Hotărârea nr. 754/2016

Hotărârea 754/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participațiune, aparținând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora și constituirea Comisiei de vânzare), modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 530342/451/20.12.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, privind modificarea Hotărârii nr. 586/2013, așa cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. “c” 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 586/2013, așa cum a fost modificat prin Hotărârile nr. 201/2016 și 407/2016, în sensul înlocuirii doamnei Horvăth Anna din funcția de membru, cu dna. Olâh Emese, consilier local.

Art. II Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 754 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)