Hotărârea nr. 91/2016

Hotărârea 91/2016 - Însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n. -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 91687/45/03.03.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.' E Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., identificat prin nr. topo. 23236/1/1, în suprafață de 34.807 mp., ”alei și spații verzi”, înscris în CF nr. 268838 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 29977), în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23236/1/1/1, în suprafață de 34.462 mp., ”alei și spații verzi”, care va fi reînscrisă în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23236/1/1/2, în suprafață de 345 mp., "teren”, care va fi reînscrisă în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 2. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1, în suprafață de 11.625 mp., ”alei parcări și spații verzi”, înscris în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj, astfel:

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23247/1/1/1/1, în suprafață de 9970 mp., ”alei parcări și spații verzi”, care va fi reînscrisă în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - parcela identificată prin nr. topo. 23247/1/1/1/2, în suprafață de 1655 mp., ”teren”, care va fi reînscrisă în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 3. (1) Se aprobă alipirea imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., identificate după cum urmează:

 • - imobilul „teren”, identificat prin nr. topo. 23236/1/1/2, în suprafață de 345 mp., înscris în C.F. nr. 268838 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul „teren”, identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/2, în suprafață de 1655 mp., înscris în C.F. nr. 319293 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

(2) Prin alipirea celor două imobile se va forma un singur corp cadastral „teren intravilan”, în suprafață de 2000 mp., cu nr. topo. 23236/1/1/2, 23247/1/1/1/2, înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor identificate la art. 1, 2 și 3, astfel:

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 23236/1/1/1, în suprafață de 34.462 mp., ”alei și spații verzi”, va fi reînscris în CF nr. 268838 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul identificat prin nr. topo. 23247/1/1/1/1, în suprafață de 9970 mp., ”alei parcări și spații verzi”, va fi reînscris în CF nr. 319293 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, în administrarea operativă a G.I.G.C.L. jud. Cluj;

 • - imobilul „teren intravilan”, în suprafață de 2000 mp., cu nr. topo. 23236/1/1/2, 23247/1/1/1/2, va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Se însușește documentația topo-cadastrală de dezlipire, alipire și înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n., întocmită de ing. cadastru Buzea Eugen-Cosmin, ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Hotărârea nr. 80/2014 își încetează valabilitatea cu data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 91 din 11 martie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXA LA H.C.L. NR. 91/2016

DOCUMENTAȚIE TEHNICA

PENTRU ÎNSCRIEREA TERENULUI IN CARTEA FUNCIARA

AMPLASAMENT:

STR. PRIMĂVERII, F.N. MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

C.F. NR. 268838, NR. TOPO. 23236/1/1

C.F. NR. 319293, NR. TOPO. 23247/1/1/1

BENEFICIAR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA STR. MOȚILOR, NR. 1-3 MUN. CLUJ-NAPOCA, JUD. CLUJ

EXECUTANT:

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR


NUMĂR

SUPR (MP)

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETAR

C. F.

CAD.

TOPO.

SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM C.F.

268838

Cluj-

Napoca

23236/1/1

34807

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

319293

Cluj-Napoca

23247/1/1/1

11625

Alei parcari si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ DEZLIPIRE TEREN

268838

Cluj-

Napoca

23236/1/1/1

34462

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

23236/1/1/2

345

Teren

319293

Cluj-

Napoca

23247/1/1/1/1

9970

Alei parcari si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

23247/1/1/1/2

1655

Teren

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ALIPIRE TEREN

268838

Cluj-Napoca

23236/1/1/1

34462

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

319293

Cluj-

Napoca

23247/1/1/1/1

9970

Alei parcari si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

NOU

Cluj-

Napoca

23236/1/1/2

23247/1/1/1/2

2000

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

SITUAȚIA PROPUSĂ - DUPĂ ÎNSCRIERE TEREN

268838

Cluj-

Napoca

23236/1/1/1

34462

Alei si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

319293

Cluj-

Napoca

23247/1/1/1/1

9970

Alei parcari si spatii verzi

Drept de proprietate, în favoarea:

STATUL ROMAN IN

ADMINISTRAREA OPERATIVA A

G.I.G.C.L. JUD. CLUJ

NOU

Cluj-

Napoca

23236/1/1/2

23247/1/1/1/2

2000

Teren intravilan

Drept de proprietate, în favoarea: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA in administrarea CONSILIULUI LOCAL AL MUN. CLUJ-NAgOCA^

Intoc ing

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN                                                                              Nr. CF vechi: 29977

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

/

Al

Top:

23236/1/1

Din acte: 34.807; Masurata:-

 • B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

  Observații / Referințe

  3975 / 08.10.1974

  Decret

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlul de expropriere, dobândit prin

  Al   T~

  Expropriere, cota actuala 1/1

  (provenita din conversia CF 29977)

  • 1) STATUL ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

  • 2) GIGCL JUD.CLUJ

 • C. Partea III. SARCINI


  înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

  Observații / Referințe

  NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 23236/1/1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

------------------------------------------------------------------------------------------------J-------------------------------------------------------

Observații / Referințe

1

altele

-

Din acte: 34.807; Masurata:-

-

-

23236/1/1

Alei și spații verzi

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C9381/26-02-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

01/03/2016
0*/

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Nr.cerere

15685

Ziua

01

pentru INFORMARE

Luna

02

Anul

2016


ANCPT Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ SSSîîsZSă Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

TEREN

Adresa: Cluj-NapocaIGNOBILULUI


Nr. CF vechi: 29977

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

O           V’            1                                   /

•i"?      "o   /Observații / Referințe

Vz-O    V «<>?/

Al

Top: 23247/

1/ 1/ 1

11.625

parcări și spații verziB. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3975 / 08.10.1974

Decret , Decret de expropriere nr 490/1970, 110/1972, 495/1971, 114/1972, 343/1972, 378/1973, 631/1973, 22/1974, 53/1974, 95/1974, 250/1974, plan de situație anexat, înscrise cu încheierea cf nr 3975/08.10.1974 conex cu 4188/1974,152/1975, 701/1975, 973/1975, 3091/1973.

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Expropriere, cota actuala 1/1

Al]

 • 1) statul roman, în administrarea operativa a

 • 2) G.I.G.C.L, a județului Cluj

(provenita din conversia CF 29977)

19630 / 14.10.2004

Act

B2

Se notează acțiunea civilă înregistrată la Judecătoria Cluj-Napoca sub nr 6752/21.09.2004, înaintată de Monastirean Romeo Corioîan, în calitate de reclamant c/a pârâților Primarul Municipiului Cluj-Napoca și Comisia pentru aplicarea legii 10/2001, pentru obligarea acestora la emiterea dispoziției de restituire în natură a imobilului de sub A+l.

Al        I

(provenita din conversia CF 29977)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT '

.......................’ -

• .' ...... . ■ ■

Si

CARTE FUNCIARA NR. 319293 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

- :                         Observații / Referințe

Top: 23247/ 1/ 1/1

-

alei parcări și spații verzi

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe \

1

curți construcții

-

11.625

-

-

23247/

1/ 1/1

alei parcări și spații verzi

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 222,242,231,

Data soluționării,

24/02/2016

Data eliberării,

!/


Pagina 2 din 2

lo


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara: 1:500


Nr. cadostrol

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

2000

Mun. Cluj-Nopoca, f.n.

Cartea Funciara nr.

UAT           CLUJ-NAPOCA

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categorio de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1.

Cc

2000

Neimprejmuit

Total

2000

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod constr.

Destinația

Suprafața construito la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafota totala masurata a imobilului = 2000 mp

Suprafața din act — 2000 mp

Executant: ing. Buzea Eugen-Cosmin

Data: Februarie 2016

£ su    B/c       fflj

\\'2                      o//

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Întocmirii documentației cadastrale și corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector

Semnătură si parafa

Stampila BCPI

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral