Hotărârea nr. 82/2016

Hotărârea 82/2016 - Punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca a unor terenuri în suprafaţă de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea executării unor sentinţe civile.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și etajare locuință, str. Fabricii nr. 114

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință, str. Fabricii nr. 114 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 391710 din 06.02.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință, str. Fabricii nr. 114. beneficiar: Bereș Vasilc;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 329667/859 din 07.11.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare locuință, str. Fabricii nr. 114. beneficiar: Bereș Vasile, pentru extinderea și etajarea locuinței amplasate pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se reglementează amplasarea construcției față de limitele parcelei: se menține distanța față de limita laterală nordică la 0.90 m. și față de limita posterioară la 2,50 m. Va fi menținut accesul auto și pietonal existent.

Construcția extinsă va conține două apartamente iar în incintă vor fi amenajate două locuri de parcare.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Jr. Csoma Botond

C

ec re ta rulmumcipiului,

rmure

Nr. 82 din 21 februarie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)