Hotărârea nr. 76/2016

Hotărârea 76/2016 - Însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere a suprafeţei imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Bilaşcu (azi str. Republicii) nr. 32.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, ap. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, ap. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 74119/45/24.02.2015 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, ap. 5;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă demolarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 4, identificat ca apartamentul nr. 5, compus din: un garaj, cu suprafața utilă de 14,84 mp., cu nr. topo. 315/1/V, cu părți indivize comune în cotă de 7,82/100 parte, înscris în CF nr. 273303-C1-U6 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 135863/A), cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă radierea din cartea funciară a apartamentului nr. 5 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Dauicoviciu nr. 4, compus din: un garaj, cu suprafața utilă de 14,84 mp., cu nr. topo. 315/1/V, cu părți indivize comune în cotă de 7,82/100 parte, înscris în CF nr. 273303-C1-U6 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 135863/A), cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 76 din 9 martie 2015

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)