Hotărârea nr. 9/2016

Hotărârea 9/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuinţă familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36; beneficiari: Popa Horaţiu Ioan şi Popa Mirabela Roxana.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 406570 din 17.12.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36, beneficiari: Popa Horațiu Ioan și Popa Mirabela Roxana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 136651/491 din 09.07.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, art. 31 - Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (8) așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință familială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 36, beneficiari: Popa Horațiu Ioan și Popa Mirabela Roxana, pentru amplasarea unei locuințe familiale și a unei pergole, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita sudică, de min. 0,60 m;

  • •  retragerea față de limita nordică, de min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita estică, de min. 1,20 m, pentru pergolă;

  • •  accesul auto și cel pietonal vor fi făcute direct din str. Moricz Zsigmond;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă.

în vederea eliberării autorizației de construire va fi dezmembrată și înscrisă cu titlu de „drum” suprafața de teren necesară asigurării profilului reglementat al str. Moricz Zsigmond cu ampriza de 12 m.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului P.U.G.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.reședințe de ședința

an Ștefan Tarcea

Nr. 9 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)