Hotărârea nr. 99/2016

Hotărârea 99/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială, Aleea Uranus nr. 7C; beneficiari: Meslec Maria Nicoleta şi Todea Aurelian Eugen.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire casă unifamilială P+M, Colonia Făget nr. 6A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire casă unifamilială P+M, Colonia Făget nr. 6A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 44545 din 22.02.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+M, Colonia Făget nr. 6A, beneficiară: Chiș Mihaela Cristina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 197989/1131 din 24.11.2011 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială P+M, Colonia Făget nr. 6A, beneficiară: Chiș Mihaela Cristina, pentru construirea unei case unifamiliale, cu regim de înălțime P+M și garaj, pe teren proprietate particulară cu suprafața de 1362 mp.

Amplasarea construcțiilor va fi făcută respectând alinierea la min. 5,0 m față de str. Făgetului (regularizată conform Hotărârii nr. 83/2005), la min. 3,0 m față de limitele laterale și min. 5,0 m posterior. Accesul auto și pietonal va fi făcut direct din str. Făgetului. Gararea auto va fi asigurată pe teren proprietate, în garaj amplasat în partea dinspre stradă a parcelei. Indicii urbanistici vor fi înscriși în prevederile PUZ Făget, UTR 12, respectiv POT max. = 20%.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a terenului necesar pentru regularizarea str. Făgetului.

Se aprobă Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 197989/1131 din 24.11.2011.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 99 din 29 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)