Hotărârea nr. 84/2016

Hotărârea 84/2016 - Însuşirea Raportului de reevaluare şi vânzarea suprafeţei de 38 mp. de teren cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Prof. Gheorghe Marinescu nr. 34.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 142/2009 (aprobarea termenului de valabilitate a rapoartelor de evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002) așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 264/2011, 122/2012 și 222/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 142/2009, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 264/2011, 122/2012 și 222/2013 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Ovidiu Turdean și Olăh Emese;

Analizând Referatul nr. 80568/06.03.2014 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 142/2009, modificată prin Hotărârile nr. 264/2011, 122/2012 și 222/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 142/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 264/2011,122/2012 și 222/2013, care va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă ca termenul de valabilitate și actualizarea evaluării rapoartelor de evaluare, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002, să fie până la data de 31.12.2014 pentru spațiile evaluate, respectiv, 12 luni de la data predării rapoartelor către Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, pentru spațiile care urmează a fi evaluate.

Actualizarea evaluării va fi stabilită prin raportarea la cursul euro la data raportului de evaluare, încheierii procesului-verbal de negociere directă, respectiv, la data întocmirii caietelor de sarcini în cazul spațiilor vândute prin licitație publică și prin actualizarea cu indicii prețurilor de consum comunicați de Centrul Național de Statistică. Valoarea de referință, în procedura de negociere directă și, respectiv, a stabilirii prețului de pornire în cazul vânzării prin licitație, va fi determinată de cea mai favorabilă actualizare rezultată în urma aplicării celor două metode.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002 și Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 84 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)