Hotărârea nr. 89/2016

Hotărârea 89/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. János Zsigmond nr. 17, identificate prin nr. cad. 318468 şi 315612.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind radierea dreptului de servitute instituit asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29, cu număr cadastral 266771, înscris în CF nr. 266771 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiu1 Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29, cu număr cadastral 266771, înscris în CF nr. 266771 - proiect din inițiativa viceprimarului cu atribuții delegate de primar;

Analizând Referatul nr. 339366 /45/08.02.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29, cu număr cadastral 266771, înscris în CF nr. 266771;

Reținând prevederile art. 755 și 770 Cod civil, ale Ordinului nr. 634/2006 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/2006;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă radierea din CF nr. 26677i Cluj-Napoca, a servitutii înscrisă în foaia de sarcini asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Sobarilor nr. 29, identificat prin nr. cadastral 266771, în favoarea imobileior cu nr. topo. 19505/2, 19505/3, 19505/4.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 89 din 13 februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)