Hotărârea nr. 78/2016

Hotărârea 78/2016 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Grigore Moisil nr. 12 Provizoriu, identificate prin nr. cad. 318264 şi 314695.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 149653 din 26.05.2011, încheiat cu S.C. OLD COFFEE SHOP S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 149653 din 26.05.2011, încheiat cu S.C. OLD COFFEE SHOP S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 83294 din 10.03.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 149653 din 26.05.2011, încheiat cu S.C. OLD COFFEE SHOP S.R.L.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea valabilității Contractului de închiriere nr. 149653 din 26.05.2011, încheiat cu S.C. OLD COFFEE SHOP S.R.L., pe o perioadă de un an, respectiv de la data de 26.05.2014 până la data de 26.05.2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 78 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)