau nu prelungirea autorizației”; precizează că odată obținută autorizația de construire, lucrările de refațadisare trebuie duse la bun sfârșit, pentru a se evita riscul penal și pentru a nu fi pusă în pericol viața cetățenilor; adaugă că această problemă va fi discutată în stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul viitor.

Dl. cons. Mureșan - "nivelul de impozit se va aprecia pentru fiecare clădire sau se va majora general'?”.

Dl. primar - răspunde că "cei care trebuiau să-și refațadiseze și nu și-au refațadisat în limitele autorizației de construcție putem noi să le impunem o taxă suplimentară, un impozit suplimentar la acele imobile, mărind marja de aprecire, asta stă la îndemâna Consiliului local în anul anterior aplicării impozitului, în cazul în care am observa un comportament care ar urma să eludeze legea”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă daca există posibilitatea ca aceste cereri să fie tratate cu prioritate de către Compartimentul Protecția monumentelor istorice.

Dl. primar - "sigur că da”.

Dl. cons. Mureșan - invocă necesitatea obținerii avizului Compartimentului Protecția monumentelor istorice, într-un termen scurt.

Dl. primar - răspunde că există obligația legală ca în termen de 30 de zile să fie emisă autorizația. în caz contrar Compartimentului Protecția monumentelor istorice plătește impozitul de 500 la 100.

Dl. cons. Mureșan - ”sper să se rezolve”.

Dl. primar - "eu vă spun ce se poate întâmpla legal”.

Dl. cons. Mureșan - "inclusiv Direcției de Urbanism să facem o recomandare să trateze cu celaritate aceste proiecte”.

Dl. primar - confirmă că "toată lumea să primească autorizație dacă îndeplinește condițiile legale”.

Dl. cons. Tothfalusi - menționează că polițistul local nu are atestatul de expert în evaluări și că evaluarea ar trebui făcută de un expert.

Secretarul municipiului - precizează că "la acest moment fișa de evaluare este astfel întocmită încât poliția locală să poate acorda punctajul clădirii pe care urmează să o someze”.

Dl. cons. Csoma - întreabă dacă se poate introduce o amendă acelei persoane care cu rea credință anunță începerea lucrărilor și practic nu le efectuează.

Dl. primar - răspunde că "acele clădiri care aveau obligația în doi ani de zile pe autorizație să facă refațadisarea și nu au facut-o, acele clădiri cu titlul de principiu în hotărârea noastră de consiliu când vom aproba nivelul impozitelor și taxelor locale, le vom mări și noi de nu știu câte ori"; adaugă că va fi introdus un amendament la nivelul impozitelor și taxelor locale, care reprezintă amenda în sine.

Dl. cons. Morar - menționează că .Anexele unu și doi nu ar trebui să intre în competența Poliției locale: întreabă dacă în funcție de punctajul acordat se stabilește și cuantumul impozitului.

D1. primar - răspunde că. în ceea ce privește stabilirea cuantumului impozitului, va fi propus un proiect de hotărâre în acest sens.

DL cons. Morar - "haideți să ne întoarcem la Anexa 1 și 2”.

DL primar - precizează că "legea nu ne cere să facem expertiză tehnică, aceea care se face pentru consolidarea unei clădiri", este vorba de a constata terenurile neîngrijite, fațada clădirii este pe punctul de a se dărâma sau ornamentele riscă să cadă de pe clădiri.

DL cons. Morar - "dar nu este nevoie de .Anexa 1 și 2 pentru acest lucru".

DL primar - "legea o cere".

DL cons. Morar - întreabă dacă punctajul este stabilit potrivit legii.

DL primar - răspunde că potrivit legii trebuie stabilită o procedură, anexa punctajului fiind o notă de constatare.

Di. cons. Morar - "că o clădire este în neregulă, aceasta spune o notă de constatare"; solicită renunțarea la anexe.

Dl. primar - "atunci ai avea o problemă în instanță când ai avea afirmații cu caracter general cu subiectivitate totală"; precizează că aceste criterii sunt elemente de referință, existente și în alte regulamente adoptate în orașele din țară; spune că un dosar va include: nota de constatare, fotografiile aferente și procesul-verbal de constatare.

Dl. cons. Morar - "și nu anexa".

DL primar - "poftiți?”.

DL cons. Morar - "ați spus trei puncte și nici unul anexa”.

DL primar - "v-am spus că ele fac parte din lucrurile pe care le-ați citat dumneavoastră ".

DL cons. Morar - "și eu vi le-am spus pe aceste trei”.

DL primar - "ați fost la această ședință pe dezbatere și în mandatul trecut”.

DL cons. Morar - "nu înseamnă că astăzi nu putem să amendăm acest regulament”.

DL primar - solicită formularea unui amendament.

DL cons. Morar - întreabă dacă majorarea se poate face până la 500 la sută.

Dl. primar - "este adevărat".

Dl. cons. Morar - ”și cuantumul va fi în funcție de ce scor a dat reprezentantul Poliției locale?”.

DL primar - ”nu”; spune că toate persoanele care intră în categoria imobilelor neîntreținute să fie amendate cu până la 500 la sută.

DL cons. Morar - ”este o cotă unică, nu vom face diferențele și atunci mă întorc, ce nevoie avem de anexă?”.

DL primar - ”așa este regulamentul pe care dumneavoastră l-ați votat și în ședința anterioară”.

DL cons. Morar - propune renunțarea la anexe.

Secretarul municipiului - menționează că fișele de evaluare trebuie să existe; în cazul unui litigiu, proprietarul imobilului supus supraimpozitării face dovada contrară în sensul infirmării fișei de evaluare; colegii de la Poliția locală au confirmat că pot întocmi fișele de evaluare, în acest sens conținutul fișelor fiind modificat într-o ședință anterioară.

DL cons. Morar - precizează că anexele nu sunt necesare ”prea în detaliu intrăm și prea subiectivi ajungem”.

Secretarul municipiului - ”eu cred că avem nevoie de minime detalii”.

DL cons. Morar - ”sunt pozele, este un proces-verbal”.

Președintele de ședință - menționează că fișele de evaluare nu sunt greu de completat.

DL cons. Morar - întreabă dacă, până la data de 30 noiembrie curent, proprietarii trebuie să dețină autorizația emisă sau să aibă încheiate lucrările.

DL primar - ”emisă autorizația”.

DI. cons. Csoma - ”este autorizația și anunțul de începere a lucrărilor în condiții cumulative”.

DI. cons. Morar - citește din regulamentul proiectului de hotărâre.

Dl. primar - ”dacă până în 30 noiembrie ei își obțin autorizația și au ordin de începere nu pățesc nimic anul acesta”.

Dl. cons. Morar - ”este specificat aici?”.

Dl. primar - ”da, este specificat în regulament acest lucru”.

Dl. cons. Gliga - propune ca domnul consilier Dan Morar să formuleze amendamente și să se supună la vot.

Președintele de ședință - solicită formularea amendamentului.

Dl. cons. Morar - propune "eliminarea anexelor 1 și 2 din regulament, iar vizita la fața locului să se facă de către o comisie din care, evident, să facă parte și reprezentantul Poliției locale".

Se supune la vot amendamentul formulat de către domnul consilier Dan Morar și se obțin trei voturi pentru și 22 voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Președintele de ședință - solicită consilierilor locali care doresc să se înscrie la cuvânt să mai aibă doar câte o singură intervenție, și aceea la subiect.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă proprietarii sesizați după data de 15 august curent au termen până în luna noiembrie anul viitor.

Dl. primar - "anul acesta cei care vor primi notificări până în data de 15 august".

Dl. cons. Mureșan - ”dar în continuare poliția va emite”.

Dl. primar - "bineînțeles”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și trei împotrivă.

 • 21. Proiect de hotărâre privind acordarea unei "diplome de aur” si a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016. cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Torok Francisc si alții, înregistrată sub nr. 270592/1 din 16.06.2016.

Comisia III - "propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. Todor Călin - persoană semnatară a plângerii prealabile - solicită utilizarea votului nominal în vederea aprobării sau respingerii plângerii prealabile.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și șase abțineri.

 • 23. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația pentru protecția urbanistică a Clujului, înregistrată sub nr. 270605/1 din 16.06.2016.

Comisia III - "propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot proiectul și sc obțin 18 voturi pentru, unul împotrivă și cinci abțineri.

Se reiau discuțiile la punctul 22 de pe ordinea de zi.

DL cons. Morar - precizează că ”în mandatul trecut se obișnuia ca și cutumă ca cineva care dorea să susțină o plângere să-i putem da cuvântul".

Președintele de ședință - dă cuvântul domnului Iulian Cociangă (persoană semnatară a plângerii prealabile) și anunță că un proiect de hotărâre votat nu poate fi reluat și resupus votului.

DL Iulian Cociangă - persoană semnatară a plângerii prealabile - propune o vizită la fața locului, pentru a se observa regimul de înălțime admis, care încalcă specificul zonei între Lacuri.

Se termină prima casetă înregistrată.

DL cons. Csoma - precizează că în momentul în care s-a supus adoptării proiectului de hotărâre, dânsul alături de alți colegi din Consiliul local (mandatul 2012-2016), au mers la fața locului pentru a se interesa de regimul de înălțime și vecinătatea construcției imobilului; spune că la acel moment nu a votat adoptarea acelui P.U.Z. și în acest moment nu a fost de acord, abținându-se de la respingerea plângerii prealabile.

Președintele de ședință - anunță că "dacă facem excepții la fiecare plângere prealabilă ajungem ca să nu mai aibă valabilitate nimic din ceea ce se votează în acest consiliu”.

DL cons. Csoma - precizează că este vorba despre un P.U.Z. care a fost votat în urmă cu câteva ședințe de consiliu local.

Președintele de ședință - anunță că votul s-a încheiat.

DL Iulian Cociangă - persoană semnatară a plângerii prealabile - propune o vizită la fața locului.

Dl. cons. Pop - precizează că a fost o eroare de administrare a ședinței, domnul Iulian Cociangă nefiind observat în momentul în care a solicitat luarea la cuvânt și solicită o revenire la discuții.

Președintele de ședință - aduce în discuție solicitarea făcută de domnul Iulian Cociangă și solicită domnului consilier Ioan Pop să facă o propunere.

DL cons. Pop - propune ca domnului să i se acorde dreptul la cuvânt.

Președintele de ședință - confirmă că domnul Iulian Cociangă a avut dreptul în luarea cuvântului în fața plenului și mai departe, dă cuvântul domnului Torok Francisc (persoană semnatară a plângerii prelabile).

Dl. Torok Francisc - persoană semnatară a plângerii prealabile - aduce în discuție problema regimului de înălțime admis în zona Intre Lacuri.

Președintele de ședință - empatizează cu domnul Torok Francisc și precizează că. consilierii locali au votat în cunoștință de cauză.

Dl. primar - confirmă faptul că. în urmă cu câteva ședințe de Consiliu local, a propus amânarea proiectului în cauză, dar și invitarea consilierilor interesați la fața locului, "am încercat tot ce mi-a stat în putință, am încercat tot ce a fost posibil să fac astfel încât să fie cea mai transparentă și mai deschisă dezbatere".

 • 24. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oltean Ioan Cristian si Oltean Sanda Adina, înregistrată sub nr. 59625 din 13.02.2015.

Comisia III - "propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii".

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 25.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Septimiu, înregistrată sub nr. 158865/3 din 27.04.2015.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii'’.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 26.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Drăgan Anca, înregistrată sub nr. 241513/43 din 25.06.2015.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

DI. cons. Tarcea - viceprimar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier Dan Tarcea nu participă la vot).

 • 27. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moise Lucia-Lia si alții, înregistrată sub nr. 456144/43 din 8.12.2015.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. Șteopan Florin Alexandru - avocat - susține cele două plângeri formulate de către petenți; exprimă nemulțumirea cu privire la destinația primită de terenul petenților. atât prin P.U.G.. cât și prin P.U.Z. aprobat înainte de intrarea în vigoare a noului P.U.G.; arată că, prin P.U.Z., zona a fost considerată zonă de protecție a Băilor Someșeni, fiind o zonă mlăștinoasă; ca urmare a încetării efectelor P.U.Z.-ului, pe noul P.U.G., zona este considerată teren arabil; spune că “deși terenul nostru este situat în municipiul Cluj-Napoca, este tratat ca și cum ar fi în mijlocul Bărăganului, zonă agricolă"; precizează că. conform Informării -punctul 27 de pe ordinea de zi -. printr-un P.U.Z. destinația terenului poate fi schimbată. "însă conform art. 4 din Regulamentul local de urbanism, este permisă o asemenea schimbare doar pentru terenurile care fac parte din zonele delimitate în vederea operațiunilor de urbanizare, ori această zonă nu este"; conchide că valoarea economică a terenului este diminuată prin noul P.U.G.

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - precizează că în P.U.G.-ul actual, anumite UTR-uri poartă mențiunea "nu poate fi modificat prin P.U.Z.'’, iar la terenurile agricole, această mențiune nu este prevăzută și, "conform prevederilor din Legea 350", terenul poate fi modificat prin P.U.Z.; însă aduce în discuție o altă problemă și anume: pentru întocmirea unui P.U.Z. este nevoie de obținerea unui aviz de oportunitate, care se analizează în Comisia de urbanism.

Dl. Șteopan Florin Alexandru - avocat - ”cum interpretați art. 4 din Regulamentul de urbanism?”.

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - răspunde ”conform Legii 350”, în cazul în care se dorește schimbarea unei destinații, modificarea se poate face prin P.U.Z.; de asemenea, proiectantul P.U.G.-ului are dreptul să stabilească ”acest UTR nu se schimbă prin P.U.Z.”; mai precizează că respectiva zonă este ”zonă de restricție aeronautică severă”.

Dl. Șteopan Florin Alexandru - avocat - ”este o contradicție între art. 4 și lege, din Regulamentul local de urbanism".

Președintele de ședință - propune domnului avocat Șteopan Florin Alexandru să întocmească documentația necesară studiului de oportunitate.

Dl. Șteopan Florin Alexandru - avocat - răspunde ”dacă am fi fost încadrați în zona respectivă de depozitare logistică, nu am mai fi avut nevoie nici de P.U.Z.”.

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - ’ oricum aveați nevoie de P.U.Z.”. Dl. Șteopan Florin Alexandru - avocat - ”din această perspectivă”.

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - ”oricum aveați nevoie de P.U.Z., trebuia să structurați zona, trebuia să aveți niște indicatori, trebuia să aveți circulație”.

DI. Șteopan Florin Alexandru - avocat - ”dar nu din perspectiva asta”.

Dl. cons. Rațiu - menționează că parcela în discuție, se află în apropierea cartierului Someșcni, nu are un acces, ”un drum cât de cât adecvat pentru ceea ce doriți dumneavoastră să faceți pe acea parcelă, iar străduțele din cartierul Someșeni sunt de patru, cinci metri”, tot printr-un P.U.Z. ar trebui reglementate aceste lucruri.

Dl. Șteopan Florin Alexandru - avocat - spune că accesul a fost realizat prin acordul vecinilor, fără ca străduțele din cartierul Someșeni să fie afectate.

DL cons. Rațiu - răspunde că există oportunitatea unor asemenea construcții. în zona Băilor Someșeni.

DL Șteopan Florin Alexandru - avocat - ”să vedem ce va mai fi în viitor".

Președintele de ședință - ”este o zonă în care puteți face oportunitate".

DL Șteopan Florin Alexandru - avocat - precizează că pentru moment își menține plângerea.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

 • 28. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hintea Călin Emilian si Hintea Cristina Maria, înregistrată sub nr. 456572/1 din 9.12.2015.

Informarea a fost retrasă de pe ordinea de zi.

 • 29. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kocsis Sandor si Kocsis Judit-Anna, înregistrată sub nr. 23770/3 din 20.01.2016.

Comisia III - “propune admiterea plângerii prealabile, respectiv modificarea a trei parcele situate pe strada Ștefan Luchian din UTR Uli/c în UTR Liu, admiterea urmează să producă efecte juridice odată cu actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 30. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. ICPIAF 524., înregistrată sub nr. 77587/43 din 24.02.2016.

Comisia III - "propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Dl. Gaziuc Todor - avocat și reprezentantul societății ICPIAF - precizează că starea de fapt a construcției nu a fost analizată; spune că imobilul are nouă etaje, ultimul etaj fiind retras; se solicită autorizație de construire pentru etajul nouă: menționează că în certificatul de urbanism sunt trecuți niște indicatori care sunt mai mici decât indicatorii de față ai construcției; solicită eliberarea unui certificat de urbanism pentru etajul nouă al construcției, imobil construit în anul 1978.

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - răspunde că "parcela ICPIAF este situată în UTR RIM care înseamnă restructurarea zonelor cu caracter industrial, o zonă mixtă și în Regulament se spune: prin P.U.G., teritoriile industriale existente își păstrează destinația actuală; până la încheierea contractului de restructurare, intervențiile în aceste zone se vor conforma Regulamentului local de urbanism, aferent UTR Ei"; consideră că "eventuala amplificare a construcțiilor existente poate fi făcută doar dacă sunt respectate reglementările din P.U.G.”; conchide că indicatorii din P.U.G.-ul actual sunt mai favorabili decât cei anteriori.

Dl. Gaziuc Todor - avocat și reprezentantul societății ICPIAF - subliniază faptul că "construcția este P-r9 etaj retras nu P+8".

Dna. Ligia Subțirică - arhitect - "în cererea dânșilor este P-8 și etaj retras", este o eroare materială.

Dl. cons. Rațiu - ’*propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii, având în vedere că deja indicii urbanistici sunt consumați".

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 31. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rusu Cristina Mar ia Alis si Rusu Georgeta Adela Tatiana, înregistrată sub nr. 81717/3 din 26.02.2016.

Comisia III - "propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii". Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 32. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Gavris Gelu. înregistrată sub nr. 6532/43 din 7.01.2016.

Comisia III - "propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii".

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tarta Cornel Florin, înregistrată sub nr. 56271/43 din 10.02.2016.

Comisia III - ”propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii".

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier Radu Moisin nu participă la vot).

 • 34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pârlea Puiu-Chivu si Balea Ionut Daniel, înregistrată sub nr. 84180/3 din 29.02.2016.

Comisia III - ”propune admiterea plângerii prealabile în sensul modificării în UTR Liu a parcelelor situate pe latura vestică a străzii Măceșului, poziționate între cele două zone încadrate de asemenea în zonă de Liu; aceasta va produce efecte juridice odată cu actualizarea P.U.G.”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Stana Teodor Alin, înregistrată sub nr. 83548/3 din 25.02.2016.

Comisia III - ‘‘propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru instituire sub zonă S_Is - Calea Baciului nr. 2-4; beneficiară: S.C. Amera Tower S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dna. cons. Horvăth - viceprimar - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (doamna consilier Horvăth Anna nu participă la vot).

 • 37. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional, la contractul de delegare a gestiunii cu nr. 53590/443/7.07.2006, privind concesionarea serviciilor de deratizare, de~in fecție si dezinsectie a Municipiului Clui-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2006, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 82/2015 si ale Hotărârii nr. 350/2015.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - dna. cons. Pop anunță că ”nu am reușit să finalizăm dezbaterea acestui proiect”.

Dl. cons. Gliga - anunță că există un aviz din partea unei comisii de specialitate și proiectul de hotărâre poate fi supus la vot.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă prețul acceptat pentru suplimentare, a fost stabilit de către beneficiar sau de către o comisie din cadrul primăriei, ”pentru că nu este inclus în anexa inițială de prețuri”; menționează ”o suplimentare cu 11.490.00 mp”, adică ca și suprafață ”plecăm de la 9.156.000 și prin acest proiect suplimentăm până la 20 de milioane de metri pătrați”.

Dl. primar - ”legea ne obligă să facem acest lucru”.

DI. cons. Morar - confirmă ”legea ne obligă să facem acest lucru”; întreabă de unde provine această suplimentare.

DL Piesa Viorel - director executiv Direcția Ecologie urbană și spații verzi -răspunde că a existat o negociere cu societatea Coral Impex S.R.L.. care a câștigat licitația în anul 2008, "prețul de 0.07, 2006 pardon, prețul de 0.0079 este în urma unei indexări care a avut loc în 2010, iar suprafața calculată a fost de comun acord’’; menționează că mașinile utilizate sunt de ultimă generație, iar suprafața rezultată în urma calculelor este de ”11.290.000”.

Președintele de ședință - ”în principiu firma a zis mai puțin decât primăria”.

Dl. Piesa Viorel - director executiv Direcția Ecologie urbană și spații verzi -”da”.

Dl. cons. Gliga - precizează că "limitarea a fost făcută la nivelul posibilităților tehnice de acoperire a acestui serviciu”.

Dl. Pleșa Viorel - director executiv Direcția Ecologie urbană și spații verzi -confirmă și adaugă că deplasările vor fi realizate pe străzile existente, "nu se iau în calcul alte suprafețe decât cele rezultate în urma măsurătorilor cu GPS-uT.

DL cons. Morar - întreabă dacă suprafața s-a negociat.

DL cons. Gliga - răspunde că suprafața nu s-a negociat, doar prețul a fost subiect de negociere, suprafața ”doar s-a ponderat față de suprafața inițială estimată” de către Direcția Ecologie urbană și spații verzi.

DL cons. Morar - întreabă cum au fost stabilite aceste suprafețe.

Dl. Pleșa Viorel - director executiv Direcția Ecologie urbană și spații verzi -răspunde că ”suprafața domeniului public este de circa trei patru ori mai mare decât cea de 11.490.000”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru, trei împotrivă și două abțineri.

 • 38. Proiect de hotărâre privind recon firmarea candidaturii si a angajamentului de susținere financiară în perioada 2017-2022 în vederea participării Municipiului Clui-Napoca la acțiunea Uniunii Europene ”Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil. '

Comisia VI - aviz favorabil.

DL cons. Stamatian - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vor proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier Vasile Florin Stamatian nu participă la vot).

 • 39. Proiect de hotărâre privind reconfirmarea Strategiei culturale a Municipiului Cluj-Napoca., parte componentă a Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 2014-2020, aprobată prin Hotărârea nr. 315/2015. în vederea participării Municipiului Cluj-Napoca la acțiunea Uniunii Europene "Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Dl. cons. Stamatian - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier Vasile Florin Stamatian nu participă la vot).

Dl. primar - mulțumește pentru acordarea votului în unanimitate pentru ultimele două proiecte, de asemenea mulțumește și membrilor Asociației "Cluj Capitală Culturală Europeană”.

Președintele de ședință - mulțumește pentru munca colegilor implicați în acest proiect Cluj-Napoca ”Capitală Europeană a Culturii”.

40 a - Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum si a membrilor supleanti în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisilor.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune reprezentanții Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Consiliul de Administrație la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. după cum urmează: membri: domnul consilier local Radu Moisin, domnul consilier local Adrian Mureșan și membri supleanți: domnul consilier local Rareș Petru Ferdean și domnul consilier local Csoma Botond.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier Radu Constantea nu participă la vot).

40 b - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care în ființează si administrează unităti de asistentă socială.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisilor.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - propune componența Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române, după cum urmează: doamna consilier local Horvâth Anna, domnul consilier local Gergely Balâzs, doamna consilier local Gabriela Iuliana Moldovan, domnul consilier local Ioan Pop, domnul consilier local Gabriel Horia Nasra.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

40 c - Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare si selecție a candidatilor din consiliile de administrație ale întreprinderilor publice aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Clui-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisilor.

DL cons. Tarcea - viceprimar - propune componența Comisiei de evaluare și selecție a candidaților, după cum urmează: membri titulari: domnul consilier local Florin Valentin Gliga, domnul consilier local Ovidiu Valeriu Florian, domnul consilier local Dreoni Giacomo, doamna consilier local Olăh Emese și domnul consilier local Dan Ioan Morar, iar membri supleanți: domnul consilier local Dan Ștefan Tarcea. domnul consilier local Csoma Botond și domnul consilier local Gabriel Horia Nasra.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

40 d - Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Club Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” al Studenților Clujeni

Dl. primar - solicită domnului consilier Radu Constantea să precizeze detaliile . referitoare la proiect.

DI. cons. Constantea - precizează că acest proiect reprezintă o variantă alternativă în situația în care actuala societate declară falimentul clubului de fotbal, dar și în cazul în care clubul de fotbal nu poate fi înscris în campionat. în sezonul 2016-2017; "este vorba despre o construcție de comunitate", membrii fondatori ai acestui club sunt Primăria Cluj-Napoca și cele șase universități clujene; menționează că este un model preluat de la cluburile sportive de drept privat, din Germania; descrie statutul asociației care stă la baza înființării Clubului Sportiv de Fotbal ”Alb-Negru” și propune ca membru de onoare pe domnul Remus Câmpeanu "una dintre figurile emblematice a tot ceea ce înseamnă istoria Universității Cluj”; spune că va exista și o categorie de membri susținători, care pot participa activ la ‘‘viața clubului”, dar și să facă parte, prin reprezentanți, din consiliul director.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VII - aviz favorabil.

Președintele de ședință - solicită propunerea membrilor comisiei. Dl. cons. Tarcea - propune mandatarea domnului consilier Radu Constantea. Se supune la vot propunerea domnului consilier Dan Tarcea și se obține unanimitate. Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată, și se obține unanimitate.

40 e - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 458/2010 (aprobarea solicitării de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si în administrarea Consiliului local al municipiului Clui-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

40 f - Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli si plata sumei de 50.000 lei, reprezentând compensația financiară ce va fi achitată UAT Comuna Chinteni, în calitate de coproprietară a sistemului de distribuție gaze naturale, în vederea obținerii avizului de bransare a obiectivului de investiții: "CENTRUL T.E.A.M. (TEHNOLOGIE, EVOLUȚIE, ANTREPRENORIAT, MICROÎNTREPRINDERE) - ZONA METROPOLITANĂ CLUJ - DE SPRIJINIRE A AFACERILOR", în conformitate cu Hotărârea Consiliului local al comunei Chinteni nr. 137/25.11.2015.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate.

Diverse.

Președintele de ședință - dă cuvântul reprezentantului S.C. TI TRUST INVEST S.A.

Dna. Moldovan Olivia - reprezentant S.C. TI TRUST INVEST S.A. - anunță că S.C. TI TRUST INVEST S.A. este proprietara imobilului de pe strada Horea nr. 4, ap. 1 din Cluj-Napoca. ”fostul cinema Favorit" și solicită (pe baza unei cereri depuse la registratură în data de 18.03.2016) exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune al primăriei asupra imobilului; precizează că, într-un referat al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, este menționat că ”s-a propus exercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului”; solicită un răspuns concret la cererea depusă, fiindcă în lipsa unui răspuns cert, finalizarea procesului de vânzare a imobilului către un potențial cumpărător este împiedicată; conchide că în data de 24.06.2016 a fost depusă o nouă cerere la registratura primăriei, având ca scop includerea solicitării în dezbatere publică. în următoare ședință de consiliu local.

Președintele de ședință - solicită un punct de vedere din partea Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Dna. Iulia Ardeuș - Director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - răspunde că în ședința ordinară de azi, 6.07.2016, a fost aprobată constituirea unei comisii de negociere, mandatată cu negocierile între părți; menționează că mandatul fostei comisii de negociere a expirat pe data de 24.06.2016, ultimele negocieri, cu privire la speța actuală, nefiind concrete ”raportat la unele aspecte de natură fiscală și la anumite documente pe care societatea dumneavoastră într-adevăr le-a depus ulterior acelei întâlniri”; precizează că membrii comisiei nou înființate își vor prelua atribuțiile și vor relua negocierile și cu societatea în cauză; spune că "consiliul local, prin hotărâre, și-a manifestat intenția de exercitare a dreptului de preemțiune, a aprobat această exercitare a dreptului de preemțiune, iar. conform legii, s-a trecut la negocieri”.

Dna. Moldovan Olivia - reprezentant S.C. TI TRUST INVEST S.A. - " negocieri, care, societatea noastră consideră că au fost încheiate”.

Dna. Iulia Ardeuș - Director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - precizează că adresa transmisă azi de către S.C. TI TRUST INVEST S.A. va fi înaintată comisiei de negocieri, iar, după emiterea unei rezoluții, propunerea va fi înaintată consiliului local.

Dna. Moldovan Olivia - reprezentant S.C. TI TRUST INVEST S.A. - solicită termenul în care va primi un răspuns concret, invocând o perioadă de peste trei luni în care acest răspuns a întârziat să apară.

Dna. Iulia Ardeuș - Director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății — răspunde că. în această perioadă de trei luni, societății TI TRUST INVEST S.A., i-au fost solicitate documente în completare și astfel au fost purtate negocierile.

Dna. Moidovan Olivia - reprezentant S.C. TI TRUST INVEST S.A. -"documentele au fost puse la dispoziția dumneavoastră după prima negociere".

Dna. Iulia Ardeuș - Director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - "se pot consulta procesele-verbale".

Președintele de ședință - anunță că propunerea comisiei de negociere vizavi de acest caz va fi înaintată Consiliului local, în următorul plen convocat.

Nemaifîind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi. președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșea


Prof. univ. dr. Florin Vasile Stamatian

Notă: ședința a fost înregistrată pe două casete audio, care pot fi ascultate/consultate la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, casetele fiind mai apoi arhivate în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată. Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.