Hotărârea nr. 80/2016

Hotărârea 80/2016 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 235/2009 (vânzarea unor spaţii cu altă destinaţie în baza Legii nr. 550/2002).


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt, D+P+2E, str. Câmpului nr. 245

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil mixt. D+P+2E, str. Cîmpului nr. 245 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 39718 din 11.02.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt, D+P+2E, str. Cîmpului nr. 245. beneficiar: Rusănescu Cristian Ionel;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 261497/773 din 05.10.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt. D+P+2E. str.


Cîmpului nr. 245. beneficiar: Rusănescu Cristian Ionel, pentru construirea unei clădiri cu funcțiuni mixte, amplasate pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita nordică la 3,0 m (în aliniere cu construcțiile propuse prin PUD două locuințe, str. Tamasi Aron, aprobat prin Hotărârea nr. 234/2012);

  • •  accesul auto din str. Tamasi Aron și din strada adiacentă la sud și acces pietonal din str. Câmpului și din str. Tamasi Aron;

  • •  regimul de înălțime D+P+2E;

  • •  staționarea auto în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum" a suprafețelor de teren necesare pentru regularizarea aleii de acces.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 80 din 21 februarie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)