Hotărârea nr. 96/2016

Hotărârea 96/2016 - Aprobarea Listei finale pentru anul 2016, rezultată în urma soluţionării contestaţiilor, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada ATELIERULUI în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ATELIERULUI în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.55284//441/14.02/2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ATELIERULUI în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ATELIERULUI în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,


. Jr. Csoma Botond /

\ /)

Nr. 96 din 21 februarie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 96/2013


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada ATELIERULUI în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Capacități:

STRADA

Lungime strada ATELIERULUI:

L = 156.72 ml

Suprafață carosabilă:

S = 948.5 mp

Suprafață trotuar

S = 572 mp

  • •  Categoria de importanță: normală C

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)                           -461.482 mii RON

din care, construcții-montaj:

-449.913 mii RON

  • •  Durata de realizare: 2 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Atelierului, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 30.01.2013 1EURO= 4.3848 lei

Nr.

Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR

DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren.

0.000

0.000

0.000'

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

5.000

1.140

1.200

6.200

1.414

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultantă

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica ■ din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriainte de șantier 0.16%C+M

0.720

0.164

0.173'

0.893

0.204

TOTAL CAPITOL 3

5.720

1.304

1.373

7.093

1.618

Capitolul 4- Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

449.913

102.607

107.979

557.892

127.233

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje . echipamente tehnologice si funcționale cu montai

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje tara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

o.uuo

(J.UOO

0.000

TOTAL CAPITOL 4

449.913

102.607

107.979

557.892

127.233

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Orqanizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizarii șantierului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote legale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat in C-tii. 0.8%C+M

3.599

0.821

0.000

3.599

0.821

5.2.2 Casa constructorului 0.5%C+M

2.250

0.513

0.000

2.250

0.513

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

5.849

1.334

0.000

5.849

1.334

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Preqătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnoloaice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

461.482

105.246

109.352

570.834

130.185

DIN CARE C+M

449.913

102.607

107.979

557.892

127.233

NOTA:

Deviz general intocmit in preturi oferta

întocmit:

Ing. Radu-Florin Cristea