Hotărârea nr. 753/2016

Hotărârea 753/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 404/2016 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016

(constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 530436/451/20.12.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea Hotătârii nr. 404/2016;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 404/2016, în sensul înlocuirii doamnei Horvth Anna din funcția de membru, cu dna. Olâh Emese, consilier local.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 753 din 20 decembrie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)