Hotărârea nr. 93/2016

Hotărârea 93/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului, identificate prin nr. cad. 317725, 317749 şi 317733.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAFOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284428, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284428, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa viceprimaruiui cu atribuții delegate de primar;

Analizând Referatul nr. 44676/45/09.02.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 284428, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, identificat prin nr. cadastral 284428, în suprafață de 19192 mp., înscris în CF nr. 284428 Cluj-Napoca, „teren”, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. astfel:

- parcela cu nr. cadastral nou, în suprafață de 10640 mp. - „teren”, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local a! municipiului Cluj-Napoca;

- parcela cu nr. cadastral nou. în suprafață de 8552 mp. - „teren'’, care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezlipire întocmită de inginer cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 93 din 13 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

ANEXA LA HQTATRAREA NR. 93/2012

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

PENTRU DEZLIPIRE TEREN

AMPLASAMENT:

ZONA LOMB

MUN. CLUJ - NAPOCA JUD. CLUJ

C.F. NR. 284428

NR. CADASTRAL 284428

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ - NAPOCA

JUD. CLUJ

EXECUTANT:

P.F.A. Buzea Eugen-Cosmin

Certificat de autorizare: Seria CJ, Nr. 187, Categoria B,C.

Telefon: 0741/152064CLUJ - NAPOCA FEBRUARIE 2012

PCC. 2/17/2012


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CAD.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

284426 Cluj- Napoca

284426

2.392.827

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU Cluj- Napoca

2.371.157

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

® «au-

NOU

Cluj- Napoca

14070

Teren

NOU

Cluj- Napoca

7600

Teren

întocmit:

ing. Buzea Eugen— Cosmin

CERTIFICAT

//^ DE AUTORIZARE ^\\

|fe seria CJ nr. 187 5

•: £         B/C       Z !

BUZEA £7/

N^EUGElgOSIVIIN^/

privateMunicipiul Cluj-Napoc

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

NUMĂR

SUPR

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. E

CAD.

MP

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

284428 Cluj- Napoca

284428

19192

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCAÎn administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

NOU

Cluj- Napoca

10640

Teren

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA în administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAPOCA

NOU Cluj- Napoca

8552

Teren

întocmit:

ing. Buzea Eugen— Cosmin


ANCPt


1 Nr. cerere

137670

Ziua

30

Luna

11

Anul

2011


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

  • A. Partea I. (Foaie de avere)

    TEREN intravilan

    Adresa: Cluj-Napoca


CARTE FUNCIARA NR. 284428 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

fââ

’                        . ,             -            ' , '         y - - •

---T ;

Al

284428

Din acte:

19192;

Măsurată:

19192


  • B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 284428

__________ ______________________ Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

137670/30.11.2011

Act act administrativ, 129797, 11.11.2011, emis de BCPI CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 430.29-11-2011 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN CLUJ NAPOCA;

1

Se infiinteaza cartea funciara 284428 a imobilului cu numărul cadastral 284428/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 278391 inscris in cartea funciara 278391;

Al         |

Act act administrativ, 51, 22.02.2011, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 31266.21-03-2011 emis de OCPI CLUJ;

2

Se infiinteaza cartea funciara 278391 a imobilului cu numărul cadastral 278391/ Cluj-Napoca, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 275125 inscris in cartea funciara 275125;

Al

poziție transcrisa din CF 278391/Cluj-Napoca, inscrisa prin încheierea nr. 39590 din 07/04/2011;

Act act administrativ, 457, 30.11.2010, emis de CONS LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA, act administrativ nr. 136268.08-12-2010 emis de OCPI CLUJ;

3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1

MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA în administrarea

poziție transcrisa din CF 278391/Cluj-Napoca, inscrisa prin incheierea nr. 39590 din 07/04/2011;

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

  • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

Anexa Nitvî. ta Partea X


CARTE FUNCIARA NR. 284428

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-NapocaSuprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.'v<£

"3 5*7.4Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan,2

3

18,0

5

6

46,0

8

9

7,0

11

12

10,0

14

15

38,0

17

18

100,0

20

21

22,0

23

24

19,0

26

27

18,0

29

30

21,0


3

4

34,0

6

7

8,0

9

10

7,0

12

13

97,0

15

16

60,0

18

19

33,0

21

22

21,0

24

25

18,0

27

28

21,0

30

31

21,0


Lungime Segmente


1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan.

.. ■ •

3

i||ssî|i

IfHBaSis

3

linâepk.

a||iw

2 21,

3.

3.

18,0

3

4      3

5                18,(

1

35

36

18,0

3

7      3

3               18,

3E

35

18,0

4

3      4

1               15,6

41

42

15,0

41

3       4'

18,C

44

45

13,0

46

13,C

47

48

13,0

45

5C

13,0

50

51

13,0

52

52

13,0

53

54

11,0

55

56

11,0

56

57

10,0

58

59

13,0

59

60

13,0

61

62

13,0

62

63

13,0

64

65

13,0

65

66

13,0

67

68

13,0

68

69

13,0

70

71

13,0

71

72

20,0

73

74

20,0

74

75

20,0

76

77

20,0

77

78

20,0

79

80

20,0

80

81

20,0

82

83

20,0

83

84

20,0

85

86

9,0

86

87

22,0

88

89

22,0

89

90

24,0

91

92

18,0

92

93

19,0

94

95

24,0

95

96

31,0

97

98

46,0

98

99

50,0

100

101

27,0

101

102

18,0

103

104

24,0

104

105

13,0

106

107

7,0

107

108

6,0

109

110

7,0

110

111

8,0

112

113

25,0

1 ni.

114

11,0


j.l 8 i      *5 î

3

3        3<

1 18,0

36

5        3'

7              18,0

35

1       46

15,0

42

42

15,0

45

46

13,0

48

4S

13,0

51

52

13,0

54

55

8,0

57

58

13,0

60

61

13,0

63

64

13,0

66

67

13,0

69

70

13,0

72

73

20,0

75

76

39,0

78

79

20,0

81

82

20,0

84

85

18,0

87

88

22,0

90

91

19,0

93

94

23,0

96

97

9,0

99

100

9,0

102

103

23,0

105

106

9,0

108

109

5,0

111

112

22,0

114

1

10,0


** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la metru. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 metru.

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.,„ ...

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 900 RON, chițanta nr. 1008807/30-11-2011, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222,


Referent,

__ / vi.

(parafa și serm-atur>)^_


Data soluționării,

05/12/2011

*2ate,ilWriî'

05. /lOJn

^Suprafața este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referjata_Sțe£eQ 70 șj_nu este opozabilă terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, repȘblicata/cu modificările si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.

3S.) cr Z. / a

privateProprietăți private

1

J

f

I