Hotărârea nr. 95/2016

Hotărârea 95/2016 - Aprobarea Listei finale de priorităţi pentru anul 2016, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada ANDREI MUREȘANU în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ANDREI MUREȘANU în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.55285/441/14.02/2013 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ANDREI MUREȘANU în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada ANDREI MUREȘANU în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.


Contrasemnează:


/Secretarul municipiului,

'    Jr. Aurc^Țarmure

xAf U L        /    "

Nr. 95 din 21 februarie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 95/2013


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada ANDREI MUREȘANU

în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Lungime strada Andrei Muresanu :        L = 409.26 ml

Lungime Aleea 1 :                      L = 153.49 ml


Lungime strada Andrei Muresanu 1 :       L = 46.62 ml

Suprafață carosabilă:         S = 5633 mp

Suprafață carosabilă parcare: S = 157.93 mp

Suprafață trotuar             S = 2748 mp

• Categoria de importanță: normală C • Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

-2 186.008 mii RON

-2 149.624 mii RON


din care, construcții-montaj:

• Durata de realizare: 3 luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului se face din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Deviz general privind cheltuielile necesare

Privind obiectivul Modernizare Strada Andrei Muresanu, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Curs BCE din 30.01.2013 1EURO= 4.3848 lei

Nr. Crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajăn pentru protecția mediului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Construirea de rețele exterioare pentru conectarea la utilități (energie electrică, telecomunicații)

0.000

0 000

0 000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3 1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Taxe pentru obținerea de avize.acorduri si autorizații

5.000

1 140

1.200

6.200

1.414

3.3

Proiectare si inginerie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.4

Organizarea procedurilor de achizi’ie a lucrărilor

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultantă

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica - din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.7

Asistenta tehnica - diriginte de șantier 0.16%C+M

3.439

0.784

0 825

4.265

0.973

TOTAL CAPITOL 3

8.439

1.925

2.025

10.465

2.387

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2,149.624

490.244

515.910

2,665.534

607.903

4.2

Montare utilaj tehnologic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje . echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

2,149.624

490.244

515.910

2,665.534

607.903

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1. Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0 000

0.000

0.000

5.2

Comision, taxe, cote leaale, costul creditului

5.2.1 Controlul calității prin Inspecția de Stat în C-tu. 0.8%C+M

17.197

3.922

0.000

17.197

3.922

5.2.2 Casa constructorului 0.5%C+M

10.748

2.451

0.000

10.748

2 451

5.2.3. Costul creditului

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

27.945

6.373

0.000

27.945

6.373

Capitolul 6 • Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0 000

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

2,186.008

498.542

517.935

2,703.944

616.663

DIN CARE C+M

2,149.624

490.244

515.910

2,665.534

607.903

NOTA:

Deviz general intocmit in preturi oferta

întocmit: