Hotărârea nr. 86/2016

Hotărârea 86/2016 - Însuşirea Raportului de evaluare şi vânzarea suprafeţei de 225 mp., aflată în indiviziune, parte din terenul-curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Codru Drăguşanu nr. 7.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Refacerea infrastructurii «Orașului Comoară», modernizare căi de acces spre centrul istoric”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Refacerea infrastructurii «Orașului Comoară», modernizare căi de acces spre centrul istoric” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Brîndușa Alina Mândru, loan Horea Florea, El Hayes Artur Roland, Claudiu Teofil Peter și Gheorghe loan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 38981/06.02.2012 al Biroului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Refacerea infrastructurii «Orașului Comoară», modernizare căi de acces spre centrul istoric”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Refacerea infrastructurii «Orașului Comoară», modernizare căi de acces spre centrul istoric”, care va fi depus de Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de solicitant, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv transportul public urban.

Art. 2,

  • (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 32.418.413,02 lei, din care 25.367.590,00 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată.

  • (2) Se aprobă contribuția la cheltuielile eligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 517.705,92 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 318.500,00 lei.

  • (4) Se aprobă contribuția de 6.214.617,10 lei ce reprezintă valoarea totală TVA aferentă proiectului.

Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Biroul strategie și dezvoltare locală și Direcția economică.

Nr. 86 din 13 Februarie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)