Hotărârea nr. 755/2016

Hotărârea 755/2016 - Prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201.391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Florin Valentin Gliga și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 530760/451/20.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj;

Reținând Actul înregistrat sub nr. 516692/1/12.12.2016 și avizul Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 201391/10.06.2014, încheiat cu Universitatea de Artă și Design Cluj, având ca obiect spațiile cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii, nr. 31-33, ap. 4 înscris în CF nr. 257707-C1-U2, 257707-C1-U2, sub număr topografic 6,7/2//IV, format 13 birouri, 4 ateliere, 2 case de scară, 1 wc, 1 vestibul, 1 sas, 1 balcon, 3 coridoare, cu S.U. de 552 mp., p.i.c. de 29,30/100 și apartamentul 5, evidențiat în CF nr. 257707-C1-U1, sub număr topografic 6,7/2/V, format din 2 ateliere, 13 birouri, 3 coridoare, 4 sasuri, 2 case de scară, 2 grupuri sociale, 1 balcon cu S.U. de 601 mp, p.i.c. în cotă de 31,90/100, de la data de 30.06.2018 până la data de 30.06.2038, motivat de necesitatea obținerii fondurilor necesare de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în vederea executării lucrărilor de reparare, consolidare și restaurare.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul