Hotărârea nr. 94/2016

Hotărârea 94/2016 - Trecerea din domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al acestuia, şi darea în administrare Curţii de Apel Cluj, pentru Tribunalul Specializat Cluj, a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 238/2011

(trecerea din administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a străzilor Oașului, Făgetului, Borhanciului și Drum Sf. Ioan din municipiul Cluj-Napoca pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 238/2011-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.45987/10.02.2012 al Direcției tehnice prin care se propune revocarea parțială a Hotărârii nr. 238/2011

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art.869 - Cod civil,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă revocarea parțială a Hotărârii nr. 238/2011, cu privire la obiectivele de investiții, Modernizare strada Oașului și strada Borhanciului.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția urbanism, Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 94 din 13 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)